Acceleration Specialist (she/he/they)

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

Opis stanowiska

W ramach zespołu Żabka Future Venture Studio wspieramy innowatorów oraz poszukujemy nowych pomysłów biznesowych, które mogą zwiększać wartość Grupy Żabka – lidera rozwiązań modern-convenience w regionie. Rozwijamy relacje ze społecznością startupów oraz budujemy i skalujemy oparte na nich przedsięwzięcia. Venture Studio działa w strukturach Żabka Future - jednostki biznesowej Grupy Żabka odpowiedzialnej za wprowadzanie innowacji i długofalowy rozwój Grupy Żabka.

Obecnie poszukujemy 2 osób na stanowisko Acceleration Specialist. Każda z osób skupi się na nieco innym obszarze. Poniżej opis każdej z ról.

Rola 1:
- analiza rozwiązań/pomysłów oraz ich weryfikacja w kontekście potrzeb oraz potencjału (analiza market/product/customers/team),
- planowanie programów akceleracyjnych i aktywności wspierających tworzenie koncepcji rozwiązań oraz testów rozwiązań (PoC) i mierzenie ich wyników,
- tworzenie nowych narzędzi i metod analizy oraz badań rynków,
- budowanie relacji ze społecznością Startupów.

Rola 2:
- wyszukiwanie informacji o nowych trendach/ciekawych rozwiązaniach oraz ich analiza,
- badania rynku oraz tworzenie analiz,
- nadzorowanie realizacji programów, które wymagają podejścia service design, tj. Venture Buildingu, ko-kreacji, design sprintów czy programów dla pracowników,
- budowanie relacji ze społecznością Startupów.

Wypełniając formularz rekrutacyjny daj nam znać, w której roli czujesz się lepiej.

Wymagania

 

  • +2 lata doświadczenia zawodowego, preferowane w firmach konsultingowych, usługach finansowych, akceleratorach, VC, na stanowiskach związanych z analityką, strategią, innowacjami, research lub z rozwojem produktów technologicznych,
  • umiejętność gromadzenia, syntezy i efektywnego przekazywania informacji jakościowych i ilościowych,
  • zdolność analizy rozwiązań technologicznych/startupów i oszacowania ich potencjału,
  • ciekawość najnowszych trendów i innowacyjnych produktów w ekosystemie startupów,
  • łatwość komunikacji z różnymi poziomami w organizacji oraz w ekosystemie startupów,
  • bardzo dobra znajomość j. angielskiego.

Mile widziane:

  • znajomość narzędzi design thinking,
  • wiedza na temat trendów i rozwiązań z obszarów fintech, B2B, web 3.0.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w procesie rekrutacji

Information on data processing in connection with your participation in the recruitment process

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail [email protected], formularz kontaktowy pod adresem https://www.zabka.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem +48 618 563 700 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

1.       The controller of your personal data is Żabka Polska sp. z o.o. with its registered office in Poznań (61-586), ul. Stanisława Matyi 8. The Controller may be contacted by e-mail at: [email protected], through a contact form available at: https://www.zabkapolska.pl/kontakt, by phone: on + 48 618 563 700 or in writing at the address of the Controller's  registered office.

2.       Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

2.       The Controller has appointed a Data Protection Officer who may  be contacted by e-mail at: [email protected] with regard to all data processing matters.

 

3.       Pani / Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:

a.       w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy); w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

b.       w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilną – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

c.       dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

d.       w celu weryfikacji posiadanych przez Panią / Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią / Panem;

e.       w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na możliwości obrony swoich interesów gospodarczych przez Administratora.

3.       Your personal data collected in the recruitment process will be processed:

a.       in case your preference is for an employment contract – for compliance with a legal obligation, in connection with the recruitment process, including primarily the Polish Code of Labour- the legal basis for the data processing is a  legal obligation to which the Controller is subject (Article 6(1)(c) GDPR) in connection with the provisions of the Polish Labour Code; in order to conduct the recruitment process to the extent that the information is not required – the legal basis for the  data processing is your consent (Article 6(1)(a) GDPR).

b.       in case your preference is for a civil law contract, the legal basis for the processing of the data included in the application documents is  to take the necessary steps  prior to entering into a contract (Article 6(1)(b) GDPR), whereas to the extent that the information is voluntarily disclosed – the legal basis for the  data processing is your consent (Article 6(1)(a) GDPR).

c.       for future recruitment processes in case of your consent to data processing for this purpose– the legal basis for the  data processing is your consent (Article 6(1)(a) GDPR).

d.       for the verification of your qualifications and skills as well as for establishing the terms of the contract –  the legal basis for the processing of your data is a legitimate interest pursued the Controller (Article 6(1)(f) GDPR).  A legitimate interest pursued by the Controller is the candidate verification and defining the terms of the possible contract.

e.       for corroborating  and/or seeking possible claims or for defending against such claims by the Controller  –  the legal basis for the processing of your data is a legitimate interest pursued the Controller (Article 6(1)(f) GDPR) which is defending the Controller’s economic interests by the Controller.

 

4.       Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

4.       Your personal data may be transferred to entities that provide services to the Controller in connection with recruitment processes such as advertising agencies as well as IT software and service providers.

5.       Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymagane przez przepisy prawa.

5.       Your personal data shall be processed until the current recruitment process is completed and the candidate is/ candidates are selected by the Controller, whereas to the extent that your data is processed at your consent –  until it is withdrawn, where if you give your consent for data processing in future recruitment processes, the data will be processed for no longer than a period of twelve months. The data processing period may be extended each time by the period of limitation of claims if the processing of  your personal data is necessary to corroborate or seek possible claims or defend against possible claims by the Controller. After this period, the data will be processed solely to the extent required by the applicable law.

6.       Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną np. na adres [email protected].

6.       Your consent to any type of data processing may be withdrawn at any time. The withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. For evidentiary purposes you are asked to withdraw your consent in writing or by email at [email protected].

7.       Przysługuje Pani / Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie w jakim Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany prawo do przenoszenia danych osobowych.

7.       You  have the right to access your personal data and the right to demand their rectification, removal or limitation of their processing, and,  to the extent that your personal data is processed at your consent and by automated means, you have the right to data portability.

8.       Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.       You also have the right to lodge a complaint with the supervisory body dealing with the protection of personal data if  you find that the processing of your personal data violates GDPR.

 

9.       Przysługuje Pani / Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie d) i e) powyżej, z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją.

9.       You also have the right to object to

personal data processing to the extent it is processed for the purposes stated in (d) and (e) above, on grounds relating to your particular situation.

 

10.   W przypadku preferowania przez Panią / Pana zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. W przypadku preferowania przez Panią / Pana zatrudnienia w oparciu o umowę cywilną, podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani / Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa podanie danych jest dobrowolne.

10.   In case your preference is for an employment contract, disclosing your personal data is required under the applicable law, including primarily the Polish Code of Labour. In case your preference is for a civil law contract, disclosing your personal data is voluntary, however necessary, for taking steps  prior to entering into a contract. Should you decide not to disclose your personal data, your application cannot be considered in the recruitment process. To the extent that the data is not required under the applicable law, personal data disclosure is voluntary.