Specjalista ds. Zakupów
Miejsce pracy: Pruszków
Aplikuj

Twój zakres obowiązków

 • realizacja zakupów komponentów w oparciu o plan produkcji;
 • budowanie i zarządzanie relacjami z dostawcami,
 • negocjowanie warunków handlowych,
 • optymalizacja kosztów zakupowych,
 • opracowywanie oraz kontrola rejestracji procesów zakupowych w systemie,
 • weryfikacja dokumentów zakupowych,
 • nadzorowanie przebiegu procesu realizacji zamówień,
 • zarządzanie wybraną kategorią zakupową,
 • analiza zapotrzebowania pod względem wiarygodności i jakości dostawców,

Nasze wymagania

 • znajomość języka angielskiego,
 • znajomość MS Office w szczególności Excel,
 • zdolności negocjacyjne i analityczne,
 • umiejętność samodzielnej pracy, jak i w zespole,

Mile widziane

 • znajomość systemu SAP

To oferujemy

To oferujemy

 • pracę w wiodącej firmie na rynku elektromobilności,
 • system premiowy MBO,
 • dofinansowanie do karty Multisport,
 • prywatna opieka medyczna w Medicover,
 • nauka języka angielskiego,
 • ubezpieczenie na życie w firmie Unum,
 • dofinansowanie szkoleń i kursów,
 • program rekomendacji pracowników,
 • dofinansowanie wypoczynku,
 • dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci,
 • dofinansowanie do żłobków i przedszkoli,
 • spotkania integracyjne,
 • dofinansowanie ważnych momentów w życiu m.in narodziny dziecka,
 • swobodna atmosfera pracy,
 • owoce i kawa w kuchni,
 • możliwość rozwoju w strukturach firmy,
Aplikuj

Benefity

 • dofinansowanie zajęć
  sportowych
 • prywatna opieka
  medyczna
 • dofinansowanie
  szkoleń i kursów
 • możliwość
  pracy zdalnej
 • elastyczny
  czas pracy
 • dofinansowanie zajęć
  sportowych
 • owoce
 • spotkania
  integracyjne
 • firmowa
  drużyna sportowa
 • brak dres code'u
 • dodatkowe
  świadczenia socjalne
 • dofinansowanie
  wypoczynku
 • dofinansowanie
  wakacji dzieci
 • program rekomendacji
  pracowników
 • O nas

  Firma IMPACT Clean Power Technology S.A. to naturalne środowisko dla tych, którzy mają potrzebę ciągłego odkrywania, ulepszania rzeczywistości, podejmowania wyzwań. To miejsce dla tych, którzy chcą być częścią prowadzonych projektów i mieć na nie realny wpływ, bo jesteśmy TWÓRCAMI, a nie odtwórcami.

  W IMPACT nie ustajemy w znajdowaniu rozwiązań w zakresie przechowywania i zarzadzania energią. Z pasją i codziennie. Produkty IMPACTU konsekwentnie redukują emisję CO2, eliminują zgubny wpływ transportu na środowisko i wspierają odnawialne źródła energii.

  Pozwalają na rozwój gospodarki bezemisyjnej i nadchodzącej wodorowej rewolucji.

  Od lat chętnie inwestujemy w badania i rozwój, które skutecznie podnoszą jakość naszych produktów – dzięki temu z sukcesem sprzedajemy je zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym.

  Jesteśmy dumni z tego, że z naszych baterii korzystają tak znane firmy, jak Solaris Bus & Coach, Voith, JBT, Kiepe Elektrik, TEMSA, Dancer Bus, Phoenix Motorcars, Innogy, PGE EO.


  Chcesz dołączyć do zespołu TWÓRCÓW? Zapraszamy do rekrutacji

  Aplikuj

  Administratorem Twoich danych osobowych jest:
  Impact Clean Power Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30/63, adres Biura Zarządu (do korespondencji): Al. Jerozolimskie 424A, 05-800 Pruszków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000378990, NIP: 525-250-10-81, REGON: 142846310
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
  1) przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz;
  2) przeprowadzenia z Twoim udziałem przyszłych rekrutacji jeśli wyraziłeś na to odrębną zgodę;
  3) sprawdzenia umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku jeśli zajdzie potrzeba takiej weryfikacji;
  4) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji.

