Starszy Operator Produkcji
Duchnice (pow. warszawski zachodni)

Rozwijaj się z nami

Polpharma Biologics to jeden z najnowocześniejszych ośrodków badań i rozwoju oraz produkcji leków biologicznych w Europie. Jesteśmy międzynarodowym zespołem doświadczonych ekspertów oraz ambitnych młodych naukowców posiadających wspólne cele i wartości. Biotechnologia jest naszą pasją, dzięki której wspólnie opracowujemy leki będące nadzieją dla pacjentów cierpiących na ciężkie choroby.

Razem tworzymy przyjazne miejsce pracy, w którym możemy się rozwijać oraz realizować swoje ambicje. Dołącz do nas!

Twoja rola

Udział w procesie wytwarzania produktów biotechnologicznych zgodnie z zasadami GMP oraz wymogami FDA w celu otrzymania produktu o jakości zadanej w specyfikacji. Udział w transferze technologii zgodnie z regulacjami cGMP oraz wewnętrznymi w trakcie realizacji projektów związanych z wprowadzeniem wewnętrznych i zewnętrznych produktów biotechnologicznych.

Twoje zadania

 • Wykonywanie operacji procesowych , po uprzednim instruktażu i w zgodzie z zasadami GMP
 • Analizowanie uzyskanych wyników procesowych pod kątem zgodności w dokumentacją technologiczną oraz wewnętrznymi wymaganiami 
 • Udział w transferze technologii, charakterystyce procesu oraz walidacji procesu we współpracy ze Specjalistami Zespołu 
 • Bieżące dostarczanie przełożonemu i/lub odpowiednim osobom raportów i wszelkiej dokumentacji niezbędnej do oceny procesu
 • Informowanie bezpośredniego przełożonego o wszelkich nieprawidłowościach w procesie, dokumentacji, statusie wykonywanych zadań i podjętych decyzjach
 • Monitorowanie procesu wytwarzania produktów biotechnologicznych zgodnie z dokumentacją technologiczną 
 • Prowadzenie procesu zgodnie z zasadami GMP i innymi wewnętrznymi wymaganiami  
 • Raportowanie postępu wszystkich prac i statusów wykonywanych zadań do bezpośredniego przełożonego 
 • Współpraca przy sporządzaniu raportów z wykonanych zadań 
 • Zabezpieczanie stanowiska pracy 
 • Organizowanie swojej pracy w celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania czasu pracy i wykonania zadań
 • Współpracowanie z wszystkimi zespołami Departamentu oraz wszystkimi innymi grupami wewnątrz spółki i grupie Polpharma
 • Pomoc w opracowywaniu dokumentacji kwalifikacyjnej urządzeń, prowadzenie kwalifikacji i/lub udział w prowadzonych kwalifikacjach 
 • Opracowywanie instrukcji obsługi urządzeń oraz prowadzenie z nich szkoleń
 • Wykonywanie poleceń przełożonego 

Jeśli posiadasz

 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej oraz umiejętność obsługi podstawowego sprzętu laboratoryjnego/analitycznego min. 3 lata
 • Znajomość zasad  i doświadczenie w pracy zgodnie z dobrą praktyką wytwarzania cGMP 
 • Umiejętność prowadzenia dokumentacji procesowej zgodnie z zasadami GMP
 • Dobra znajomość technik aseptycznych oraz umiejętność zastosowania materiałów jednorazowych do produkcji leków biotechnologicznych 
 • Znajomość MS Office 
 • Umiejętność samodzielnego rozpoznawania problemów, dobra organizacja pracy i czasu. Elastyczność na nowe zadania, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Podstawowa znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie 

Oferujemy

 • Prywatną opiekę zdrowotną;
 • Ubezpieczenie na życie;
 • Pracowniczy program emerytalny;
 • Dodatkowy dzień wolny;
 • i więcej…
Dołącz do nas!

Dlaczego warto do nas dołączyć

Napisz, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej
[email protected]

Poprzez wysłanie danych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym (w szczególności w formularzu aplikacyjnym, CV, liście motywacyjnym i przedłożonych referencjach) wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych innych niż: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia przez Polpharma Biologics Warsaw Sp. z o. o. z siedzibą w Duchnicach, ul. Spółdzielcza 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000498732, NIP: 118-209-69-79 (dalej jako: „Pracodawca”), w celu niezbędnym do realizacji aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji przez Pracodawcę, tj. oceny kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na danym stanowisku oraz wyboru odpowiedniej osoby do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje.

 

 

Wypełniając obowiązki określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

 

 

[Administrator, inspektor ochrony danych, dane kontaktowe]

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest każdy Pracodawca indywidualnie (dalej jako: „Administrator”).
 2. Kontakt z każdym z Administratorów jest możliwy pisemnie na adresy podane powyżej lub na adres mailowy [email protected]
 3. Każdy z Administratorów powołał na inspektora ochrony danych pana Michała Sobolewskiego, z którym może się Pan/Pani skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa lub na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: 22 364 63 11.

 

 

[Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 2. niezbędnym do realizacji aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji przez Administratora, tj. oceny Pana/Pani kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje, oraz wybrania przez Administratora odpowiedniej osoby do pracy na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje – na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. z uwagi na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa pracy (w szczególności art. 221§ 1 Kodeksu pracy) w zakresie następujących danych osobowych: Pana/Pani imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
 3. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody w zakresie pozostałych danych osobowych podanych przez Pana/Panią dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych (w szczególności w CV, liście motywacyjnym i przedłożonych referencjach).niezbędnym do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez Administratora, tj. oceny Pana/Pani kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy w ramach przyszłych rekrutacji, oraz wybrania przez Pracodawcę odpowiedniej osoby do pracy w ramach przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – w zakresie wszystkich podanych przez Pana/Panią danych osobowych;
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń – w zakresie wszystkich podanych przez Pana/Panią danych osobowych.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 1 Kodeksu pracy (tj. imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, przy czym niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym (konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym). Podanie pozostałych danych osobowych w ramach aktualnie prowadzonej rekrutacji oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie wszystkich podanych przez Pana/Panią danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie stanowi warunku udziału w aktualnym procesie rekrutacji.
 6. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

 

[Kategorie odbiorców danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom realizującym w imieniu i na rzecz Administratora procesy rekrutacyjne, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze.
 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.

 

[Okres przechowywania danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
 • przez okres procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy – w przypadku aktualnego procesu rekrutacyjnego,
 • przez okres 36 miesięcy – w przypadku przyszłych procesów rekrutacyjnych,
 • jednak nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) lub do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda.
 1. Po upływie powyższych terminów Administrator może przetwarzać dane osobowe do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

[Prawa]

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 6. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.