Poli-Farbe Vegyipari Kft. a legnagyobb magyar festékgyártó és a Śnieżka Capital Group része, amely négy országban: Lengyelországban, Magyarországon, Ukrajnában és Fehéroroszországban található üzemekben gyárt termékeket. Fejlett kutatás-fejlesztési központunknak és neves nyersanyag-beszállítókkal való együttműködésnek köszönhetően olyan innovatív megoldásokat hozunk létre, amelyek garantálják termékeink legmagasabb minőségét. A globális belsőépítészeti trendeket követve, valamint a tervezőkkel és építészekkel együttműködve olyan termékeket kínálunk ügyfeleinknek, amelyek gazdag színei inspirációt jelentenek otthonok millióinak több tucat országban.

Sales Support Specialist
Miejsce pracy: Budapest

Főbb feladatok

 • A havi forgalmi jelentések elkészítése és elküldése a partnerek számára;
 • A partnerek és a termékek adatbázisának karbantartása;
 • Az összes adatbázis karbantartása és frissítése egy nagyon egyszerű és könnyen hozzáférhető rendszerben;
 • Részvétel az értékesítési promóciók vagy egyéb értékesítési tevékenységek előkészítésében (beleértve a feltételeket, mennyiségi előrejelzést, célmeghatározást stb;)
 • A SOP folyamat támogatása;
 • Az értékesítési osztály támogatása magas szintű elemzésekkel;
 • A tevékenységek és új feladatok végrehajtása és feldolgozása a heti jelentésekben - technikai szempontból (frissítés, új feladatok beállítása stb.);
 • Együttműködés a marketinggel, az IT-vel, a kontrollinggal és a pénzüggyel, a raktárral és a logisztikával, a termeléssel;
 • Projektfeladatok az értékesítési program során.

Elvárások

 • Felsőfokú végzettség (lehetőleg nemzetközi kereskedelem, menedzsment, közgazdaságtan vagy marketing területén);
 • 1-3 év szakmai tapasztalat értékesítés, pénzügy vagy ellátási lánc területén;​
 • Közepes szintű angol és magyar nyelvtudás;
 • Proaktív személyiség;
 • Kiváló elemzési készség;
 • Magas szintű MS Office Excel, PPT ismeret;
 • Konstruktív következtetéseket von le a kapott adatokból, nyíltan beszél az ötleteiről, és jól érzi magát a visszajelzések kultúrájában.

Amit kínálunk

 • Munkalehetőség egy olyan helyen, amely tele van a színek iránti szenvedéllyel;
 • Tudás és tapasztalat - a szakmai kompetenciák fejlesztését segítő workshopokhoz, nyelvórákhoz, képzésekhez és eszközökhöz való hozzáférés;
 • Tapasztalathoz és eredményekhez igazodó fizetés;
 • Minden szükséges eszköz a munka elvégzéséhez;
 • Zöld utat saját kreatív ötleteid megvalósításához;
 • Barátságos munkahely, ahol értékeljük a nyílt kommunikációt, és ahol minden hang számít.
Jelentkezem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

- a eRecruiter rendszeren keresztül megvalósuló toborzással kapcsolatos adatkezelésről -

 

A Poli-Farbe Kft. munkaerőszükségletének biztosítására, toborzási célból eRecruiter toborzási rendszert üzemeltet a saját karrier oldalán keresztül. A rendszer működési alapja az, hogy az érintettek közvetlenül feltöltik az adataikat, önéletrajzaikat, fényképeiket. A Poli-Farbe Kft., mint leendő munkáltató a feltöltött pályázatokból választ ki munkaerőt.

 

A Poli-Farbe Kft. az adatkezelést a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS  2016/679 Rendeletbe (a továbbiakban: Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénybe foglaltak betartásával valósítja meg.

 

Jelen tájékoztató a Poli-Farbe Kft. által végzett személyes adatok kezelésére vonatkozó ismereteket tartalmazza. A tájékoztatóban bemutatásra kerül, hogy a Poli-Farbe Kft. milyen típusú személyes adatokat kezel, mi az adatkezelés célja, jogalapja, az adatokat mennyi ideig kezeli, a kezelt adatokat kik ismerhetik meg. Informáljuk arról is, hogy Önnek, mint érintettnek milyen jogai vannak az adatkezeléshez kapcsolódóan és azokat miként gyakorolhatja.

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléshez a hozzájárulását megadottnak tekintjük azzal, hogy feltölti adatait, fényképét, önéletrajzát.

 

Adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: POLI-FARBE Vegyipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelyének címe: 6235 Bócsa III. kerület 2.

