stażysta w departamencie operacji
Miejsce pracy: Poznań

Lubisz liczby? Poszukujesz nowych rozwiązań? Hasła takie jak optymalizacja, automatyzacja są Tobie szczególnie bliskie? Dołącz do naszego Departamentu Operacji!
Do naszych głównych zadań należy prowadzenie rozliczeń pieniężnych czy transakcji na rynkach krajowych i zagranicznych, administracja kredytami oraz zarządzanie procesem reklamacji kartowych i bankomatowych.

Twój zakres obowiązków

 • analizowanie stanów obecnych procesów,
 • mapowanie procesów i szukanie potencjalnych usprawnień w tych procesach, 
 • przygotowanie potrzebnej dokumentacji do standaryzacji,
 • bieżąca obsługa rachunków, kart, kredytów, kartotek klienta.

 

Dołącz do nas ! 

Jeżeli naprawdę chcesz poszerzać swoje horyzonty oraz wiedzę, którą zdobyłeś/aś na studiach chcesz wykorzystać w praktyce. Twoje chęci to już naprawdę dużo, pokażemy Tobie jak funkcjonuje obszar operacji. Kilka informacji o stażu:

 • forma stacjonarna, ul. Szarych Szeregów 23a,
 • termin 03.07-28.09.2023,
 • około 30 h/tygodniowo.
Aplikuj

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) SGB-Bank S.A. przedstawia następujące informacje:

Administrator danych

SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań (zwany dalej „Bankiem”)

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować

 • osobiście
 • poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected],
 • telefonicznie: 800 888 888 lub 61/ 647 28 46 (z telefonów komórkowych i z zagranicy)
 • pisemnie: ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań

Inspektor Ochrony Danych

W SGB-Banku S.A. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora lub na adres e-mail: [email protected]. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych opublikowane są na stronie www.sgb.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw przysługujących na mocy Rozporządzenia

Kategorie danych

Bank przetwarza w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, data urodzenia)
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail)

Bank może przetwarzać dane osobowe wykraczające poza katalog danych wskazanych w Kodeksie pracy.

Źródło danych

Pani/ Pana dane Bank pozyskuje bezpośrednio od Pani/Pana.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu:

 • realizacji procesu rekrutacji i przyszłych rekrutacji oraz w zakresie przetwarzania danych osobowych wykraczających poza katalog danych wskazanych w Kodeksie pracy,
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacji przez Bank obowiązków prawnych ciążących na Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy

Okres przez który dane będą przechowywane

Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po zakończeniu rekrutacji Pana dane zostaną usunięte.

Prawa osoby, której dane  dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Bank nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji/i w procesach przyszłych rekrutacji.