W związku z rozszerzeniem działalności Grupy Kapitałowej AQUANET SA. o gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Poznania poszukujemy do spółki zależnej kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Realizacji Rozwiązań Retencyjnych
Miejsce pracy: Poznań
Nr ref. AQR/22/08

BĘDZIESZ ODPOWIEDZILNY ZA:

 • Analizę techniczną planowanych rozwiązań retencyjnych:
  • przygotowywanie opinii dotyczących możliwości zagospodarowania wód opadowych
   i roztopowych
  • wydawanie opinii nt. możliwości zastosowania urządzeń retencyjnych
  • wykonywanie obliczeń parametrów technicznych dla rozwiązań retencyjnych;
 • Sporządzenie projektów wykonawczych;
 • Przygotowywanie kosztorysów inwestorskich dla proponowanych rozwiązań;
 • Przygotowanie danych i materiałów do realizacji rozwiązań retencyjnych;
 • Nadzór nad realizacją rozwiązań retencyjnych:
  • nadzór i bieżąca kontrola nad realizacją prac w ramach zgodności z harmonogramem, przyjętymi założeniami projektowymi oraz standardami jakościowymi
  • nadzór i koordynowanie wykonawcy prac
  • nadzór nad dokumentacją projektową wykonawczą i powykonawczą rozwiązań retencyjnych
  • sporządzanie niezbędnej dokumentacji związanej z prowadzonym nadzorem;
 • Nadzór techniczny nad utrzymaniem rozwiązań retencyjnych;
 • Monitoring rozwiązań retencyjnych;
 • Organizację i aktywny udział w spotkaniach z jednostkami;
 • Przygotowywanie ofert przetargowych i odpowiedzi na skierowane do Spółki zapytania w zakresie rozwiązań retencyjnych - dobór i rekomendacje dla klientów w zakresie rozwiązań retencyjnych.

OCZEKUJEMY OD CIEBIE:

 • Wykształcenia wyższego kierunkowego: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, architektura, inżynieria i gospodarka wodna lub pokrewne;
 • Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej;
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu prawa budowlanego i prawa wodnego;
 • Znajomość procesów podczyszczania wód opadowych i roztopowych;
 • Bardzo dobra znajomość MS Office;
 • Znajomość programu ArchiCAD/AutoCAD;
 • Znajomość programów do kosztorysowania;
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Wiedza podstawowa z zakresu geotechniki;
 • Mile widziane uprawnienia z zakresu projektowania / wykonawstwa sieci instalacji sanitarnych.

NASZYM PRACOWNIKOM OFERUJEMY:

Aplikuj

Na Twoje zgłoszenie czekamy do dnia 31 stycznia br. 

 • SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUANET Retencja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ulicy Lutyckiej 95, 60-478 Poznań.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO), natomiast inne dane, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych zostały zawarte dane wrażliwe, np. dane dotyczące zdrowia, będą one przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgody, o których mowa powyżej wyrażane poprzez wyraźne działanie (zgoda konkludentna) polegające na przesłaniu dokumentów aplikacyjnych do Spółki.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż rok.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów i usług IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji, spółkom z grupy Aquanet oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.

W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Posiada Pani/ Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesie rekrutacji, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 • SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

Aplikując do bazy kandydatów do pracy Aquanet S.A., wyraża Pani/Pan zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych, w tym jeśli zostaną w nich zawarte - danych wrażliwych (RODO art. 9 ust. 2 lit. a) np. dotyczących zdrowia, w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Administratora (aplikacji spontaniczna). Zgoda wyrażana jest po przez zaznaczenie właściwego checkbox. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po roku od przesłania aplikacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana w dowolnym czasie np. poprzez wiadomość e-mail na adres [email protected]

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów i usług IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Administratora, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.