Kierownik Projektu IT (Product Owner)
Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Inicjowanie, planowanie i zarządzanie projektami IT w obszarze wsparcia, sprzedaży i rozwiązań dedykowanych klientom i kontrahentom dla usług kurierskich i logistycznych

 • Wdrażanie, integracja i standaryzacja rozwiązań informatycznych

 • Zarządzanie i współpraca z zespołami biznesowymi oraz partnerami zewnętrznymi

 • Zapewnienie jakości, terminowości wdrożeń i przekazanie rozwiązań do utrzymania

 • Analiza i rozwój architektury wewnętrznych i zewnętrznych systemów informatycznych wspierających procesy kurierskie i logistyczne

 • Nadzór nad rozwijającymi się oraz już funkcjonującymi systemami na każdym poziomie ich działania, zarówno podczas tworzenia, jak i utrzymywania

 • Zarządzanie backlogiem produktu, priorytetyzacja zadań zgodnie z strategicznymi celami biznesowymi

 • Pełnienie roli punktu kontaktowego dla zespołów roboczych, aby zapewnić synergię działań zespołu projektowego

 • Komunikacja z kierownictwem projektu i/lub Zarządem, w celu zapewnienia zgodności z celami organizacji

 • Współudział w tworzeniu i realizacji strategii obszaru IT Spółki

 • Współpraca z obszarem IT Grupy Kapitałowej

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek IT

 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie odpowiedzialności (preferowane w tworzeniu i wdrażaniu systemów informatycznych wspierających procesy biznesowe przedsiębiorstwa i\lub infrastruktury IT)

 • Dodatkowym atutem będzie: doświadczenie w zarządzaniu projektami, które obejmowały wdrożenia rozwiązań systemów logistyki (np. WMS) i systemów wspierających usługi kurierskie oraz znajomość architektury takich rozwiązań

 • Doświadczenie w zarządzaniu rozproszonymi zespołami projektowymi obejmujących zarówno specjalistów IT jak i przedstawicieli partnerów biznesowych

 • Znajomość klasycznych oraz zwinnych metodyk zarządzania projektami

 • Znajomość rynku produktów i rozwiązań informatycznych oraz zagadnień zarządzania złożoną architekturą informatyczną

 • Znajomość języka angielskiego

 • Profesjonalizm innowacyjność w realizacji zadań

To oferujemy

 • Pełną wyzwań pracę w polskiej, stabilnej firmie będącej członkiem grupy kapitałowej Orlen S.A.

 • Zatrudnienie na podstawie B2B

 • Elastyczny czas rozpoczynania pracy między godz. 7:00 a 9:00

 • Parking na terenie firmy

 • Możliwość rozwoju zawodowego i poszerzania kompetencji w ramach udziału w wielu ciekawych projektach

 • Niezbędne narzędzia pracy

Aplikuj
 1. „RUCH” S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej: Administrator, informuje, że jest administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych.

Z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych może Pan/ Pani skontaktować się za pomocą adresu e-mail: [email protected]

Podane przez Pana/ Panią dane osobowe będą przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi na terytorium Polski unijnymi oraz krajowymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000), dalej Ustawa.

 1. Podane przez Pana/ Panią dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 2. przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacyjnego związanego z potencjalnym zatrudnieniem kandydata przez Administratora na stanowisko podane w ogłoszeniu o pracę, wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami z zakresu prawa pracy [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]; Podanie danych osobowych, które Administrator przetwarza w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało uniemożliwieniem Pana/ Pani udziału w procesie rekrutacyjnym,
 3. wyrażona przez Pana/ Panią zgoda w zakresie rodzajów danych osobowych innych niż dane osobowe, które Administrator przetwarza w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami z zakresu prawa pracy [podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a) RODO]; Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora;
 • w celu podjęcia działań na Pana/ Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO];
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 1. Administrator może przekazywać podane przez Pana/ Panią dane osobowe w szczególności następującym odbiorcom danych:
 • podmiotom należącym do grupy kapitałowej Administratora;
 • podmiotom świadczącym usługi IT;
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe;
 • podmiotom świadczącym usługi prawne;
 • podmiotom świadczącym usługi z zakresu przygotowania, prowadzenia, rozstrzygania procesów rekrutacyjnych oraz dostawcom narzędzi związanych z przygotowaniem, prowadzeniem, rozstrzyganiem procesów rekrutacyjnych;
 • innym dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi serwisowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie administracyjne;
 • organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania, urzędom skarbowym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych;
 • innym administratorom danych osobowych.
 1. Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 2 oraz przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.

Jeżeli Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pana/ Pani zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie ich w celu określonym w zgodzie,

Ma Pan/ Pani prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych – w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
 7. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected].
 9. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Administrator przetwarza Pana/ Pani dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.