Office Manager
Miejsce pracy: Poznań
Jaki będzie zakres Twoich obowiązków?
 • Nadzór nad podległym biurem:

-             budżetowanie i kontrola kosztów funkcjonowania biura 

-             procesowanie kwestii formalno-prawnych

-             współpraca z zarządcą i dostawcami usług 

-             nadzór nad pracą sekretariatów

-             bieżące dbanie o wizerunek biura oraz komfort pracy

 • Organizacja ubezpieczeń firmowych
 • Zarządzanie flotą samochodową
 • Wsparcie procesu obiegu faktur
 • Udział w projektach administracyjnych
 • Wsparcie bezpośredniego przełożonego przy bieżących działaniach
Szukamy osób, które:
 • około 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • czynne prawo jazdy kat B
 • zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywaną pracę
 • umiejętność priorytetyzacji zadań oraz pracy w dynamicznym otoczeniu
 • dbałość o szczegóły, porządek i ciągłe podnoszenie standardów
 • wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne i umiejętność pracy w zespole
 • proaktywne nastawienie do pracy
 • biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację
Dodatkowym atutem będzie:
Dołącz do nas! Oferujemy:
 • Umowę o Pracę na pełen etat
 • Zatrudnienie w stabilnej firmie będącej liderem na rynku branży SEO;
 • 8-godzinny dzień pracy, od poniedziałku do piątku, bez przesiadywania po godzinach - dla nas work&life balance to nie tylko idea, ale rzeczywistość.​
 • System MyBenefit - otrzymujesz możliwość zbierania punktów, Ty decydujesz, na co je wykorzystasz;
 • Pakiet medyczny LuxMed, w tym opcja stomatologiczna, który zapewnia Ci kompleksową opiekę zdrowotną;
 • Swobodę przy realizacji powierzonych zadań;
 • Doskonałą lokalizację biura w centrum Poznania a w nim w pełni wyposażoną kuchnię, pyszną świeżo paloną kawę oraz przeróżne herbaty,
Aplikuj Mimo, że jesteśmy obecni na rynku już ponad 18 lat, to wciąż mamy energię start up’u za to dużo większe doświadczenie, które pomaga nam z głową rozwijać się we właściwym kierunku. Dzięki temu ciągle poszukujemy nowych talentów. Jeśli myślisz przyszłościowo o swojej karierze, to praca w agencji interaktywnej jest tym, czego szukasz! Aplikuj i dołącz do świetnej ekipy w nowoczesnej, szybko rozwijającej się branży!

#JasnyKierunekKariery

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sunrise System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu, Plac Andersa 3, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000489705, NIP: 7831707183, REGON: 302598908, zwana dalej Administratorem, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected].

 

 1. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Bartosza Kurzawę, z którym może Pani/Pan skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie, na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji. W przypadku uczestniczenia przez Panią/Pana w realizowanych przez Administratora:
   • procesach rekrutacyjnych zmierzających do zawarcia i realizacji umowy o pracę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 221 Kodeksu pracy;
   • procesach rekrutacyjnych zmierzających do zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   • procesach rekrutacyjnych zmierzających do zawarcia i realizacji umowy o praktykę absolwencką (studencką) lub staż – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   • przyszłych procesach rekrutacyjnych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
  • Podanie przez Panią/Pana dobrowolnie innych danych osobowych w toku procesu rekrutacji, np. poprzez zamieszczenie w CV zdjęcia lub informacji o zainteresowaniach – odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • Po zakończonym procesie rekrutacji możemy zwrócić się do Pani/Pana z prośbą o przekazanie opinii dotyczącej przebiegu procesu rekrutacji. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Administratora będzie doskonalenie procesu rekrutacji w organizacji.
  • W przypadku wystąpienia sporu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem postępowań sądowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Administratora będzie obrona roszczeń.
  • W przypadku zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO (obowiązek prawny przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynikać będzie w szczególności z Kodeksu pracy, ustaw dotyczących ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem otrzyma Pani/Pan na etapie podpisywania umowy.

 

 1. Odbiorcy danych
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, poza osobami upoważnionymi przez Administratora, mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe z polecenia Administratora i na podstawie zawartej umowy powierzenia, w szczególności podmioty należące do grupy kapitałowej, dostawcy rozwiązań IT i narzędzi rekrutacyjnych.
  • Jeśli po analizie przesłanych przez Panią/Pana dokumentów aplikacyjnych uznamy, że spełnia Pani/Pan wymagania określone w profilu kandydata w procesie rekrutacyjnym prowadzonym w innym podmiocie należącym do grupy kapitałowej, zapytamy Panią/Pana o zgodę na udostępnienie danych osobowych do tego konkretnego podmiotu, chyba że podczas składania aplikacji wyraził/a Pan/Pani ogólną zgodę na udostępnianie tym podmiotom danych w celach rekrutacyjnych.
  • Nie udostępnimy Pani/Pana danych osobowych podmiotom spoza grupy kapitałowej.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych
  • Dane osobowe kandydatek/kandydatów, z którymi nie zostanie zawarta umowa, będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie przez okres 6 miesięcy.
  • Dane osobowe kandydatek/kandydatów, którzy wyrazili zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od ostatniej aktualizacji danych osobowych przez kandydatkę/kandydata lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

 

 1. Przysługujące prawa
  • Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   • prawo do wycofania zgody. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (np. zgoda na przekazanie danych w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych), może Pani/Pan wycofać tę zgodę w każdym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem (art. 8 ust. 3 RODO);
   • prawo dostępu do danych. Ma Pani/Pan prawo by dowiedzieć się m.in. czy i jakie Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w jakim celu oraz uzyskać kopię tych danych (art. 15 RODO);
   • prawo sprostowania danych. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych, jeśli są nieprawidłowe. Dotyczy to również uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
   • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach określonych w art. 17 i 18 RODO, może Pani/Pan żądać od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wycofał/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych lub wniósł/a skuteczny sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych;
   • prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych w procesie rekrutacji będzie Pani/Pana zgoda, ma Pani/Pan prawo otrzymać od Administratora te dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Będzie Pan/Pani mógł/a przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać, aby to Administrator przesłał te dane do innego administratora (jeśli taka operacja będzie technicznie możliwa) – art. 20 RODO;
   • prawo wniesienia sprzeciwu. W odniesieniu do przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania, z uwagi na swoją szczególną sytuację. Administrator nie będzie już przetwarzał Pani/Pana danych osobowych, z wyłączeniem sytuacji gdy Administrator wykaże, że w stosunku do Pani/Pana danych przysługują mu prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 RODO);
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO (art. 77 RODO).
  • Z przysługujących Pani/Panu praw, wymienionych w pkt. 6.1.1.-6.1.6. powyżej, może Pani/Pan skorzystać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1 i 2).
  • W odpowiedzi na Pani/Pana żądanie, Administrator podejmie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania, odpowiednie działania, o których zostanie Pani/Pan poinformowana/y. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, termin ten może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym zostanie Pani/Pan poinformowana/y.

 

 1. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez Administratora jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w wybranym przez Panią/Pana procesie rekrutacyjnym.

 

 1. Pozostałe informacje
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym poprzez profilowanie.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Dziękujemy za zapoznanie się z informacjami, pozostajemy do Pani/Pana dyspozycji!