W związku z rozszerzeniem działalności Grupy Kapitałowej AQUANET SA. o gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Poznania poszukujemy do spółki zależnej kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Sprzedaży i Promocji Retencji​
Miejsce pracy: Poznań
Nr ref. AQR/23/01

ZA CO BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY:

 • Opracowanie i cykliczna aktualizacja planu działań sprzedażowych i promocyjno-edukacyjnych w zakresie propagowania rozwiązań retencyjnych (realizowanych przez Spółkę samodzielnie oraz we współpracy z partnerami, jednostkami miejskimi)
 • Sporządzenie i cykliczna aktualizacja budżetu działań sprzedażowych i promocyjno-edukacyjnych w zakresie propagowania rozwiązań retencyjnych (realizowanych przez Spółkę samodzielnie oraz we współpracy z partnerami, jednostkami miejskimi)
 • Inicjowanie, organizowanie i realizacja działań sprzedażowych i promocyjno-edukacyjnych (samodzielnie przez Spółkę oraz we współpracy z agencjami marketingowymi), w tym:
  • kampanii promocyjnych, edukacyjnych
  • akcji informacyjnych
  • współpraca z zespołem
  • realizacja planów sprzedażowych na wyznaczonym terenie
  • stałe powiększanie bazy klientów
  • utrzymywanie kontaktów z kluczowymi i najważniejszymi kontrahentami
  • raportowanie zrealizowanych działań
  • kreowanie pozytywnego wizerunku firmy, np. w ramach targów czy konferencji branżowych
 • Aktywna współpraca z jednostkami miejskimi, uczelniami wyższymi, przedsiębiorcami w zakresie wspólnej realizacji działań promocyjno-edukacyjnych, pro-retencyjnych
 • Pozyskiwanie partnerów, klientów oraz patronów medialnych dla organizowanych przez Spółkę wydarzeń
 • Przygotowywanie sprawozdań / podsumowań ze zrealizowanych przez Spółkę / z udziałem Spółki wydarzeń oraz zamieszczanie informacji w określonych kanałach (strona internetowa, media społecznościowe, przekazywanie informacji dla partnerów / patronów)
 • Wybór i koordynacja wydarzeń z udziałem Spółki, takich jak targi, konferencje branżowe
 • Koordynacja współpracy z zewnętrznymi agencjami (przyjmowanie, analizowanie, wybór i negocjacje ofert współpracy, nadzór nad realizacją)
 • Sporządzanie raportów z zakresu działalności sprzedażowej i promocyjno-informacyjnej

CZEGO DO CIEBIE WYMAGAMY:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, ochrona środowiska, pokrewne)
 • Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Znajomość rynku / branży
 • Bardzo dobra znajomość MS Office
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Dodatkowym atutem będzie:
  • Samodzielność, inicjatywa, proaktywność, kreatywność
  • Zaangażowanie z nastawieniem na realizację celów
  • Łatwość w nawiązywaniu, budowaniu relacji z partnerami
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Komunikatywność i otwartość
  • Skrupulatność, dobra organizacja pracy
  • Zorientowanie na wyniki
  • Utrzymywania wysokiego poziomu obsługi klienta

CO OFERUJEMY:

Aplikuj

Na Twoje zgłoszenie czekamy do dnia 15 czerwca br. 

 • SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUANET Retencja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ulicy Lutyckiej 95, 60-478 Poznań.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO), natomiast inne dane, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych zostały zawarte dane wrażliwe, np. dane dotyczące zdrowia, będą one przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgody, o których mowa powyżej wyrażane poprzez wyraźne działanie (zgoda konkludentna) polegające na przesłaniu dokumentów aplikacyjnych do Spółki.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż rok.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów i usług IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji, spółkom z grupy Aquanet oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.

W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Posiada Pani/ Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesie rekrutacji, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 • SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

Aplikując do bazy kandydatów do pracy Aquanet S.A., wyraża Pani/Pan zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych, w tym jeśli zostaną w nich zawarte - danych wrażliwych (RODO art. 9 ust. 2 lit. a) np. dotyczących zdrowia, w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Administratora (aplikacji spontaniczna). Zgoda wyrażana jest po przez zaznaczenie właściwego checkbox. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po roku od przesłania aplikacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana w dowolnym czasie np. poprzez wiadomość e-mail na adres [email protected]

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów i usług IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Administratora, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.