Praktykant w Dziale Audytu Instytucji Finansowych
Warszawa

Umowa zlecenie

Czym zajmuje się zespół?

Departament Instytucji Finansowych KPMG świadczy profesjonalne usługi audytorskie i doradcze dla wiodących podmiotów branży finansowej w Polsce. Wśród naszych klientów znajdują się największe banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne i inne instytucje finansowe.

Twoje zadania

 • Współrealizacja projektów z zakresu badania i przeglądów sprawozdań finansowych oraz usług poświadczających
 • Bezpośrednia współpraca z klientami KPMG w ramach realizowanych projektów przy wparciu doświadczonych ekspertów KPMG

Oczekujemy

 • Statusu studenta lub absolwenta minimum III roku studiów kierunków ekonomicznych, finansowych i pokrewnych
 • Zainteresowania praktycznym podejściem do zagadnień finansowych i chęci związania swojej przyszłości zawodowej z branżą audytorsko-doradczą
 • Nastawienia na pracę o charakterze projektowym i zdobywanie wiedzy od profesjonalistów
 • Zdolności analitycznych
 • Dostępności od stycznia 2022 r. w pełnym wymiarze godzin (40h/ tyg.) 

Oferujemy

 • Płatne praktyki od stycznia 2022 r.
 • Pomagamy zdobywać praktyczne umiejętności i nową wiedzę
 • Dajemy możliwość pracy zdalnej
 • Lubimy się i świętujemy wspólnie sukcesy, zarówno te związane z osiągnięciami firmy, jak i nasze prywatne zwycięstwa
 • Jesteśmy odpowiedzialni społecznie, dlatego możesz angażować się w wolontariat pracowniczy i działania CSR
Aplikuj

Klikając przycisk „Wyślij” wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Spółki wchodzące w skład grupy podmiotów KPMG w Polsce (jako współadministratorzy) swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (w szczególności wizerunku), a także podawanych w trakcie rekrutacji, na potrzeby bieżącego procesu rekrutacji. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.”

Informujemy, że współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy podmiotów KPMG w Polsce, każda z nich ma siedzibę przy ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o.o. oraz Fundacja KPMG w Polsce.

Informujemy również, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy podmiotów KPMG w Polsce w celach rekrutacyjnych na stanowisko, na które kandydat aplikuje (co obejmuje m.in. przeprowadzenie testów znajomości języka angielskiego), na podstawie art. 22(1) § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia danych wyłącznie objętych tym przepisem, jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe) lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (2016/679). W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane będą też przetwarzane w celu realizacji innych procesów rekrutacyjnych w przyszłości.

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonywania i tworzenia podsumowań, zestawień, czy wewnętrznych raportów, jak też archiwizacji w celu obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku usprawnienie zarządzania procesem rekrutacyjnym (lub procesami rekrutacyjnymi), jak też monitorowanie rekrutacji prowadzonych przez osoby je prowadzące, a w przypadku archiwizacji – udowodnienie na wypadek obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń.

W Spółkach z grupy podmiotów KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa. Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą Spółki zewnętrzne wspierające proces rekrutacji, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy współadministratorów danych osobowych. Jeżeli będzie brać Pani/Pan udział w teście poziomu znajomości języka angielskiego, poziomu znajomości MS Excel lub zostanie Pani/Pan zaproszona/-y do przeprowadzenia procesu ewaluacji psychometrycznej (co dotyczy rekrutacji na dedykowane stanowiska/funkcje), odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Talent Bridge Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Potoki 12a/9, 02-717 Warszawa (dostawca platformy on-line do przeprowadzania takich testów). Wyżej wymienione testy wraz z ich wynikami stanowią element procesu rekrutacyjnego w Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce (przy czym testy psychometryczne mają zastosowanie wyłącznie w przypadku rekrutacji na dedykowane stanowiska/funkcje).

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody (nie dłużej jednak, niż do 5 lat).. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Pana/Pani dokumenty aplikacyjne zostaną bezpowrotnie usunięte. Dane przetwarzane w celu archiwizacji na potrzeby dowodowe w przypadku roszczeń będą przechowywane nie dłużej niż 10 lat.

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy podmiotów KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Pana/Pani danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Pana/Pani jest Inspektor Ochrony Danych.