  Przetwarzamy takie dane osobowe, jakie wskazałeś w dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny, zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach, prezentacje), w formularzu aplikacyjnym, w wiadomości e-mail. Dane takie jak:

  1) imię (imiona) i nazwisko;

  2) datę urodzenia;

  3) dane kontaktowe wskazane przez Ciebie;

  4) wykształcenie;

  5) kwalifikacje zawodowe;

  6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

  7) inne dane niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku wskazane w ogłoszeniu o pracę; będą przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 221 Kodeksu Pracy. Dane niezbędne do zawarcia umowy będącej podstawą współpracy z Tobą (np. oczekiwania finansowe, termin zawarcia umowy, oferta zatrudnienia) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

  Wszelkie inne dane podane przez Ciebie w ramach rekrutacji (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania) będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody, którą udzielisz poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego za pośrednictwem portalu z ogłoszeniem o pracę, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] lub poprzez przesłanie swojego zgłoszenia rekrutacyjnego naszemu pracownikowi. Podstawą przetwarzania tych danych jest wtedy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas przed jej cofnięciem. Dane zebrane podczas sprawdzania umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku są przetwarzane w naszym uzasadnionym interesie polegającym na weryfikacji czy stanowisko, na które aplikujesz, jest dla Ciebie odpowiednie. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Większość Twoich danych osobowych będzie przetwarzana przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 4 miesięcy na wypadek, gdyby z jakichkolwiek względów była potrzeba powtórzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Niektóre dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody. Jeśli przesłałeś nam swoje CV bez związku z konkretną rekrutacją i chciałbyś wziąć udział w najbliższej rekrutacji na stanowisko odpowiadające Twoim kwalifikacjom i umiejętnościom, to Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody. Nie korzystamy z metod automatycznego podejmowania decyzji dotyczącej wyników rekrutacji. Jednakże dokonujemy weryfikacji Twoich kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności i na tej podstawie podejmujemy decyzję czy zaprosimy Cię do kolejnego etapu rekrutacji lub finalnie złożymy Ci ofertę zatrudnienia. Profilowanie w tym celu dokonujemy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. lit. f RODO), polegający na wyszukiwaniu i grupowaniu kandydatów, którzy najlepiej pasują do określonego stanowiska pracy.

  Możemy przekazywać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

  1) dostawcy narzędzi do przechowywania danych pochodzących z rekrutacji (np. Microsoft);

  2) dostawcy usług wspomagających w prowadzeniu rekrutacji (np. portale rekrutacyjne);

  3) agencje pracy tymczasowej,

  4) organy państwowe, jeżeli zwrócą się do nas z takim wnioskiem (np. sąd, prokuratura, Państwowa Inspekcja Pracy). Nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeżeli rozpocząłeś rekrutację do Administratora w agencji doradztwa personalnego, to Twoje dane osobowe, które podałeś przy rekrutacji, pozyskaliśmy od ten agencji.

  Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO możesz wnieść sprzeciw w każdym momencie wobec wykorzystania Twoich danych osobowych. Ponadto masz prawo żądać:

  1) dostępu do Twoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, uzyskania ich kopii;

  2) uzyskania informacji m.in. o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez nas, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu;

  3) przeniesienia Twoich danych osobowych i przekazania ich Tobie lub innemu wskazanemu pomiotowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, o ile przetwarzany Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  4) sprostowania Twoich danych osobowych;

  5) usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych, jeżeli:

  • wycofałeś zgodę lub wniosłeś sprzeciw, a nie mamy innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych,

  • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

  • wniosłeś sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny,

  • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem

  6) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacji gdy:

  • kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  • uważasz, że nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu. W sprawie ochrony danych osobowych możesz kontaktować się na adresem email: [email protected]

  Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.