Mistrz Obiektów Wod.-Kan.
Szlachęcin (pow. poznański)

Za co będziesz odpowiedzialny

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzór nad eksploatacją tzw. „małych oczyszczalni ścieków” w Szlachęcinie, Chludowie i Radojewie-Poznań w tym głównie za:

 • Zarządzanie procesami oczyszczania ścieków;
 • Organizowanie pracy zespołu, ustalanie, nadzór, kontrolę i ocenę realizacji zadań dla pracowników zespołu, w tym wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych (np. SAP PM, SAP RCP, Akwedukt, Flota, Medycyna Pracy, Lotus, Outlook i inne).
 • Nadzór nad realizacją usług eksploatacji i serwisów zewnętrznych.
 • Tworzenie planów rzeczowych, finansowych, remontowych, inwestycyjnych i ich realizacja.
 • Raporty procesowe (na potrzeby wewnętrzne i dla jednostek zewnętrznych, w tym w zakresie spełnienia wymagań decyzji dotyczących nadzorowanych obiektów);
 • Raporty majątkowe (m.in. Książki obiektów budowlanych, audyty majątkowe, procedury, instrukcje).
 • Zapewnienie ciągłości procesu (materiały, transport, usługi zewnętrzne i wewnętrzne);
 • Udział w planowaniu inwestycji, opiniowaniu dokumentacji projektowej, odbiorach a także rozruchach obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków.
 • Współudział w procesie przygotowywania dokumentacji przetargowej (usługi i zakupy materiałów eksploatacyjnych);
 • Zapewnienie warunków na obiektach pod kątem zgodności z przepisami BHP i procedurami bezpieczeństwa.

Czego od Ciebie oczekujemy

 • Wykształcenia wyższego o kierunku Inżynieria Środowiska lub pokrewnym.
 • 5 – letniego doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku.
 • Dobrej organizacji pracy, umiejętności współpracy i komunikacji, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi i środkami majątkowymi.
 • Znajomości technologii oczyszczania ścieków, przeróbki osadów ściekowych, biofiltracji powietrza, produkcji i dystrybucji energii z odpadów.
 • Znajomości przepisów prawa z zakresu ustaw i norm branży wod.-kan., gospodarki odpadami, Prawa Zamówień Publicznych, przepisów BHP.
 • Umiejętności czytania projektów budowlano-wykonawczych z zakresu oczyszczania ścieków.
 • Prawa jazdy kat. B.
 • Dobrej znajomości środowiska MS 365.

Mile widziane:

 • Uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe SEP gr. I, II, III.
 • Znajomość programu SAP.
 • Znajomość języków obcych.

Co oferujemy

 • umowa o pracę
 • prywatna opieka medyczna
 • pracowniczy program emerytalny
 • pracownicza kasa zapomogowa
 • wolontariat pracowniczy
 • możliwość pracy zdalnej
 • turnieje sportowe
 • karta sportowa
 • dofinansowanie studiów
 • dodatkowy system wynagrodzenia premiowego
 • dopłata do wypoczynku
 • dopłata do nauki języków obcych
 • prezenty bożonarodzeniowe dla dzieci
 • piknik firmowy
 • pakiet kafeteryjny
 • pakiet powitalny
  dla noworodków
 • programy szkoleniowe
 • rozwój zawodowy
 • profilaktyka zdrowotna
 • ubezpieczenie na życie

Na Twoje zgłoszenie czekamy do dnia 21 kwietnia br. 

Aplikuj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 § 1  Kodeksu Pracy , tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane na mocy Kodeksu Pracy (RODO art. 6 ust. 1 lit c), natomiast inne dane, które dobrowolnie wskaże  Pani/Pan w dokumentach rekrutacyjnych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych zostały zawarte dane wrażliwe, np. dane dotyczące zdrowia, będą one przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 9 ust. 2 lit. a). Powyższe zgody wyraża Pani/Pan poprzez wyraźne działania jakim jest przesłanie do Administratora dokumentów aplikacyjnych (zgoda konkludentna). Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po jego zakończeniu.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (zgoda wyrażana jest po przez zaznaczenie checkbox). W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż rok.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w celu realizacji badania satysfakcji przebiegu procesu rekrutacyjnego jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (zgoda wyrażana jest po przez zaznaczenie checkbox). W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż rok.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów i usług IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek. W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesie rekrutacji, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.