stażysta w zespole analiz kredytowych
Miejsce pracy: Poznań

Poznaj pracę w Departamencie Analiz Kredytowych, odpowiadamy m.in. za przeprowadzanie kompleksowej analizy finansowej wniosków kredytowych, współpracę z ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi w ramach konsorcjów oraz przygotowanie dokumentacji kredytowej. Pracujemy na wnioskach od podmiotów gospodarczych ze wszystkich branż, jednostek samorządu terytorialnego czy zrzeszonych banków spółdzielczych. Praca z nami to wspaniała przygoda !

Podczas stażu

Będziesz wspierał pracowników w Departamencie Analiz Kredytowych w codziennych obowiązkach:

 • w procesie analizy finansowej Kredytobiorców,
 • w strukturyzowaniu transakcji kredytowych oraz rekomendowaniu zabezpieczeń,
 • w procesie przygotowywania dokumentacji kredytowej (umowy kredytu oraz dokumentacja      prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu).

Dołącz do nas !

Jeżeli naprawdę chcesz poszerzać swoje horyzonty oraz wiedzę, którą zdobyłeś/aś na studiach chcesz wykorzystać w praktyce. Twoje chęci to już naprawdę dużo, pokażemy Tobie jak funkcjonuje obszar analiz kredytowych. Kilka informacji o stażu:

 • forma stacjonarna, ul. Szarych Szeregów 23 a,
 • termin 03.07-28.09.2023,
 • około 30 h/tygodniowo.
Aplikuj

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) SGB-Bank S.A. przedstawia następujące informacje:

Administrator danych

SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań (zwany dalej „Bankiem”)

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować

 • osobiście
 • poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected],
 • telefonicznie: 800 888 888 lub 61/ 647 28 46 (z telefonów komórkowych i z zagranicy)
 • pisemnie: ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań

Inspektor Ochrony Danych

W SGB-Banku S.A. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora lub na adres e-mail: [email protected]. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych opublikowane są na stronie www.sgb.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw przysługujących na mocy Rozporządzenia

Kategorie danych

Bank przetwarza w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, data urodzenia)
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail)

Bank może przetwarzać dane osobowe wykraczające poza katalog danych wskazanych w Kodeksie pracy.

Źródło danych

Pani/ Pana dane Bank pozyskuje bezpośrednio od Pani/Pana.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu:

 • realizacji procesu rekrutacji i przyszłych rekrutacji oraz w zakresie przetwarzania danych osobowych wykraczających poza katalog danych wskazanych w Kodeksie pracy,
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacji przez Bank obowiązków prawnych ciążących na Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy

Okres przez który dane będą przechowywane

Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po zakończeniu rekrutacji Pana dane zostaną usunięte.

Prawa osoby, której dane  dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Bank nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji/i w procesach przyszłych rekrutacji.