Pracownik Warsztatu Mechanicznego - Technik Utrzymania Ruchu
Miejsce pracy: Żary

To oferujemy

 • Finansowanie szkoleń / uprawnień
 • Dodatek dojazdowy
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Grupowe ubezpieczenie na życie - Uniqa
 • Prywatną opiekę zdrowotną - Luxmed
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Przejrzysty system premiowy oparty na celach kwartalnych
 • Możliwość skorzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a w nim m.in.: świadczenie świąteczne, paczki świąteczne dla dzieci oraz pracowników, świadczenie wakacyjne, dofinansowanie do wypoczynku (pracownik i dziecko)
 • Spotkania integracyjne / pikniki rodzinne
 • Program poleceń pracowników (bonus płacowy za skuteczne polecenie)
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

Twój zakres obowiązków

 • Konserwacja i remont urządzeń technologicznych
 • Obróbka ręczna i mechaniczna części do urządzeń technologicznych
 • Prace przy instalacji przemysłowej, sanitarnej, wodnych miejskiej

Mile widziane

 • Wykształcenie zasadnicze zawodowe 
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Uprawnienia energetyczne: eksploatacja grupy 2 
 • Uprawnienia na wózki widłowe 
 • Benefity
 • Prywatna opieka medyczna
 • Dofinansowanie do zajęć sportowych
 • Ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie
  nauki języków
 • Dofinansowanie
  szkoleń i kursów
 • Przejrzysty system premiowy

Jako QEMETICA (dawniej CIECH) jesteśmy międzynarodową grupą chemiczną, eksportującą swoje produkty do ponad 100 krajów z całego świata. Obecnie QEMETICA Silicates S.A. jako Spółka QEMETICA, posiadamy dwa zakłady produkcyjne: Zakład w Iłowej i Zakład w Żarach.

Specjalizujemy się w produkcji wysokiej jakości krzemianów sodu i potasu, zarówno w formie stałej jak i płynnej, sukcesywnie rozwijając ich sprzedaż zarówno na rynek krajowy jak i rynki światowe.

Aplikuj

Administrator danych

Administratorem danych jest QEMETICA Silicates Spółka Akcyjna z siedzibą w Iłowie, przy ul. Żagańskiej 27 (dalej również jako „administrator” lub „QEMETICA”).

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email [email protected], telefonicznie pod nr. (48 68) 360 0747 lub pisemnie pod adresem: ul. Żagańska 27, Iłowa 68-120

U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres:  ul. Żagańska 27, Iłowa, 68-120. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w związku z przepisami prawa, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679, dalej: RODO, w związku z przepisami Kodeksu pracy);
 • w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w związku z przepisami prawa, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679, dalej: RODO, w związku z przepisami Kodeksu pracy);
 • w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o inną umowę niż umowa o pracę – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przez Kodeks pracy ani przez administratora, a także dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych - w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest weryfikacja kandydatów oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panem/Panią;
 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • udostępniania danych innym spółkom Grupy Qemetica na potrzeby prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji – w przypadku wyrażenia zgody, która będzie podstawą przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Odbiorcy danych

Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora oraz w przypadku udzielenia na to zgody, spółkom należącym do Grupy QEMETICA.

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez administratora, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata od momentu wyrażenia zgody. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, dane będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. 

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania, zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana ani nie będą przedmiotem transferu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W celu skorzystania z powyższych praw oraz dla celów dowodowych należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa).

 

Informacja o wymogu podania danych

W przypadku rekrutacji w związku z zatrudnieniem w oparciu o umowę o pracę podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. W przypadku rekrutacji  w oparciu o Kodeks cywilny, podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pana/Pani kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa ani przez administratora, podanie danych jest dobrowolne.