RTV Euro AGD

Jesteśmy polską firmą od 30 lat działającą na rynku sprzedaży sprzętu elektronicznego i sprzętu gospodarstwa domowego. W ramach naszej organizacji funkcjonuje ogólnopolska Sieć Sklepów RTV EURO AGD, największy sklep internetowy w Polsce – http://www.euro.com.pl i Contact Center. Naszą sprzedaż wspiera ogólnopolska Sieć Transportu, Magazyny Centralne i lokalne Centra Logistyczne w całym kraju.

ARCHITEKT IT

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

Opis stanowiska

Twoje zadania:

 • opracowywanie architektury rozwoju i integracji systemów IT,
 • opracowywanie planów i roadmap rozwoju systemów informatycznych dla obszarów biznesowych,
 • aktualizowanie repozytorium architektonicznego w zakresie opracowywanych rozwiązań,
 • tworzenie dokumentacji technicznej projektowanych rozwiązań,
 • wspieranie i doradztwo biznesowe w definiowaniu inicjatyw i projektów,
 • analiza i ocena rozwiązań rynkowych i ich przydatności dla organizacji,
 • tworzenie standardów pracy dla architektów rozwiązania i architektów systemowych,
 • monitorowanie zmian w systemach pod kątem zgodności z wypracowaną architekturą docelową i standardami,
 • pełnienie roli architekta IT w wybranych projektach / programach:
  • projektowanie, planowanie, wspieranie wykonania rozwiązań informatycznych,
  • wspieranie kierowników projektów w planowaniu, wycenie, realizacji i zarządzaniu zmianą.

Wymagania

Wymagania:

 • doświadczenie w roli Architekta IT lub Architekta Rozwiązań w dużej organizacji,
 • znajomość technologii i rozwiązań rynkowych,
 • umiejętność modelowania i projektowania architektury systemów IT,
 • umiejętność modelowania i zarządzania danymi podstawowymi,
 • znajomość języków modelowania i projektowania architektury biznesowej (BPMN),
 • umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne,
 • proaktywne podejście oraz samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • dobra organizacja pracy.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość framework’ów do zarządzania architekturą (np. TOGAF),
 • znajomość Archimate,
 • znajomość narzędzi modelowania architektury (Visual Paradigm),
 • doświadczenie zawodowe w firmach handlowych, w tym znajomość procesów biznesowych,
 • znajomość trendów rynkowych i technologicznych w zakresie rozwoju systemów wspierających obszary zarządzania.

Oferujemy

Oferujemy:

 • udział w innowacyjnych projektach informatycznych i biznesowych,
 • realny wpływ na zakres realizowanych projektów,
 • kulturę organizacyjną nastawioną na współpracę i realizację celów,
 • dostęp do pakietu benefitów (karta Multisport, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, eventy sportowe),
 • elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej,
 • bezpłatny parking.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest EURO-net Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Muszkieterów 15,

02-273 Warszawa (dalej Administrator lub Spółka). Z Administratorem można się skontaktować pisemnie wysyłając korespondencję na adres jego siedziby lub elektronicznie na adres e-mail: daneosobowe@euro.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 855 855 855.

 

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w Spółce, w którym osoba, której dane dotyczą złożyła stosowną aplikację, w szczególności w celu oceny kwalifikacji i umiejętności kandydata do pracy w zakresie adekwatnym do oferowanego zatrudnienia.

 

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH I RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

I. W przypadku, gdy stanowisko oferowane w Spółce zajmowane będzie na podstawie umowy
o pracę, do której zastosowanie będą miały przepisy kodeksu pracy, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) w zakresie wynikającym z art. 22(1) kodeksu pracy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), dotyczy to takich danych jak: imię (imiona)
i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

b) w przypadku samodzielnego podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony
w pkt. I. a) powyżej zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dotyczy to takich danych jak: wyników testów kompetencyjnych, danych zawartych w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie procesu rekrutacji.

II. W przypadku, gdy stanowisko oferowane w Spółce zajmowane będzie na podstawie umowy zlecenia, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażana poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego do Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dotyczy to takich danych jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy, a jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz wszelkich danych zawartych
w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.

Administrator wskazuje, że: i) podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. I i II powyżej jest dobrowolne, ale konieczne w celu udziału w rekrutacji. Ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji.

 

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • upoważniony do tego personel Administratora,
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty obsługujące na zlecenie Spółki proces rekrutacji dotyczący ofert zatrudnienia w Spółce, podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego). Podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań,
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.

W przypadku dodatkowo wyrażonej zgody na wykorzystanie danych osobowych w celach ich wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 18 miesięcy. 

 

6. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co dotyczy danych przetwarzanych przez Administratora w oparciu o wyrażoną przez Pani/Pana zgodę (zgodnie z informacją zawartą w pkt. 3 ppkt. I lit. b) oraz 3 ppkt. II niniejszej informacji). Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W celu realizacji powyższych uprawnień można skontaktować się z Administratorem na adres siedziby Spółki, przy pomocy adresu e-mail: daneosobowe@euro.com.pl lub tel: 855 855 855.

 

7. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI,
W TYM PROFILOWANIA

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji,
w tym profilowania.

 

8. Dane Osobowe mogą być przetwarzane na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE), na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane Osobowe mogą być przetwarzane także poza EOG, poprzez ich przekazanie przez Administratora lub podmiot przetwarzający, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla realizacji celów określonych
w akapitach powyżej, a przekazanie oraz przetwarzanie Danych Osobowych poza EOG objęte są odpowiednim, adekwatnym do zasad przewidzianych w RODO stopniem ochrony uznanym decyzją Komisji Europejskiej, w szczególności w przypadku USA przekazanie oraz przetwarzanie Danych Osobowych następuje na rzecz i przez Przetwarzających wpisanych na listę Privacy Shield Framework dostępną pod adresem https://www.privacyshield.gov/list. O zamiarze przekazania Danych Osobowych poza EOG Administrator informuje na etapie ich zbierania.