Analityk Biznesowy
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań biznesowych poprzez współpracę z właścicielami biznesowymi i użytkownikami końcowymi
 • Analizowanie pozyskanych informacji pod kątem kompletności i zgodności z obecnie funkcjonującymi procesami
 • Identyfikowanie obszarów objętych zmianą i jednostek odpowiedzialnych za dostarczenie niezbędnych elementów
 • Doprecyzowywanie wymagań biznesowych i technicznych
 • Przeprowadzanie wywiadów, warsztatów i analiz dokumentów w celu zgromadzenia pełnych i dokładnych wymagań
 • Tworzenie diagramów przepływu pracy (m.in. wg notacji BPMN) oraz map procesów, które ilustrują zmiany i usprawnienia
 • Dokumentowanie wymagań biznesowych zgodnie z ustandaryzowanym w organizacji szablonami
 • Ścisła współpraca z zespołem odpowiedzialnym za przeprowadzenie technicznej analizy systemowej oraz pozostałymi zespołami IT (w tym jeżeli konieczne z dostawcami rozwiązań) w celu przekształcenia wymagań biznesowych w techniczne rozwiązania

Wymagania:

 • Minimum trzy lata doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu analiz biznesowych dla podmiotu z sektora finansowego
 • Umiejętność tworzenia diagramów przepływu pracy, map procesów oraz specyfikacji funkcjonalnych
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
 • Zdolność do pracy zespołowej oraz samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiającej swobodną komunikację

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Premię roczną po okresie próbnym
 • Pakiet benefitów dodatkowych (opieka medyczna, dofinansowanie karty sportowej i grupowego ubezpieczenia na życie) od początku zatrudnienia
 • Pracę w systemie hybrydowym (jeden dzień z biura)
 • Możliwości rozwoju zawodowego poprzez realizację ciekawych zadań i projektów oraz udział w szkoleniach
 • Brak dress code'u, w Smartney możesz BYĆ SOBĄ!

Benefity:

 • KARTA MULTISPORT
 • DOFINANSOWANIE
  WYPOCZYNKU
 • OWOCE W PRACY
 • PLATFORMA DO
  NAUKI JĘZYKA
  OBCEGO
 • PRYWATNE
  UBEZPIECZENIE
 • PAKIET MEDYCZNY
  W LUXMED
 • DOFINANSOWANIE
  SZKOLEŃ I KURSÓW
 • BIBLIOTECZKA
  FIRMOWA
 • SPOTKANIA
  INTEGRACYJNE
 • DODATKI
  ŚWIĄTECZNE
 • PROGRAM
  REKOMENDACJI
  PRACOWNIKÓW
 • PRACA HYBRYDOWA
 • Jesteśmy marką francuskiej Grupy Oney Bank. Nasza firma łączy otwartą, przyjazną atmosferę start-up’u z finansową stabilnością. Łącząc pasję do tworzenia innowacyjnych rozwiązań z wiedzą ekspercką i doświadczeniem w finansach zaprojektowaliśmy REWOLUCYJNIE atrakcyjną ofertę kredytu konsumenckiego na dowolny cel, w tym na finansowanie zakupów.

  Nasz cel jest jeden - chcemy się rozwijać i budować zgrany zespół, by dostarczać jak najlepsze rozwiązania naszym Klientom.

  Naszą drużynę tworzą Pasjonaci nowoczesnych technologii, którzy myślą innowacyjnie i strategicznie, a przede wszystkim są gotowi na nowe wyzywania. Razem budujemy jak najlepszą atmosferę pracy. Wspólnie chcemy dbać o rozwój firmy i nasz własny. Stawiamy na osoby z pasją, zaangażowaniem i pozytywną energią, którym w codziennej pracy przyświeca podejście DA SIĘ.

  Aplikuj

  INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY W SMARTNEY GRUPA ONEY S.A.

  Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób transparentny. W tym celu, w wykonaniu obowiązków z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), poniżej przedstawiono informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w związku z Twoim ubieganiem się o zatrudnienie w SGO.

  1. Administrator Danych Osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Smartney Grupa Oney S.A. (dalej „SGO”) z siedzibą w (02-255) Warszawie, ul. Krakowiaków 44, KRS 0000204413, e-mail: [email protected], tel.: (+48) 225288888.

  1. Inspektor Ochrony Danych

  Celem zagwarantowania prawidłowej ochrony Twoich danych osobowych w SGO wyznaczony został Inspektor Danych Osobowych („IOD”). Możesz skontaktować się z IOD we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez SGO pisząc na adres [email protected].

  1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

  SGO przetwarza Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie w związku z ubieganiem się przez Ciebie o zatrudnienie w SGO, a także zgromadzone w ramach procesu rekrutacyjnego. W powyższym zakresie, stosownie do charakteru zamierzonej współpracy, SGO przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

  (a) wykonania obowiązków SGO wynikających z właściwych przepisów prawa pracy, związanych z procesem rekrutacji, w przypadku, gdy zamierzoną formą zatrudnienia jest umowa o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

  (b) przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

  (c) sprawdzenia Twojej wiedzy, zdolności i umiejętności, co stanowi prawnie uzasadniony interes SGO związany z prowadzoną rekrutacją (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  (d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi udziału kandydata w procesie rekrutacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes SGO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  (e) przyszłych rekrutacji prowadzonych przez SGO, jedynie w przypadku, jeśli udzieliłeś na to zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

