Kierownik Magazynu Zwrotów w Centrum Logistycznym

Miejsce pracy: Tyniec Mały (pow. wrocławski)
Region: dolnośląskie

Opis stanowiska

Twoje zadania:

 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania magazynu zwrotów (przepływy opakowań, komplementacja wysyłek, zapewnienie materiałów, inwentaryzacje/utylizacje)
 • Organizowanie i nadzorowanie procesów magazynowych ( m.in: obieg przyborów ładunkowych, zagospodarowanie przestrzeni magazynowej, sprawny rozładunek)
 • Tworzenie analiz, raportów/procedur i monitorowanie wydajności magazynu
 • Zarządzanie zespołem magazynierów i OWW
 • Współpraca z Dyrektorem CL i  innymi kierownikami

Wymagania

Zaaplikuj do nas, jeśli:

 • Posiadasz kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Nie jest Ci obca znajomość zagadnień związanych z gospodarką magazynową
 • Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i realizacją celów
 • Posiadasz umiejętność wdrażania nowych rozwiązań i optymalizacji procesów
 • Jesteś otwarty na zmiany oraz nowe wyzwania
 • Odznaczasz się dobrą organizacją pracy własnej i innych
 • Biegle obsługujesz MS Office
 • Znasz normy ISO 22000

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań. 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: personalny@zabka.pl, formularz kontaktowy pod adresem: https://zabka.pl/pl/o-zabce/kontakt, telefonicznie pod numerem: + 48 618 563 700 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: IOD@zabka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy tj. : a) imię (imiona) i nazwisko; b) datę urodzenia; c) dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana; d) wykształcenie; e) kwalifikacje zawodowe; f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przy czym dane wskazane w punkcie 4 d), e), f) Administrator będzie żądał i przetwarzał, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: a) prowadzenia procesów rekrutacyjnych, b) prowadzenia bazy danych potencjalnych kandydatów na potrzeby przyszłych rekrutacji. 6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 221 Kodeksu Pracy) – w celu określonym w pkt 5 a), b) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w celu określonym w pkt 5 b). 7. Obowiązek prawny ciążący na administratorze wynika z przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: a) Doradcy Personalni/Agencje Pracy, b) Firmy Konsultingowe, c) Dostawcy usług IT, d) Współpracownicy administratora. 9. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie ciążącego na administratorze prawnego obowiązku – Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze. 10. W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. 11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.