Expert Kontroli Jakości (Zarządzanie systemami i urządzeniami)/ Quality Control Expert (Equipment Management)
Duchnice (pow. warszawski zachodni)

Rozwijaj się z nami

Polpharma Biologics to jeden z najnowocześniejszych ośrodków badań i rozwoju oraz produkcji leków biologicznych w Europie. Jesteśmy międzynarodowym zespołem doświadczonych ekspertów oraz ambitnych młodych naukowców posiadających wspólne cele i wartości. Biotechnologia jest naszą pasją, dzięki której wspólnie opracowujemy leki będące nadzieją dla pacjentów cierpiących na ciężkie choroby.

Razem tworzymy przyjazne miejsce pracy, w którym możemy się rozwijać oraz realizować swoje ambicje. Dołącz do nas!

Twoja rola

Realizacja zadań związanych z zarządzaniem aparaturą kontrolną-pomiarową. Nadzór nad harmonogramami kalibracji, kwalifikacji i walidacji systemów skomputeryzowanych. Opieka nad operacyjnością urządzeń, kontrola budżetu CAPEX departamentu wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji w systemie GMP.  

Twoje zadania

 • Zarządzanie urządzeniami kontrolno-pomiarowymi w dziale kontroli jakości w tym systemami skomputeryzowanymi
 • Nadzór nad aparaturą/pomieszczeniami niezbędnymi do prowadzenia analiz w Kontroli Jakości
 • Udział we wdrożeniu I pracy systemu LIMS, SAP i innych wspierających procesów I programów
 • Wykonywanie i dokumentowanie prac urządzeniowych wykorzystywanych w ramach Kontroli Jakości zgodnie z zasadami GMP
 • Opracowywanie, opiniowanie, zatwierdzanie Instrukcji, Procedur oraz innych dokumentów systemowych
 • Udział w laboratoryjnych działaniach wyjaśniających (reklamacje OOS, OOT i jakości produktów) oraz powiązanych działaniach korygujących i zapobiegawczych
 • Tworzenie , nadzorowanie procesu kontroli zmian, odchyleń, dochodzeń i działań zapobiegawczych w systemie TWD
 • Uczestniczenie w audytach wewnętrznych i zewnętrznych oraz wdrażanie zaleceń poaudytowych
 • Zatwierdzanie, opiniowanie współtworzenie dokumentacji kwalifikacyjnej związanej z aparaturą pomiarową i systemami skomputeryzowanymi
 • Wnioskowanie o wykonywanie napraw serwisowych
 • Wykonywanie konserwacji i prostych napraw aparatury pomiarowej dozwolonej do wykonania przez użytkownika

Jeśli posiadasz

 • Wykształcenie kierunkowe
 • Dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
 • Znajomość wytycznych EMA, FDA, monografii farmakopealnych, przepisów GMP i zagadnień z prawa farmaceutycznego
 • Umiejętność porozumiewania się w mowie i piśmie w języku angielskim
 • Zdolność do efektywnej komunikacji wewnętrznej w zespołach QC i zewnętrznych

Oferujemy

 • Prywatna opieka zdrowotna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy program emerytalny
 • Pakiet relokacyjny
 • Dodatkowy dzień wolny
 • i więcej…
Dołącz do nas!

Dlaczego warto do nas dołączyć

Napisz, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej
[email protected]

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH W REKRUTACJI

 

Poprzez wysłanie danych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym i w dokumentach aplikacyjnych (w szczególności w formularzu aplikacyjnym, CV, liście motywacyjnym i przedłożonych referencjach) wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych dobrowolnie innych niż: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przez  Polpharma Biologics Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach, ul. Spółdzielcza 4, 05-850 Duchnice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000498732, posługująca się numerem NIP: 118 209 69 79, REGON 147109384, o kapitale zakładowym w wysokości: 189 835 000,00 PLN, opłaconym w całości (dalej jako: „Pracodawca”):

 

(i) w celu niezbędnym do realizacji aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji, tj. oceny kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, oraz wybrania odpowiedniej osoby do pracy na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje – przez okres 12 miesięcy.