  (f) ewentualnego ustalenia, dochodzenia i ochrony przed roszczeniami powstałymi w związku z procesem rekrutacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes SGO związany z prowadzoną rekrutacją (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  (g) uwzględnienia faktu, iż uczestniczyłeś/aś w procesie rekrutacji w okresie ostatnich 6 miesięcy w sytuacji, gdyby podmiot trzeci przesłał Twoją kandydaturę do pracy w toku przyszłych rekrutacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes SGO, związany z prowadzoną rekrutacją (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  W przypadku, jeśli zamierzoną formą zatrudnienia jest umowa o pracę, podanie przez Ciebie danych osobowych (w CV, liście motywacyjnym lub korespondencji dotyczącej rekrutacji) w zakresie szerszym niż przewidziano to w przepisach prawa pracy będzie uznawane za udzielenie zgody na przetwarzanie tych danych osobowych przez SGO dla celów rekrutacji, a w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji przyszłych – także dla tych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne. Jeśli nie chcesz, by SGO przetwarzał powyższe dane, prosimy nie przekazuj ich SGO. Każdą z udzielonych w powyższy sposób zgód możesz cofnąć w każdym czasie, co nie wpływa na przetwarzanie dokonane przed SGO przed cofnięciem zgody.

  W przypadku, gdy zamierzoną formą zatrudnienia jest umowa o pracę, brak podania danych wymaganych zgodnie z art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy skutkować będzie niemożnością możliwości rozpatrzenia danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W pozostałych przypadkach podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, choć brak podania niektórych spośród nich może mieć wpływ na możliwość uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym i jego wynik.

  W oparciu o Twoje dane SGO nie będzie prowadził zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

  1. Odbiorcy danych

  Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być pomioty, z których usług SGO korzysta w związku z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi, w tym zewnętrzni dostawcy usług HR, a także podmioty świadczące na rzecz SGO usługi IT.

  W przypadkach określonych przepisami prawa odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również organy władzy publicznej, w granicach przysługujących im uprawnień.

  Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W wyjątkowych przypadkach, gdyby SGO lub jego partnerzy dokonali jednak takiego transferu, nastąpi to zawsze z zachowaniem zasad i mechanizmów wynikających z art. 44 – 49 RODO. Transfer ten może odbywać się do państw, które decyzją Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony Twoich danych, lub w przypadku braku takiej decyzji zabezpieczony jest przez standardowe klauzule zatwierdzone przez Komisję Europejską lub wiążące reguły korporacyjne. Szczegółową informację na temat potencjalnego transferu Twoich danych do państw trzecich oraz stosowanych w takim przypadku zabezpieczeniach uzyskasz kontaktując się z SGO.

  1. Okres przechowywania danych

  Dane osobowe podane przez kandydatów w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w SGO przechowywane będą przez okres nie dłuższy, niż 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji.

  W przypadku, jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez SGO, Twoje dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż przez 3 lata od dnia ich pozyskania.

  W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, dane te przechowywane będą nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia. Określone wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulegać wydłużeniu w przypadku, gdy dalsze przechowywanie danych osobowych będzie uzasadnione ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed ewentualnym roszczeniami dotyczącymi Twojego udziału w procesie rekrutacyjnym. W takim przypadku dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż do czasu upływu okresu przedawnienia powyższych roszczeń.

  1. Twoje prawa

  W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez SGO przysługują różnorodne prawa, opisane szczegółowo poniżej.

  Możesz skorzystać z przysługujących Ci praw poprzez złożenie odpowiedniego żądania:

  (a) pisząc na adres e-mail [email protected];

  (b) pisząc na adres korespondencyjny SGO: ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa.

  Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych przetwarzanych przez SGO. Wykonując to prawo możesz zwrócić się do SGO o udzielenie informacji, czy SGO przetwarza Twoje dane osobowe, jakie kategorie danych są przetwarzane i dla jakich celów. W ramach prawa dostępu możesz również żądać informacji o tym, komu udostępniane są jej dane osobowe, jak długo będą one przechowywane oraz jakie jest źródło ich pozyskania. Możesz również żądać informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. W ramach prawa dostępu możesz również żądać kopii Twoich danych osobowych przetwarzanych przez SGO.

  Przysługuje Ci prawo sprostowania danych. Możesz żądać od SGO niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w tym nieaktualne, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

  Przysługuje Ci prawo żądania od SGO usunięcia Twoich danych osobowych jeżeli:

  (a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  (b) cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innych podstaw ich przetwarzania;

  (c) wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione interesy uzasadniające dalsze przetwarzania, albo też wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego;

  (d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

  (e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez SGO z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  (f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

  Przysługuje Ci prawo żądania do ograniczenia przetwarzania. Masz prawo zwrócić się do SGO z żądaniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy:

  (a) kwestionujesz prawidłowość tych danych – na okres pozwalający SGO sprawdzić prawidłowość tych danych;

  (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  (c) SGO nie potrzebuje już danych osobowych do celów ich przetwarzania, ale są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

  (d) Wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy interesy uzasadniające dalsze przetwarzanie danych są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

  Przysługuje Ci prawo zgłoszenia sprzeciwu. Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, które dokonywane jest przez SGO z uwagi na jego niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów SGO.

  Prawo do cofnięcia udzielonej zgody. W każdym przypadku, gdy SGO przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę możesz cofnąć tę zgodę w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. SGO dokłada najwyższych starań, by zapewnić przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo tego uznasz, że Twoje dane przetwarzane są w sposób nieprawidłowy, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy, by przed wniesieniem skargi zgłosić problem bezpośrednio SGO.