Młodszy Specjalista ds. Administracyjnych
Miejsce pracy: Gdańsk

Do Twoich obowiązków będzie należeć:

 • Obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem korespondencji, dokumentacji oraz faktur
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji dokumentacji wewnętrznej oraz faktur
 • Obsługa przychodzących i wychodzących paczek kurierskich oraz ich dystrybuowanie
 • Tworzenie zamówień zakupów
 • Realizacja zakupów w porozumieniu ze Specjalistą ds. Administracyjnych
 • Organizacja spotkań z klientami i dostawcami
 • Prowadzenie rejestru wydawania i przyjmowania kluczy
 • Obsługa centrali telefonicznej – odbieranie i przekazywanie połączeń
 • Wspieranie zespołu obsługującego flotę samochodów służbowych w kwestiach organizacyjnych
 • Wsparcie pozostałych działów w sprawach administracyjnych

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie min. średnie (mile widziane: wyższe lub w trakcie studiów)
 • 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku (praca w biurze, sekretariacie, dziale administracyjnym)
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, pozwalająca na swobodną komunikację (wykorzystywana w codziennej pracy)
 • Umiejętność obsługi komputera, pakietu MS Office oraz innych urządzeń biurowych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność i rzetelność podczas wykonywania powierzonych zadań

To oferujemy:

 • Zatrudnienie w największym terminalu kontenerowym na Bałtyku, nastawionym na nieustanny rozwój. Aktualnie Baltic Hub Container Terminal rozpoczyna budowę trzeciego nabrzeża Baltic Hub 3, dzięki czemu Polska może nadal konkurować z portami zachodnioeuropejskimi, takimi jak Hamburg czy Rotterdam
 • Możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach i webinarach
 • Dobrą atmosferę oraz niezbędne narzędzia do pracy
 • Pełną wyzwań pracę oraz wsparcie koleżanek i kolegów z Działu
 • Benefity
 • dofinansowanie zajęć
  sportowych
 • prywatna opieka
  medyczna
 • dofinansowanie nauki
  języków
 • dofinansowanie szkoleń
  i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • preferencyjne pożyczki
 • parking dla
  kierowców
 • karty przedpłacone
 • paczki świąteczne
 • świętowanie urodzin
 • możliwość uzyskania uprawnień
 • Aplikuj

  Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Baltic Hub Container Terminal sp. z o.o., 80-601 Gdańsk, ul. Kontenerowa 7 – pełniącego w zakresie niżej opisanym rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”, „Baltic Hub”) w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty. Zestaw podanych tu do Państwa wiadomości informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).

   

  W celu zagwarantowaniu pełnej ochrony Państwa danych, a także swobodnego dostępu do niezbędnych informacji o procesach ich przetwarzania, a także przysługujących Państwu prawach Baltic Hub powołał Inspektora ochrony danych (dalej „IODO”). W razie pojawienia się u Państwa pytań, wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych podajemy adres e-mail IODO, właściwy do korespondencji w takich sprawach: [email protected].

   

  Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.

   

  Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

  Baltic Hub przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu wykonania umowy łączącej go z Państwem, świadczenia na rzecz Państwa usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dodatkowo Baltic Hub może również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na nim jako Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Niekiedy Baltic Hub dokonuje przetwarzania Państwa danych w celach opartych na prawnie uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

   

  Baltic Hub przetwarza Państwa dane w następujących celach wynikających z ciążących na nim prawnych obowiązków, a wynikających z przepisów prawa pracy, oraz na podstawie udzielonej zgody:

  1. przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, w ramach którego przesyła Pani/Pan nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne;
  2. przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska, jeżeli wyraziła Pani/Pan na to odrębną zgodę;
  3. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji;

   

  Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o różne podstawy prawne w zależności od celu ich przetwarzania:

  1. dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Państwa imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. jeżeli w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym podają Państwo jeszcze dodatkowe informacje o sobie, w stosunku do danych określonych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (np. wizerunek, zainteresowania), to wówczas przetwarzamy takie dane osobowe w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodnie z informacją zamieszczoną w ogłoszeniu o pracę, taką zgodę wyraża Pani/Pan zamieszczając dodatkowe dane osobowe w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym i klikając w przycisk „Aplikuj” jak również w inny sposób przekazując nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Taką zgodę może Pani/Pan wyrazić także w inny sposób wskazany przez nas dla określonych procesów rekrutacyjnych (np. składając określone oświadczenie w formie pisemnej lub zaznaczając wskazany przycisk wyboru);
  3. Państwa dane osobowe przetwarzamy do celów przyszłych rekrutacji w oparciu o Pani/Pana zgodę (art. 6 us.t 1 lit. a RODO), którą wyraża Pani/Pan zaznaczając określony przycisk wyboru pod formularzem aplikacyjnym lub w inny sposób wskazany przez nas dla danego procesu rekrutacyjnego (np. umieszczając wskazaną przez nas klauzulę zgody w swoim CV);
  4. w przypadku ewentualnych nieporozumień pomiędzy Panią/Panem a Baltic Hub w związku z procesem rekrutacji, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami kierowanymi wobec Baltic Hub przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Brak podania przez Państwa danych osobowych może stanowić przeszkodę do zatrudnienia.

   

  Odbiorcy danych osobowych

  W toku normalnego prowadzenia działalności Baltic Hub może przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy okazuje się to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na Baltic Hub obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje następujące kategorii odbiorców danych:

  1. dostawcy usług, wspomagający nas w prowadzeniu procesu rekrutacji;
  2. służby Państwowe;

   

  Czas przetwarzania danych

  Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji:

  1. na stanowisko, którego dotyczy Pani/Pana zgłoszenie rekrutacyjne: przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 12 miesięcy na wypadek, gdyby z jakichkolwiek względów Baltic Hub musiała powtórzyć proces rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres od 2 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego;
  2. na inne, podobne stanowiska w Baltic Hub: przez okres 12 miesięcy od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  3. W przypadku ewentualnych nieporozumień miedzy Państwem a Baltic Hub, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji. W określonych przypadkach możemy przetwarzać Państwa dane dłużej niż 3 lata, jeżeli taka konieczność wynika z przepisów prawa.

   

  Profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie danych

  Baltic Hub nie dokonuje profilowania danych oraz nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji.

   

  Przetwarzanie poza obszarem EOG

  W uzasadnionych przypadkach Baltic Hub może przetwarzać Państwa dane osobowe również poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej „EOG”) z poszanowaniem wymagań wskazanych w art. 46-49 RODO.

   

  Przysługujące Państwu prawa

  W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:

  1. Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne,
  2. Prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania,
  3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO,
  4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  5. Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo Baltic Hub,
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez Baltic Hub naruszają prawo.

   

  W razie skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw, Baltic Hub dołoży wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji.

   

  Postanowienia końcowe

  Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja pomogła Państwu zapoznać się i zrozumieć procesy przetwarzania danych osobowych przez Baltic Hub. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa i najlepszymi standardami, gwarantującymi ochronę Państwa prywatności, praw i wolności.

   

   

   

  Baltic Hub/IODO/SC/3.02,18 grudnia 2019 roku