Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

ASYSTENT W KATEDRZE I ZAKŁADZIE BROMATOLOGII
Miejsce pracy: Gdańsk

grupa pracowników badawczo - dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony

 

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

 • posiadania co najmniej stopnia magistra lub równorzędnego,
 • posiadania predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej.

 

WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:

 • ukończone studia wyższe, preferowane kierunki: farmacja, analityka medyczna, biotechnologia, chemia, dietetyka, technologia żywności lub inne pokrewne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • gotowość do realizacji i ewentualnego doświadczenia w realizacji zajęć dydaktycznych w obszarze bromatologii, żywności, analityki żywności, dietetyki,
 • gotowość do prowadzenia badań naukowych,
 • skrupulatność, wnikliwość, analityczne myślenie, umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i dokładność przy realizacji zadań,
 • mile widziana znajomość technik analitycznych (w szczególności HPLC i GC) i ewentualne doświadczenie w badaniach jakościowych i/lub ilościowych (w szczególności w analizie żywności).

 

OCZEKIWANA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA:

 • dorobek naukowy w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2* lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 113 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym i nauce tj.:
 • posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie,
 • nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 wyżej wymienionej ustawy,
 • spełniają wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,
 • oświadczą, że w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.
 • Kandydaci zgłaszający swój udział w konkursie proszeni są o przesyłanie aplikacji (wszystkie wymagane dokumenty) za pomocą przycisku APLIKUJ.
 • Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w polskiej wersji językowej.
 • Termin nadsyłania aplikacji to 05.02.2022 r. godz. 23.59 - decyduje data wpływu dokumentów odnotowana przez system rekrutacyjny.
 • Rozstrzygnięcie konkursu dokonywane jest w oparciu o analizę dokumentacji dostarczonej przez kandydatów.
 • Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej GUMed https://praca.gumed.edu.pl/48945.html.
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.
 • Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego kandydata przez Komisję Konkursową podejmuje Rektor.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami:

- oświadczenie, o spełnieniu warunków zawartych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

- oświadczenie, że Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego,

 • CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych) wraz z listem motywacyjnym (krótką informacją argumentującą podzielanie wizji i celów rozwoju jednostki),
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem
 • (jeśli dotyczy) wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF,
 • (jeśli dotyczy) potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
 • inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego np. referencje (opcjonalnie).

 

Wzory podstawowych formularzy, które należy wypełnić, zeskanować i załączyć znajdują się TUTAJ.

 

    Rektor

Prof. dr hab. Marcin Gruchała

Aplikuj