Kierownik Oddziału utrzymania ruchu

Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. specjalizuje się w produkcji przekładni mechanicznych dla odbiorców wojskowych i cywilnych. Nasze wyroby poza sektorem wojskowym używane są w przemyśle motoryzacyjnym, obrabiarkowym, rolniczym na rynku krajowym i zagranicą.

Opis zadań na stanowisku:

 • Utrzymuje w ciągłej sprawności park maszynowy;
 • Nadzoruje prawidłową eksploatację parku maszynowego oraz prowadzi gospodarkę remontową;
 • Utrzymuje w należytym stanie budynki, hale i tereny będące w użytkowaniu Spółki, w tym zapewnia aktualne przeglądy ich stanu zgodnie z wymogami określonymi w stosownych przepisach prawnych;
 • Utrzymuje w pełnej sprawności infrastrukturę elektryczną, powietrzną, wodociągową i gazową;
 • Prowadzi ewidencję i dokumentację dotyczącą środków trwałych podlegających okresowej kontroli UDT (w tym suwnic, żurawików, kotłów, zbiorników ciśnieniowych, separatorów oraz książki obiektów, protokoły przeglądów budowlanych, dokumentacja dotycząca pomiarów ochronnych obiektów i maszyn, utylizacji odpadów produkcyjnych);
 • Przygotowuje miesięczne rozliczenia mediów dzierżawców;
 • Klasyfikuje i przeprowadza inwentaryzację środków trwałych;
 • Prowadzi prace w zakresie zabezpieczenia środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami, w tym prowadzi laboratorium;
 • Obsługuje kotłownię, kompresorownię i transport pod kątem utrzymania pełnej sprawności tych urządzeń i instalacji;
 • Bierze udział w pracach związanych ze zmianą lokalizacji maszyn i urządzeń;
 • Dokonuje pomiarów dokładnościowych maszyn i urządzeń oraz prowadzi pełną dokumentację w tym zakresie;
 • Rejestruje działania konserwacyjne, w tym prowadzenie dokumentacji dla stacji transformatorów;
 • Zapewnia porządek wewnątrz zakładu;
 • Utrzymuje w należytym stanie drogi komunikacyjne, obiekty i budowle;
 • Dba o wygląd terenów zarówno wewnątrz zakładu, jak i terenów przyzakładowych;
 • Nadzoruje firmy świadczące usługi elektryczne i elektroniczne;
 • Dokonuje złomowania zbędnego majątku.

Od Kandydata oczekujemy:

 • Minimum średniego wykształcenia technicznego;
 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • Znajomości rysunku technicznego;
 • Umiejętności zarządzania pracownikami;
 • Umiejętności pracy w zespole, komunikatywności;
Miejsce pracy: Zabrze

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne warunki zatrudnienia
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez spółkę Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (m.in. w formularzu aplikacyjnym) dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

Zgoda obejmuje dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa lub nie są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy (art. 22 (1) k.p. lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) lub dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje oczekiwania finansowe, termin rozpoczęcia pracy/świadczenia usług) przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach, w tym w formularzu aplikacyjnym.


Ponadto przekazujemy poniżej informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach procesów rekrutacji w Grupie PGZ , zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (klauzula informacyjna):

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrzu ul. Handlowa 2, zwana dalej „Administrator”).
Współadministratorem Państwa danych osobowych jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzibą w Radomiu, ul. Aleksego Grobickiego 23, zwana dalej „PGZ S.A.”

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: [email protected], tel. +48 513 133 977 lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest ustawa Kodeks pracy (art. 22(1) k.p.), przepisy szczególne, uzasadniony interes Administratora, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji w Grupie PGZ oraz wyrażona przez Pana/Panią zgoda. Zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa. Jeśli nie chce Pan/Pani, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy nie umieszczać ich w swoich dokumentach. Pana/Pani zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

IV. Okres przechowywania danych.
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji tj. 6 m-cy od chwili złożenia aplikacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody. Po tych okresach dane osobowe będą usuwane.


V. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego tj. dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom systemów informatycznych.
Ponadto Państwa dane osobowe współadministrowane są przez spółkę PGZ S.A. ze względu na udostępnienie przez PGZ S.A. Aplikacji eRecruiter w ramach prowadzonego procesu rekrutacji na który się Pan/Pani zgłosił.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państw trzecich
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich tj. państw innych niż państwa członkowskie UE, Islandia, Norwegia lub Liechtenstein.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Państwu prawa:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych
Udział w procesie rekrutacyjnym jest w pełni dobrowolny, jednak do udziału w nim niezbędne jest podanie danych wynikających z art. 22(1) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podanie danych wykraczających poza powyższy zakres jest dobrowolne.

IX. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
W każdym momencie ma Pan/Pani możliwość cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.