top
top
Flutter Developer
Miejsce pracy: Łódź

Zacznijmy od tego jakie będą Twoje zadania…

 • Projektowanie, tworzenie i wdrażanie nowych rozwiązań - większość czasu spędzisz nad tworzeniem nowych funkcjonalności
 • Aktywna współpraca z zespołem projektowym
 • Czasem trzeba będzie przygotować jakąś dokumentację projektową

A teraz zastanów się, czy o Ciebie nam chodzi i…

 • Potrzebujesz zmiany i nie chcesz być korpoludkiem albo po prostu cenisz sobie różnorodność wyzwań
 • Bardzo dobrze znasz rozwiązania state management: Provider, BLoC, Redux oraz zasady pisania “czystego kodu”
 • Dobrze poruszasz się w Firebase 
 • Potrafisz pisać testy (jednostkowe, integracyjne, e2e).
 • Posiadasz doświadczenie w komercyjnych projektach

Dodatkowo:

 • Masz podstawową wiedzę z zakresu konfigurowania projektu iOS i Android
 • Wiesz do czego służą narzędzia Figma/Zeplin /Invision
 • Posiadasz umiejętność publishingu aplikacji w sklepie App Store i Play Store
Aplikuj

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij” dobrowolnie zgadzasz się na przetwarzanie przez Exaco Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa, np. Twoje zdjęcie, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (t.j. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. 

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O ADMINISTRATORZE I DANE KONTAKTOWE

Administratorem Twoich danych osobowych jest EXACO sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000500634, REGON: 101763079, NIP: 7292705431, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł - opłacony w całości. Jeżeli chcesz skontaktować się z administratorem w związku z ochroną Twoich danych osobowych, wszelką korespondencję prosimy kierować w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@exaco.pl, zaś w formie papierowej na adres: ul. Wólczańska 265, 93 – 035 Łódź.

CZĘŚĆ II - PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit „a”, i „c” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, a także art. 221 i inne przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. W przypadku rekrutacji przyszłych przetwarzanie danych odbywa się także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO. Przetwarzanie na tej podstawie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych ze stałym rozwojem i zatrudnianiem przez niego wykwalifikowanych pracowników i przeprowadzaniem w tym celu kolejnych rekrutacji.

Udzielenie każdej zgody jest dobrowolne, jednakże jeżeli ich nie wyrazisz, nie będziemy mieć możliwości przeprowadzenia z Twoim udziałem rekrutacji na aplikowane przez Ciebie stanowisko, bądź – w przypadku kolejnych rekrutacji – przeprowadzenia ich z Twoim udziałem w przyszłości.

Udzielona przez Ciebie zgoda obejmuje przetwarzanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, doświadczenia zawodowego, wykształcenia, wizerunku i innych danych, które zostały przez Ciebie podane w zgłoszeniu rekrutacyjnym i załączonych do niego dokumentach. Celem przetwarzania tych danych jest przeprowadzenie przez nas procesu bieżącej rekrutacji z Twoim udziałem, a także w przypadku wyrażenia przez Ciebie odrębnej zgody – wzięcie przez Ciebie udziału w przyszłych rekrutacjach, a nadto - realizacja podanego wyżej prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Podane przez Ciebie dane nie będą przez nas przetwarzane w żadnym innym celu poza tym, który został podany powyżej, bez Twojej odrębnej i jednoznacznej zgody, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa Unii Europejskiej, Polski, bądź innego państwa członkowskiego, którego prawu podlega administrator, bądź podmiot przetwarzający dane. Bez Twojej zgody nie będziemy również przetwarzać innych Twoich danych osobowych.

CZĘŚĆ III - ODBIORCY

Do Twoich danych osobowych ma dostęp administrator, podmioty przetwarzające dane na polecenie Administratora oraz osoby działające z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego, a także w przypadku zaistnienia podstaw prawnych ku temu – sądy i organy ochrony prawnej.

CZĘŚĆ IV - RZETELNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 1 miesiąca od daty, w której staną się one zbędne do celów, w jakich zostały zgromadzone, bądź niezwłocznie po otrzymaniu żądania, bądź też po upływie terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W związku z wymogami ochrony danych osobowych przysługują Ci również rozmaite uprawnienia. W pierwszej kolejności przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych. W przypadku, w którym administrator posiada nieprawidłowe dane osobowe możesz żądać ich niezwłocznego sprostowania. Jeśli natomiast Twoje dane są niekompletne możesz żądać uzupełnienia danych osobowych, o ile jest to uzasadnione z punktu widzenia celów ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Możesz je zrealizować prosząc o nie administratora, który prześle Ci je w formie elektronicznej lub wydrukowanej albo bezpośrednio do wskazanego przez Ciebie administratora.

Możesz także żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli:

 1. - kwestionujesz ich prawidłowość,
 2. - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a nie chcesz, aby dane zostały usunięte,
 3. - administrator nie potrzebuje Twoich danych, zaś Tobie są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń,
 4. - wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Możesz również żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w sytuacji, gdy:

- Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 1. - Twoja zgoda na przetwarzanie danych została cofnięta, zaś administratorowi nie przysługuje prawo do przetwarzania  Twoich danych bez konieczności posiadania Twojej zgody,
 2. - wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, o którym mowa niżej,
 3. - Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 4. - dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej, bądź prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu podlega administrator,
 5. - Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem Ci usług społeczeństwa informacyjnego i nie wyraziłeś na to zgody, bądź masz poniżej 16 lat i zgody takiej nie wyraził Twój opiekun lub osoba której przysługuje władza rodzicielska lub też jesteś opiekunem lub przysługuje Ci władza rodzicielska nad osobą, która nie ukończyła lat 16 i nie wyrażałeś zgody na przetwarzanie jej danych osobowych.

Musisz również wiedzieć, że jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, zgodę możesz cofnąć w każdym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W ramach przetwarzania Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu do administratora wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli jest to uzasadnione Twoją szczególną sytuacją, zaś dane były przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią lub dane były profilowane. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Przysługuje Ci również prawo do złożenia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

top