Misja Banku BNP Paribas: Wprowadzamy pozytywną bankowość w życie naszych Klientów, odpowiadając na ich potrzeby finansowe i ułatwiając im realizację celów. W sposób prosty, przemyślany i bezpieczny. Z troską o społeczeństwo i środowisko.

Rola: Jeśli chcesz przeprowadzić bank przez ewolucję architektury ekosystemu core bankingu, masz za sobą doświadczenia w transformowaniu i wymianie systemów centralnych w bankach – zapraszamy Cię do współpracy. Transformacja core bankingu to szansa na zdobycie unikalnego doświadczenia w wiodącym banku, w modelu pracy zwinnej, z wykorzystaniem najnowszych technologii.

 

Principal Architect for Core Banking Transformation
Miejsce pracy: Cała Polska

Zakres obowiązków:

 • Weźmiesz odpowiedzialność za opracowanie spójnej wizji transformacji architektury w obszarze core bankingu;
 • Skoordynujesz przygotowanie i realizację roadmapy transformacji architektury dla programu transformacji;
 • Zdefiniujesz oraz będziesz monitorować miary dotyczące stacku technologicznego, w tym dostępność, wydajność i skalowalność oraz szybkości dostarczania produktu;
 • Będziesz odpowiadać za spójność techniczną realizowanych zmian;
 • Będziesz stale monitorować potrzeby biznesowe, produktowe i techniczne z wykorzystaniem planowania kwartalnego;
 • Weźmiesz udział w weryfikacji jakości stosu technicznego;
 • Będziesz koordynować plany rozwoju architektury w obszarze core bankingu i programu transformacji;
 • Będziesz oceniał oraz wybierał rekomendowane te rozwiązania techniczne lub technologiczne adekwatnie do planów biznesowych i produktowych;
 • Stworzysz długofalową wizję techniczną (+3 lata) rozwoju platform w obszarze core bankingu.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • co najmniej 5 lat pracy na stanowisku architekta;
 • kilka lat doświadczenia liderskiego/managerskiego w dużych organizacjach;
 • doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów transformacyjnych;
 • praca co najmniej kilka lat w domenie bankowych systemów centralnych;
 • umiejętność skutecznego nawiązywania i utrzymywania relacji;
 • kompetencje z zakresu analizy i syntezy złożonych problemów i przekładania ich na konkretne zadania;
 • umiejętność komunikowania się w sposób ustrukturyzowany oraz przedstawiania złożonych problemów w sposób zrozumiały uwzględniając kontekst biznesowy, techniczny i produktowy;
 • umiejętność skutecznego współpracowania zarówno z developerami, product managerami, liderami oraz managerami (do poziomu C-level) oraz skutecznego zmieniania kontekstu w zależności od grupy współpracowników;
 • umiejętność radzenia sobie z przygotowaniem dokumentacji, w tym diagramów;
 • umiejętność odnajdowania się swobodnie w pracy w metodyce agile.

 

Oferujemy:

 • Dołączenie do banku o globalnym zasięgu, który jest częścią grupy bankowej BNP Paribas obecnej w 65 krajach z 200-letnią tradycją;
 • Pracę w miejscu, w którym możesz być sobą niezależnie od swojej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, koloru skóry, pochodzenia czy poziomu sprawności;
 • Rozwój w Banku Zielonych Zmian, w którym możesz mieć wpływ na naszą planetę i otaczający nas świat;
 • Dużą autonomię w działaniu przy jednoczesnym wsparciu przełożonego, co potwierdza ponad 90% pracowników;
 • Możliwość podejmowania własnych decyzji, eksperymentowania i tworzenia swojej unikalnej ścieżki doświadczeń;
 • Możliwości rozwoju zarówno w banku jak i spółkach w ramach Grupy BNP Paribas w kraju i zagranicą;
 • Pracę w środowisku agile’owym, które wspiera elastyczność i innowacyjność organizacji, w końcu jesteśmy Bankiem zmieniającego się świata.

 

W razie dodtkowych pytań zaprszam do kontaktu: Bogumiła Pieńkowska-Falba 

Aplikuj

Klauzula obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie (01-211), ul. Kasprzaka 2 (KRS 0000011571).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z:

 • wykonywaniem czynności związanych z udziałem w procesie rekrutacji i wnioskiem o zatrudnienie w Banku lub innej spółce z siedzibą w Polsce albo za granicą, wchodzącej w skład grupy kapitałowej, do której należy BNP Paribas Bank Polska S.A. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • udziałem w przyszłych rekrutacjach, o ile wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust.1 lit. a RODO),
 • wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na Banku (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • spółki z grupy kapitałowej BNP Paribas. Szczegółowy wykaz dotyczący tej grupy znajduje się na stronie internetowej Banku:  https://www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce oraz w oddziałach Banku,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Banku w zakresie wykorzystywanej infrastruktury IT, w tym dostarczające elementy infrastruktury IT,
 • firma medyczna współpracująca z Bankiem w zakresie wykonywania wstępnych badań lekarskich.

Posiada Pani/Pan możliwość uzyskania kopii danych. W tym celu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Banku poprzez niżej wskazany adres email.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • 2 lat licząc od daty zgłoszenia udziału w procesie rekrutacji na określone stanowisko – dotyczy danych osób, które uczestniczą w konkretnej rekrutacji i wyraziły zgodę na wykorzystanie ich danych w przyszłych procesach rekrutacji,
 • do zakończenia procesu rekrutacji na określone stanowisko, w której Pan/Pani uczestniczy – dotyczy danych osób, które uczestniczą w konkretnej rekrutacji i nie wyraziły zgody na wykorzystanie ich danych w przyszłych procesach rekrutacji.

Jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia uczestnictwo kandydata w dalszych procesach rekrutacyjnych.                                

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania / poprawienia (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO).

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych przez Bank, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne.

Bank powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: [email protected].