Toyota jest symbolem doskonałej jakości i najwyższych standardów, nie tylko jako producent samochodów, ale także jako pracodawca.

Nasi pracownicy cenią sobie atmosferę, wzajemne wsparcie i poczucie, że ich praca przekłada się na sukces firmy.*

Jeśli chcesz dołączyć do lidera branży motoryzacyjnej i wesprzeć nas swoim doświadczeniem, zgłoś się już teraz. Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko: 

Młodszy Pracownik Utrzymania Ruchu
Miejsce pracy: Wałbrzych

Główne zadania:

 • Wsparcie procesu produkcyjnego poprzez zapewnienie bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania maszyn i urządzeń
 • Realizacja planu przeglądów i remontów maszyn
 • Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych
 • Analiza przyczyn awarii i wdrażanie środków zapobiegających ich powstawanie
 • Wdrażanie działań optymalizujących pracę i funkcjonowanie maszyn
 • Wdrażanie nowych maszyn do procesu produkcyjnego
 • Aktualizacja dokumentacji technicznej

 Przygotowaliśmy ofertę dla osób, które:

 • ukończyły technikum o specjalizacji MECHATRONIK, AUTOMATYK, MECHANIK, ELEKTRONIK, ELEKTROMECHANIK, ELEKTYK
 • chcą pracować i rozwijać się w tym zawodzie
 • szukają pracy na dłużej w Dziale Utrzymania Ruchu

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w dobrze zorganizowanej firmie, u najlepszego pracodawcy w regionie.** Z nami będziesz mógł zrealizować swoje plany życiowe!
 • W zależności od doświadczenia i umiejętności wynagrodzenie już od 7242 zł do 7947 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze, premia za jakość i bezpieczeństwo, dodatek za system 4 brygadowy, system benefitowy Motivizer, dodatek za pracę w nocy) na start. Nasze wynagrodzenia podnosimy co rok!
 • Możliwość wykorzystania i utrwalenia wiedzy zdobytej w szkole. Nie trać czasu na pracę, która nie daje Ci takiej możliwości!
 • Perspektywę rozwoju. Zostaniesz wykwalifikowanym specjalistą w zawodzie, który wybrałeś. 
 • Pakiet benefitów, który pomoże Ci zrealizować Twoje plany i pomysły, m.in.: bezpłatną opiekę medyczną, leasing samochodu na preferencyjnych warunkach, świadczenia świąteczne i okolicznościowe.
 • Dofinansowanie do posiłków, do pełnowymiarowej hali sportowej, siłowni i sauny japońskiej.
 • Pracę w systemie, za który przewidziany jest dodatek wysokości 12% wynagrodzenia zasadniczego.
Aplikuj

* Na podstawie anonimowego, cyklicznego badania opinii pracowników (2023r.):

"Mój przełożony regularnie przekazuje mi informację zwrotną": 83% pozytywnych odpowiedzi.
"Jestem zadowolony/a z Toyoty, jako miejsca pracy.": 83% pozytywnych odpowiedzi .
"Czuję się komfortowo będąc sobą w pracy": 80% pozytywnych odpowiedzi.

** Na podstawie badania prowadzonego przez KANTAR Polska, grudzień 2022

KLAUZULA INFORMACYJNA TMMP – REKRUTACJA

 1. Kto jest administratorem Pana / Pani danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, przy ul. Uczniowskiej 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000007065, której nadano numer NIP: 8862490058 oraz numer REGON: 891053182, zwana dalej: „Pracodawcą” lub „TMMP”.

Może się Pan/Pani z nami skontaktować, wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub wysyłając list na wskazany powyżej adres siedziby Pracodawcy.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 2. Prowadzenie aktualnego procesu rekrutacji:
  • będziemy przetwarzać Pani / Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy (art. 221) lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa w związku z prowadzeniem rekrutacji (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W przypadku, gdy wśród przekazanych danych są dane dotyczące zdrowia, np. informacja o niepełnosprawności, podstawą przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit b) RODO w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • jeśli w dokumentach rekrutacyjnych przekazał/a nam Pan/Pani dane przekraczające katalog danych wskazanych w kodeksie pracy oraz innych aktach prawnych, np. wizerunek (zdjęcie), informację o zainteresowaniach itp, będziemy przetwarzać te dane na podstawie Pani / Pana zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
  • w toku rekrutacji możemy żądać od Pani / Pana dodatkowych informacji, niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji i oceny Pani / Pana kandydatury, w szczególności:
   1. informacji o Pani / Pana dyspozycyjności, w tym w przypadku pracowników produkcji informacji o dyspozycyjności co do pracy w systemie zmianowym, w godzinach nadliczbowych czy w dni wolne od pracy – w celu ustalenia od kiedy może Pani / Pan rozpocząć zatrudnienie oraz czy Pani / Pana dyspozycyjność odpowiada potrzebom TMMP;
   2. informacji zawartych w testach kompetencyjnych w celu ustalenia Pani / Pana kompetencji i przydatności do pracy na danym stanowisku, a następnie jeśli zostanie Pani / Pan zatrudniony – w celu oceny Pani / Pana rozwoju i postępów;
   3. informacji o Pani / Pana miejscu zamieszkania (miejscowości) – w celu ustalenia potencjalnej możliwości skorzystania przez Panią / Pana z komunikacji zapewnianej przez TMMP;
   4. informacji o tym skąd dowiedział/a się Pani / Pan o rekrutacji do TMMP – w celach statystycznych i marketingowych.