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

 

 

1. Tożsamość Administratora

 

 1.1. Aktualnie prowadzony proces rekrutacyjny

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w ramach aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji jest Pracodawca.

 

1.2. Przyszłe inne obecne procesy rekrutacyjne – baza danych kandydatów

 

Dodatkowo może Pan/Pani wyrazić zgodę na umieszczenie Pana/Pani danych na okres 36 miesięcy w bazie danych kandydatów, z której korzystać będą spółki z grupy Polpharma Biologics. W tym wypadku Współadministratorami Państwa danych osobowych będą Spółki należące do grupy Polpharma Biologics tj.:

i.    Polpharma Biologics Warsaw Sp. z o.o., z siedzibą w Duchnicach, ul. Spółdzielcza 4, 05-850 Duchnice,        poczta Ożarów Mazowiecki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod          numerem: 0000498732, NIP: 1182096979, BDO: 000476915 o kapitale zakładowym w wysokości:            189 835 000,00 PLN

 

ii.  Polpharma Biologics S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, wpisana do rejestru           przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ      w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000763945, NIP: 9571112470, BDO:          000120346 o kapitale zakładowym w wysokości: 695 000 000,00 PLN opłaconym w całości

 

iii.  Polpharma Biologics Utrecht B.V. ul. Yalelaan 46, 3584 CM Utrecht, Netherlands

 

iv.  Polpharma Biologics Group B.V., Herengracht 458, 1017 CA Amsterdam, Netherlands.

 

(dalej zwane również „Współadministratorami”);

 

W zakresie prowadzenia wspólnej bazy danych potencjalnych kandydatów do pracy wspomniane wyżej Spółki będą działały w charakterze Współadministratorów. Baza danych przez nie prowadzona zarządzana jest przez Polpharma Biologics S.A.

 

W przypadku, gdy Państwa kandydatura będzie rozpatrywana w ramach przyszłych aktywnych postępowań rekrutacyjnych, Współadministrator prowadzący rekrutację będzie w tym zakresie działał w charakterze odrębnego administratora przetwarzając dane na zasadach opisanych w niniejszej klauzuli.  

 

2. Dane kontaktowe

 

 2.1. Ochrona danych osobowych

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym w celu realizacji swoich praw, z każdym z administratorów mogą Państwo kontaktować się pisząc na adres e-mail: [email protected]

 

2.2. Inne sprawy dotyczące rekrutacji

W innych sprawach dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt na adres
e-mail: [email protected]

 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

3.1. Aktywny proces rekrutacyjny – w tym aktualna rekrutacja

 

a. W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach aktywnej (w tym aktualnej) rekrutacji Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji prowadzonego procesu rekrutacyjnego, tj. oceny Pana/Pani kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje, oraz wybrania odpowiedniej osoby do pracy na to stanowisko, – na podstawie:

 

i. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów prawa pracy (w szczególności art. 221 §1 Kodeksu pracy) w zakresie następujących danych osobowych: Pana/Pani imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia

 

ii.  6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody w zakresie pozostałych danych osobowych podanych przez Pana/Panią dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych (w szczególności w CV, liście motywacyjnym i przedłożonych referencjach);

 

iii. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (dotyczy rekrutacji na stanowiska na których Polpharma nawiąże z kandydatem współpracę na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy);

 

iv. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – z uwagi na możliwy kontakt z kandydatami również po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, w sytuacji, gdy osoba zakwalifikowana do zatrudnienia nie podejmie pracy lub zawarty z nią stosunek pracy zostanie rozwiązany przed upływem 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji;

 

v. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych (w zakresie wszystkich podanych przez Pana/Panią danych osobowych)

 

b.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 §1 Kodeksu pracy (tj. imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) wynika z ustawowego obowiązku zebrania takich danych od osób ubiegających się o zatrudnienie wskazanego w Kodeksie Pracy. Jest ono niezbędne do uczestniczenia w aktywnym procesie rekrutacyjnym, Konsekwencją niepodania ww. danych jest brak możliwości uczestniczenia w aktywnym (w tym w aktualnym), procesie rekrutacyjnym.

