Commercial District Manager (F/M/O)
Miejsce pracy: Praca zdalna

Twój zakres obowiązków:

Nasze wymagania:

 • doświadczenie w rekrutacji oraz w zarządzaniu zespołem sprzedażowym
 • doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej (D2D)
 • wyższe wykształcenie
 • gotowość do pracy w terenie
 • nastawienie na realizacje celów
 • dobra organizacja pracy i duża samodzielność w działaniu
 • zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami konkurencyjnego rynku
 • umiejętność budowania oraz utrzymania długotrwałych i partnerskich relacji biznesowych
 • mnóstwo pozytywnej energii połączone z myśleniem strategicznym

Mile widziane:

 • znajomość rynku telekomunikacyjnego będzie dodatkowym atutem
 • posiadanie własnej grupy sprzedażowej

TO NIE FIRMA SIĘ ROZWIJA, TO NASI PRACOWNICY. TWÓRZ INEA RAZEM
Z NAMI!

To oferujemy:

 • home office w połączeniu z pracą w biurze – obecnie zdecydowana większość z nas pracuje zdalnie. Codziennie odbywamy około 1000 spotkań online. Aby zagwarantować naszym klientom stabilny dostęp do usług, nasi pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki z domu
 • pracę w nowoczesnej przestrzeni biurowej, w tym m.in. różnorodne strefy pracy i odpoczynku, kuchnie z zapleczem socjalnym
 • elastyczne godziny pracy - zaczynamy między 7:00 a 9:00
 • weekend zaczynamy w piątek o 14:00
 • rowerownia i prysznic dla aktywnych 😊
 • dofinansowanie na święta i wakacje pod gruszą
 • LuxMed – prywatna opieka medyczna
 • Multisport dla ciała i MyBenefit dla ducha
 • Friends & Mates – usługi INEA na super warunkach
 • wsparcie psychologiczne dla pracowników
Aplikuj

I. Dane administratora Państwa danych osobowych:

 

Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest:

INEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Wierzbowej 84, 62-081 Przeźmierowo, REGON 387080789, NIP 7812013054, BDO: 000535488 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000861001, o kapitale zakładowym w wysokości 19.055.950,00 zł.

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami osobiście lub korespondencyjnie pod adresem: INEA Sp. z o. o., Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo lub dzwoniąc pod numer telefonu: 61 222 11 00.

Do Państwa dyspozycji jest również nasz Inspektor Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]

 

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach: 

a) przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym dokonania oceny Państwa kwalifikacji pod kątem potrzeb naszego przedsiębiorstwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 22(1) §1 Kodeksu pracy, a w zakresie wykraczającym poza katalog tam wymieniony lub jeżeli ubiegają się Państwo o zatrudnienie na podstawie innej niż stosunek pracy, wówczas podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażona przez Państwa zgoda - jeżeli tę zgodę Państwo wyrażą, przekazując nam określony zakres informacji; 
b) wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
c) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, w szczególności:  
i. wewnętrznych celów administracyjnych realizowanych w ramach grupy przedsiębiorstw; 
ii. obrony przed roszczeniami; 
iii. analizowania danych; 
d) w innych celach, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

 

III. Udostępniania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe możemy udostępniać naszym podwykonawcom, w tym podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne oraz świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską oraz naszym partnerom, tj. m.in. podmiotom wchodzącym w skład grupy przedsiębiorstw.

 

IV. Sytuacje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogące wywoływać istotne skutki

 

Nie podejmujemy wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy profilowania danych osobowych.


V. Informacje o możliwości lub konieczności podania danych osobowych

 

Uczestnicząc w procesie rekrutacji, dobrowolnie podają nam Państwo swoje dane osobowe. Oczywiście nie musicie Państwo tego robić, jednakże, jeżeli ubiegacie się Państwo o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, niepodanie danych osobowych w zakresie wymienionym w art. 22(1) §1 Kodeksu pracy uniemożliwi nam rozpatrzenie Państwa aplikacji. Podanie innych danych osobowych niż tam wymienione odbywa się wyłącznie z Państwa inicjatywy i za Państwa zgodą, a ich niepodanie nie będzie mieć dla Państwa negatywnych konsekwencji. W przypadku ubiegania się przez Państwa o zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej – samodzielnie kształtują Państwo katalog przekazywanych nam danych osobowych, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Z tym, że jeżeli ich zakres będzie niewystarczający do rozpatrzenia Państwa kandydatury lub kontaktu z Państwem – nie uczynimy tego.


VI. Kryteria ustalania okresu, przez który przetwarzane będą dane osobowe

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas przez 12 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, w celu obrony przed roszczeniami, a jeżeli wyraża Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych także dla potrzeb przyszłych rekrutacji - do czasu wycofanie tej zgody przez Państwa albo przez 24 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji, na stanowisko, na które Państwo aplikowali – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

Jeżeli wyrazili Państwo dodatkowo inne zgody, Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym do realizacji celów w nich określonych, będziemy przetwarzali do czasu wycofania zgody.

 

VII. Uprawnienia

 

1. Udzielimy Państwu potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe i dostępu do nich na Państwa wniosek, jak również dokonamy sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych.

2. W sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy ponadto Państwa uprawnienia do:
a) usunięcia danych osobowych;
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
c) przenoszenia danych osobowych;
d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać, jednak pozostaje to bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.
Jeżeli zechcą Państwo zrealizować którekolwiek, z powyższych uprawnień prosimy o kontakt z nami.


VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IX. Dodatkowe informacje

 

Przez „RODO” rozumiemy obowiązujące w Polsce od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych).