Kierownik Działu Zarządzania Środowiskowego
Poznań

Za co będziesz odpowiedzialny

 • Nadzór nad spełnieniem wymagań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na obiektach Spółki;
 • Nadzór nad kontrolą zakładów wprowadzających ścieki przemysłowe do kanalizacji miejskiej i  naliczanie należności dodatkowych oraz wystawianie obciążenia dla zakładów przekraczających dopuszczalne parametry wprowadzania ścieków do kanalizacji
 • Nadzór nad opracowaniem sprawozdań urzędowych z zakresu ochrony środowiska;
 • Koordynowanie audytów technicznych z zakresu ochrony środowiska dla planowanych przedsięwzięć finansowych lub rozwojowych Spółki;
 • Opiniowanie projektów/przedsięwzięć inwestycyjnych Spółki w zakresie oddziaływania na środowisko i dotrzymania standardów emisyjnych zanieczyszczeń;
 • Współopiniowanie projektów/przedsięwzięć inwestycyjnych podmiotów w zakresie podczyszczania ścieków technologicznych przed ich wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej;
 • Interpretacje i wdrażanie nowych przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz analiza zgodności stanu prawnego Spółki;
 • Uzgadnianie warunków zawierania umów z podniesionymi parametrami jakości ścieków;
 • Zarządzanie budżetem komórki organizacyjnej i Spółki w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska i usług wodnych;
 • Organizowanie pracy zespołu (ok. 10 osób);
 • Sporządzanie sprawozdań z działalności podległej komórki organizacyjnej;
 • Zarządzanie powierzonym budżetem.

Czego od Ciebie oczekujemy

 • Wykształcenia wyższego technicznego o kierunku inżynieria środowiska lub pokrewnym;
 • Wysokich umiejętności interpersonalnych oraz min. 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołem;
 • 5-letniego doświadczenia w pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków;
 • Biegłej znajomości przepisów z zakresu ochrony środowiska;
 • Znajomości procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych;
 • Znajomości zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową, gospodarką odpadami i emisją zanieczyszczeń do powietrza z obszaru ochrony środowiska;
 • Umiejętności organizowania pracy własnej i podległego zespołu;
 • Znajomości branżowego języka angielskiego;
 • Prawo jazdy kat. B.

Co oferujemy

 • umowa o pracę
 • prywatna opieka medyczna
 • pracowniczy program emerytalny
 • pracownicza kasa zapomogowa
 • wolontariat pracowniczy
 • możliwość pracy zdalnej
 • turnieje sportowe
 • karta sportowa
 • dofinansowanie studiów
 • dodatkowy system wynagrodzenia premiowego
 • dopłata do wypoczynku
 • dopłata do nauki języków obcych
 • prezenty bożonarodzeniowe dla dzieci
 • piknik firmowy
 • pakiet kafeteryjny
 • pakiet powitalny
  dla noworodków
 • programy szkoleniowe
 • rozwój zawodowy
 • profilaktyka zdrowotna
 • ubezpieczenie na życie

Na Twoje zgłoszenie czekamy do dnia 4 czerwca br. 

Aplikuj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 § 1  Kodeksu Pracy , tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane na mocy Kodeksu Pracy (RODO art. 6 ust. 1 lit c), natomiast inne dane, które dobrowolnie wskaże  Pani/Pan w dokumentach rekrutacyjnych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych zostały zawarte dane wrażliwe, np. dane dotyczące zdrowia, będą one przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 9 ust. 2 lit. a). Powyższe zgody wyraża Pani/Pan poprzez wyraźne działania jakim jest przesłanie do Administratora dokumentów aplikacyjnych (zgoda konkludentna). Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po jego zakończeniu.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (zgoda wyrażana jest po przez zaznaczenie checkbox). W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż rok.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w celu realizacji badania satysfakcji przebiegu procesu rekrutacyjnego jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (zgoda wyrażana jest po przez zaznaczenie checkbox). W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż rok.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów i usług IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek. W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesie rekrutacji, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.