 

c.  Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne i nie stanowi warunku udziału w aktywnym (w tym w aktualnym), procesie rekrutacyjnym.

 

3.2. Przetwarzanie danych osobowych w bazie danych kandydatów

 

a. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych w bazie danych kandydatów dla celów przyszłych i innych obecnych rekrutacji Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia bazy danych kandydatów na potrzeby realizacji przyszłych i innych obecnych rekrutacji tj. oceny Pana/Pani kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja, oraz wybrania odpowiedniej osoby do pracy na tym stanowisku– na podstawie:

 

i.  6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – w zakresie wszystkich podanych przez Pana/Panią danych osobowych;

 

b. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie wszystkich Pana/Pani danych osobowych w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach jest dobrowolne, jednak stanowi warunek umieszczenia Pana/Pani danych osobowych w wyżej wspomnianej bazie prowadzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

4. Kategorie odbiorców danych osobowych

 

4.1.Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom administratora danych, podmiotom realizującym w imieniu i na jego rzecz procesy rekrutacyjne, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze oraz innym podmiotom należącym do Grupy Polpharma Biologics.

 

4.2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

 

4.3. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej. W pewnych sytuacjach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może jednak dochodzić do transferu danych poza EOG. Przesyłanie danych osobowych poza UE lub EOG odbywa się albo do krajów, co do których Komisja Europejska stwierdziła, że gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych, lub z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności poprzez zastosowanie Standardowych Klauzul Umownych UE. W takich przypadkach może Pan/Pani zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności Standardowych Klauzul Umownych UE (o ile dotyczy), lub wskazania miejsca, do których Pana/Pani dane zostały udostępnione, pisząc na adres e-mail: [email protected]

5. Okres przechowywania danych osobowych

 

 5.1. Aktywny proces rekrutacyjny – w tym aktualna rekrutacja

 

a. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:

 

i.  przez okres 12 miesięcy od daty uwzględnienia Pana/Pani kandydatury w konkretnym procesie rekrutacyjnym lub

 

ii.  do czasu wniesienia i uwzględnienia Pana/Pani sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora) lub do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda)

 

w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

5.2. Przetwarzanie danych osobowych w bazie danych kandydatów

 

a. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:

 

i.  przez okres 36 miesięcy od daty wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji

 

ii.  do czasu wycofania zgody

 

w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

6. Prawa

 

6.1. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 

6.2. Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, które Pan/Pani dostarczył/a, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani żądać od administratora danych przesłania tych danych innemu administratorowi.

 

6.3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

6.4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

 

6.5. W celu skorzystania z powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z administratorem danych pisząc na adres e-mail: [email protected]

 

6.6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

 

7. Referencje

 

7.1.Jeśli przekazuje nam Pan/Pani informacje o innych osobach, takie jak dane kontaktowe do osób, które mogą udzielić referencji, oświadcza Pan/Pani, że osoby te zostały poinformowane o tym fakcie, oraz że zgadzają się na przekazanie ich danych.

 

7.2. Jeśli jest Pan/Pani osobą wskazaną do kontaktu w sprawach dotyczących udzielenia referencji kandydata/kandydatki do pracy, Pana/Pani dane osobowe (dane kontaktowe) będą przetwarzane w celu pozyskania informacji dotyczących kwalifikacji kandydata na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora, na zasadach wskazanych w niniejszym dokumencie (z wyjątkiem postanowień ust. 3.) Możemy także przetwarzać informacje dotyczące Pana/Pani danych uwierzytelniających – takich jak miejsce zatrudnienia, informacje o Pana/Pani relacjach zawodowych z kandydatem/kandydatką, wiedzy o kandydacie/kandydatce oraz Pana/Pani opinie o kandydacie/kandydatce. Możemy uzyskać te informacje bezpośrednio od Pana/Pani, od kandydata lub ze źródeł publicznie dostępnych. W przypadku gdy dane pozyskujemy bezpośrednio od Pana/Pani ich podanie jest dobrowolne.

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

8.1. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.