W związku z rozszerzeniem działalności Grupy Kapitałowej AQUANET SA. o gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Poznania poszukujemy do spółki zależnej kandydatów na stanowisko:

 

Specjalista ds. Warunków Technicznych
Miejsce pracy: Poznań
Nr ref. AQR/22/06

BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA:

 • analizę możliwości przyłączania i rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej, wydawanie Klientom opinii i warunków technicznych w tym zakresie;
 • współpracę, nadzór i koordynację działań z podmiotami zewnętrznymi;
 • wykonywanie sprawozdań, raportów;
 • prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej oraz archiwizowanie dokumentów.

OCZEKUJEMY OD CIEBIE:

 • wykształcenia wyższego o kierunku Inżynieria Środowiska;
 • 3- letnie doświadczenia zawodowego na stanowisku projektanta branży wod-kan;
 • znajomości aspektów technicznych i technologicznych w branży wod-kan oraz procedur opracowania dokumentacji inwestycyjnej;
 • znajomości przepisów prawa w branży wod-kan w wykonawstwie i projektowaniu
 • podstawowej wiedzy z dziedziny geodezji, kartografii i topografii oraz znajomości elektronicznej ewidencji uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego w systemie GIS;
 • znajomości MS Office;
 • komunikatywności, umiejętności współpracy i zaangażowania;
 • mile widziane uprawnienia budowlane w zakresie projektowanie instalacji sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

OFERUJEMY:

 • prywatną opiekę medyczną;
 • możliwość pracy zdalnej;
 • kartę Multisport;
 • umowę o pracę;
 • nowoczesne technologie;
 • rozwój zawodowy.
Aplikuj

Na Twoje zgłoszenie czekamy do dnia 11 października br. 

 • SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUANET Retencja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ulicy Serbskiej 3, 61-696 Poznań.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO), natomiast inne dane, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych zostały zawarte dane wrażliwe, np. dane dotyczące zdrowia, będą one przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgody, o których mowa powyżej wyrażane poprzez wyraźne działanie (zgoda konkludentna) polegające na przesłaniu dokumentów aplikacyjnych do Spółki.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż rok.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów i usług IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji, spółkom z grupy Aquanet oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.

W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Posiada Pani/ Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesie rekrutacji, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 • SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

Aplikując do bazy kandydatów do pracy Aquanet S.A., wyraża Pani/Pan zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych, w tym jeśli zostaną w nich zawarte - danych wrażliwych (RODO art. 9 ust. 2 lit. a) np. dotyczących zdrowia, w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Administratora (aplikacji spontaniczna). Zgoda wyrażana jest po przez zaznaczenie właściwego checkbox. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po roku od przesłania aplikacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana w dowolnym czasie np. poprzez wiadomość e-mail na adres [email protected]

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów i usług IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Administratora, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.