Ponadto możemy przetwarzać dane wytworzone samodzielnie w toku procesu rekrutacji, w szczególności dotyczące oceny Pani / Pana kandydatury.

Podstawą przetwarzania danych w ww. celach są prawnie uzasadnione interesy TMMP (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

 • W przypadku, gdy wyrazi Pani / Pan na to dodatkową zgodę, możemy polecić Pani / Pana kandydaturę jednej z współpracujących z nami firm, w celu zatrudnienia Pani / Pana bezpośrednio przez tę firmę. Podstawą udostępnienia danych w tym celu jest Pani / Pana zgoda (art. 6 ust 1 lit a) RODO).
 1. Prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji:

Jeśli wyrazi Pani / Pan zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 1. Dane osobowe kandydatów, którzy pozytywnie przeszli proces rekrutacji:

Jeśli Pani / Pana kandydatura została wybrana i TMMP zamierza zawrzeć z Panią / Panem umowę, niektóre dane mogą być zbierane przed formalnym podpisaniem umowy, w celu przyspieszenia procesu rekrutacji, w szczególności:

 1. numer PESEL – jeśli wyrazi Pani / Pan zgodę na jego podanie, będzie on przetwarzany w celu wystawienia skierowania na badania i przyspieszenia procedury zatrudnienia – podstawą przetwarzania jest Pani / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. informacje o wzroście, rozmiarze obuwia lub inne dane niezbędne do przygotowania odzieży pracowniczej będą przetwarzane w celu przygotowania / uszycia odzieży służbowej (w przypadku pracowników, którym ona przysługuje) – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes TMMP (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 1. Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

Jeśli powstałyby między nami jakieś spory, możemy przetwarzać Pani / Pana dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli prawnie uzasadnione interesy TMMP.

 • Rodzaj przetwarzanych danych:

Możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. dane wskazane w przepisach kodeksu pracy lub innych przepisach prawa, w szczególności: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, a gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, również informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, informacje dot. stanu zdrowia, w tym niepełnosprawności (o ile nam je przekażesz);
 2. dane podane przez Panią / Pana w dokumentach rekrutacyjnych, wykraczające poza dane określone w ust. a) powyżej;
 3. dane o Pani / Pana dyspozycyjności, o wynikach testów kompetencyjnych, o miejscowości zamieszkania, numer PESEL, o tym skąd dowiedział/a się Pani / Pan o rekrutacji, informacje o wzroście, rozmiarze obuwia, inne dane niezbędne do przygotowania odzieży roboczej lub inne dane niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być spółki z grupy kapitałowej Pracodawcy, podmioty świadczące na rzecz Pracodawcy usługi hostingu, IT, usługi rekrutacyjne, prowadzenia testów kompetencji, a ponadto:

 1. w przypadku pracowników produkcji – agencje pracy tymczasowej;
 2. w przypadku rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i inżynierskie – firmy outsourcingowe;
 3. w przypadku cudzoziemców – usługi legalizacji pobytu i pracy.
 4. Okres przetwarzania danych

Pani / Pana dane mogą być przetwarzane:

 • w przypadku danych przetwarzanych na potrzeby aktualnych procesów rekrutacji – do jej zakończenia, maksymalnie przez okres 6 miesięcy od dnia zebrania danych, chyba że zostanie Pani / Pan naszym pracownikiem – w takim przypadku będziemy dalej przetwarzać niektóre dane, a o sposobie ich przetwarzania poinformujemy w osobnej klauzuli informacyjnej;
 • w przypadku danych przetwarzanych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji – maksymalnie do końca miesiąca przypadającego po 12 miesiącach od dnia wysłania aplikacji;
 • w przypadku zaistnienia między nami sporu – do upływu okresu przedawnienia roszczeń, a w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie – do jego prawomocnego zakończenia.
 1. Pani / Pana prawa

Przysługują Pani / Panu następujące prawa:

 • jest Pani/Pan uprawniona/y do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
 • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od TMMP dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 • przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji (za wyjątkiem danych przetwarzanych na podstawie Pani / Pana zgody).

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

TMMP nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji ani dokonywać profilowania w oparciu o Pani / Pana dane.

 1. Transfery danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych może dojść do ich udostępnienia poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA. Podstawą transferu danych mogą być w szczególności standardowe klauzule umowne lub decyzja Komisji Europejskiej o zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (tzn. decyzja adekwatnościowa). Dane mogą być w szczególności transferowane w ramach programu EU-US Data Privacy Framework.