Cégjegyzékszám:03 09 111087

E-mail: [email protected]                   

Honlap: www.polifarbe.hu                      

 

Adatfeldolgozók adatai:

Adatfeldolgozó neve: SNIEZKA Trade of Colours

Székhelyének címe: 00-854 Warszawa, Jana Pawła II. fasor 23.

Cégjegyzékszám: 818-14-33-438

E-mail: [email protected]               

Honlap: www.sniezka.com/

 

Adatfeldolgozók adatai:

Adatfeldolgozó neve: SNIEZKA SA

Székhelyének címe: 39-207 Brzeźnica, ul Debicka 44.

Cégjegyzékszám: 818-14-33-438

E-mail: [email protected]               

Honlap: www.sniezka.com/

 

Adatkezelésre vonatkozó alapvető fogalmak

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon törlés, illetve megsemmisítés;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

 

Kezelt adatok köre

képmás

személyazonosító adatai: név, nem, születési idő és hely, születési név, anyja neve, lakcím, tartózkodási hely/ország, régió

elérhetőségi adatok: telefonszám, e-mail cím

végzettséggel kapcsolatos adatok: végzettség szintje, kezdés dátuma, befejezés dátuma

nyelvtudással kapcsolatos adatok (amennyiben megadásra kerül): nyelv, nyelvtudás szintje

szakmai tapasztalattal kapcsolatos adatok (amennyiben megadásra kerül): jelenlegi pozíció/beosztás szintje, szakmai tapasztalat teljes hossza

bérigény

minden egyéb adat, melyet a jelölt feltüntet az önéletrajzában

Az érintettek köre: olyan természetes személy, aki az adatkezelővel munkaviszonyt kíván létesíteni és e célból az eRecruiter rendszerbe feltölti az önéletrajzát.

Adatkezelés módja: digitális

Adatkezelés célja: Az Adatkezelő által meghirdetett állásajánlatokra elektronikusan beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok kezelése, nyilvántartása munkaerő-toborzás és -kiválasztás céljából.

Adatok forrása: pályázótól közvetlenül

Adattovábbítás: az önéletrajzokat a rendszerből esetenként letöltjük és továbbítjuk az adatfeldolgozóknak.

Adatkezelés jogalapja: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás.

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Adatkezelés időtartama: A feltöltött álláspályázatokban, önéletrajzokban szereplő adatokat, mint személyes adatokat a jelen tájékoztató szerint kezeli, rögzíti és tárolja legfeljebb a kiválasztási folyamat végét követő 1 hónapig. A kezelt adatok ezt követően automatikusan megsemmisítésre, törlésre kerülnek. A kezelt adatokat kizárólag a toborzási és kiválasztási folyamat során kerülnek felhasználásra.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a meghirdetett munkakörre kiválasztásra nem kerül, értesítjük és az értesítésben kérjük hozzájárulását az adatai további kezeléséhez. Amennyiben a további adatkezeléshez hozzájárul, az adatait a beérkezéstől számított 1 évig kezeljük.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés kapcsán történik-e: Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

Adatokhoz hozzáférésre jogosultak köre: A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat kizárólag az Adatkezelő és az erre jogosultsággal rendelkező munkatársai kezelik az Adatkezelő belső adatkezelési eljárása szerint, valamint a személyes adatokat feldolgozó Adatfeldolgozók a rájuk vonatkozó szabályok, eljárások betartásával.

Az Adatkezelő a beérkező álláspályázatokat és önéletrajzokat – törvényben meghatározott esetek kivételével – harmadik fél számára sem statisztikai, sem egyéb céllal nem adja tovább, a megismert adatokat nem hozza nyilvánosságra, valamint a benyújtott álláspályázatok és önéletrajzok elbírálásával kapcsolatos tájékoztatást is kizárólag az érintett kérésére és számára nyújt.

Az érintettek által feltöltött önéletrajzok tekintetében az Adatkezelő nevében járnak el a HR munkatársak, HR alkalmazottak, a toborzással érintett területek managementje és az Adatfeldolgozók 

 

Érintetti jogok:

Hozzáférés joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

Az Adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő  rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Az érintetti joggyakorlás általános szabályai:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Jogorvoslat: Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat postai cím: 1374 Budapest, Pf. 603., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838; E-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu)

Adatbiztonság

A beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok biztonságos tárolásáról és őrzéséről az Adatkezelő kiemelten gondoskodik. Az elektronikus adatbázist jelszóval, valamint az azokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen hozzáféréstől, valamint a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen.