Lider Zespołu
Miejsce pracy: Szczecin

home.pl to największy i najbardziej rozpoznawalny w Polsce dostawca usług internetowych dla klientów biznesowych i indywidualnych. Jako członek globalnej grupy United Internet home.pl jest liderem branży również w Europie. Misją firmy jest wspieranie ludzi i przedsiębiorstw kreujących e-świat. 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Zarządzanie zespołem sprzedażowym dedykowanym do kontaktów z klientem biznesowym

 • Motywowanie i rozwój podległych pracowników

 • Dbanie o realizację celów sprzedażowych zespołu

 • Monitorowanie obsługi Klienta i pracy działu sprzedaży

 • Tworzenie efektywnej komunikacji handlowej

 • Czynny udział we wdrażaniu nowych projektów

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI SĄ DLA NAS WAŻNE:

 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem sprzedażowym

 • Sukcesy sprzedażowe oraz gotowość do dalszego ich osiągania

 • Umiejętność budowania trwałych relacji z zespołem

 • Doświadczenie w pracy na KPI (w procesie obsługowo-sprzedażowym)

 • Umiejętność raportowania wyników i pomiaru efektywności prowadzonych kampanii

 • Umiejętności analityczne, w tym bardzo dobra znajomość Excela

 • Wysoka orientacja na cel oraz terminowość wykonywanych działań

 • Duża samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy

OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Wynagrodzenie podstawowe i atrakcyjny system premiowy

 • Możliwość pracy hybrydowej

 • Pozytywną i nieformalną atmosferę pracy

 • Prywatną opiekę medyczną, dopłaty do kart sportowych oraz wakacji, naukę języków obcych, bony na święta, ubezpieczenie grupowe i wiele innych

 • Możliwość rozwoju w różnych kierunkach – udział w programach rozwojowych „Bilet do Rozwoju”, czyli wewnętrznych szkoleniach z ekspertami z różnych dziedzin

 • …a poza tym mamy własną kawiarnię i mnóstwo inicjatyw wspierających naszych pracowników
Aplikuj

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy uprzejmie, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie (70-653), przy ul. Zbożowej 4, KRS 0000431335 (dalej: „Administrator” lub „my”). Przetwarzamy je w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest mailowo po adresem: [email protected] lub korespondencyjnie na wyżej podany nasz adres siedziby.
 3. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować mailowo pod adresem: [email protected].
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  1. wykonania przez Administratora obowiązków prawnych związanych z procesem zatrudniania w przypadku, gdy oferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 1 Kodeksu pracy);
  2. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w przypadku, gdy oferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna; podstawa prawna przetwarzania danych wynika z konieczności podjęcia przez Administratora działań przed zawarciem umowy cywilnoprawnej na żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. przeprowadzania procesu rekrutacji w przypadku danych osobowych, które zostały podane, a nie były one wymagane przez Administratora lub przepisy prawa, w szczególności Kodeks pracy (np. gdy umieszczą Państwo swoje zdjęcie w CV, napiszą o swoich zainteresowaniach itd.); (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda wyrażona poprzez dobrowolne przesłanie niewymaganych danych);
  4. przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej);
 5. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych (np. w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji) mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać. Nie będzie to miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, które wspierają Administratora w przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego (dziś jest to: eRecruitment Solutions sp. z o.o). Przekazanie danych osobowych zabezpieczone jest odpowiednimi środkami bezpieczeństwa oraz umową pomiędzy Administratorem a takim podmiotem. Państwa dane osobowe możemy również przekazać, gdy będą tego żądały uprawnione organy państwa na podstawie przepisów prawa.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. poza kraje Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji rozumianego jako podpisanie umowy z jednym z kandydatów. W przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub przez rok od daty ich pozyskania.
 9. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz naszych prawnie uzasadnionych interesów posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie; nie wypłynie to jednak na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem.
 10. Jeśli chcą Państwo skorzystać z ww. praw, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].
 11. Podanie danych osobowych wskazanych w art. 221 1 Kodeksu pracy jest wymagane przepisami prawa (w przypadku oferty umowy o pracę) lub stanowi warunek Administratora (w przypadku oferty umowy cywilnoprawnej). Brak podania tych danych osobowych uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w prowadzonej rekrutacji.
 12. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: [email protected].

 

Potwierdzam zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej. Mam świadomość, że:

 1. ani przepisy prawa, ani home.pl S.A. nie wymagają ode mnie podania innych danych osobowych niż dane podstawowe (tj. innych niż imię/imiona i nazwisko, data urodzenia; wskazane przeze mnie dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia)
 2. jeśli podaję w swoich dokumentach aplikacyjnych dane inne niż podstawowe, czynię to dobrowolnie, wyłącznie z własnej inicjatywy,
 3. jeśli przekażę do home.pl S.A. dokumenty aplikacyjne z moimi danymi dodatkowymi, zgodzę się w ten sposób na przetwarzanie tych danych przez home.pl S.A. na potrzeby mojego udziału w rekrutacji. Mogę cofnąć tę zgodę w każdym momencie, jednak nie będzie to wpływało na zgodność z prawem przetwarzania moich danych dodatkowych, które miało miejsce przez cofnięciem przeze mnie zgody.