Projektant Doświadczeń Użytkownika
Miejsce pracy: Warszawa
mazowieckie
Numer Referencyjny:

Na czym będzie polegała Twoja praca?

Dołącz do zgranego zespołu UX, jednego z największych sklepów omnichannel w Polsce. Razem z nami zmieniaj doświadczenia zakupowe milionów Polaków!

Na tym stanowisku będziesz współodpowiedzialny za rozwój funkcjonalny sklepów internetowych (euro.com.pl, oleole.pl), ale również za projekty omichannelowe z różnych obszarów firmy związane m.in. z procesami w sklepach stacjonarnych, logistyką, czy obsługą klienta.

Praca w Naszym zespole powoli Ci projektować i rozwijać swoje umiejętności z dostępem do pełnego procesu projektowego, z badaczem na pokładzie. Będziesz miał możliwość realizowania swoich pomysłów, a postawione hipotezy mógł testować z użytkownikami oraz w testach A/B.

Wymagania:

 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku UX Designer/Product Designer (lub podobnym) popartego portfolio prac,
 • biegłość w obszarze projektowania pod web z naciskiem na mobile web i RWD (aktualne wzorce projektowe, technologia, trendy),
 • umiejętność biegłego i świadomego projektowania interfejsów użytkownika, projektowania makiet high-fidelity i prototypów. Poszukujemy dobrego wyczucia, na poziomie ogółu jak i detalu na to, jaki wpływ mają Twoje decyzje projektowe na trafną interpretację interfejsu przez użytkownika,
 • dojrzałe podejście do procesu projektowego i poczucie odpowiedzialności za rozwój powierzonych produktów - zrozumienie wpływu zagadnień biznesowych i technologicznych na projekt,
 • znajomość najnowszych trendów w dziedzinie projektowania UX, UI, projektowania usług,
 • biegłość w obsłudze Axure i Figma
 • umiejętność sprawnego argumentowania decyzji projektowych oraz zrozumienie istotności konstruktywnej krytyki w procesie projektowym,
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne,
 • samodzielność, dokładność oraz dobra organizacja pracy,
 • proaktywność, inicjatywa oraz ciekawość poznawcza,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

Dodatkowym atutem będzie:

 • podstawowa znajomość metod badawczych ilościowych i jakościowych, umiejętności zadawania trafnych pytań.

Oferujemy:

 • przyjazną atmosferę pracy w dynamicznym, interdyscyplinarnym zespole,
 • udział w wymagających projektach z obszaru CX/UX,
 • szansę ciągłego rozwoju kwalifikacji zawodowych i osobowych,
 • pracę na komputerach MacBook Pro,
 • pakiet benefitów (karta MultiSport, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, bezpłatny parking),
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o silnej pozycji rynkowej.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest EURO-net Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Muszkieterów 15,

02-273 Warszawa (dalej Administrator lub Spółka). Z Administratorem można się skontaktować pisemnie wysyłając korespondencję na adres jego siedziby lub elektronicznie na adres e-mail: daneosobowe@euro.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 855 855 855.

 

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w Spółce, w którym osoba, której dane dotyczą złożyła stosowną aplikację, w szczególności w celu oceny kwalifikacji i umiejętności kandydata do pracy w zakresie adekwatnym do oferowanego zatrudnienia.

 

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH I RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

I. W przypadku, gdy stanowisko oferowane w Spółce zajmowane będzie na podstawie umowy
o pracę, do której zastosowanie będą miały przepisy kodeksu pracy, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) w zakresie wynikającym z art. 22(1) kodeksu pracy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), dotyczy to takich danych jak: imię (imiona)
i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

b) w przypadku samodzielnego podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony
w pkt. I. a) powyżej zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dotyczy to takich danych jak: wyników testów kompetencyjnych, danych zawartych w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie procesu rekrutacji.

II. W przypadku, gdy stanowisko oferowane w Spółce zajmowane będzie na podstawie umowy zlecenia, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażana poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego do Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dotyczy to takich danych jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy, a jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz wszelkich danych zawartych
w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.

Administrator wskazuje, że: i) podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. I i II powyżej jest dobrowolne, ale konieczne w celu udziału w rekrutacji. Ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji.

 

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • upoważniony do tego personel Administratora,
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty obsługujące na zlecenie Spółki proces rekrutacji dotyczący ofert zatrudnienia w Spółce, podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego). Podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań,
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.

W przypadku dodatkowo wyrażonej zgody na wykorzystanie danych osobowych w celach ich wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 18 miesięcy. 

 

6. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co dotyczy danych przetwarzanych przez Administratora w oparciu o wyrażoną przez Pani/Pana zgodę (zgodnie z informacją zawartą w pkt. 3 ppkt. I lit. b) oraz 3 ppkt. II niniejszej informacji). Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W celu realizacji powyższych uprawnień można skontaktować się z Administratorem na adres siedziby Spółki, przy pomocy adresu e-mail: daneosobowe@euro.com.pl lub tel: 855 855 855.

 

7. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI,
W TYM PROFILOWANIA

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji,
w tym profilowania.

 

8. Dane Osobowe mogą być przetwarzane na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE), na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane Osobowe mogą być przetwarzane także poza EOG, poprzez ich przekazanie przez Administratora lub podmiot przetwarzający, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla realizacji celów określonych
w akapitach powyżej, a przekazanie oraz przetwarzanie Danych Osobowych poza EOG objęte są odpowiednim, adekwatnym do zasad przewidzianych w RODO stopniem ochrony uznanym decyzją Komisji Europejskiej, w szczególności w przypadku USA przekazanie oraz przetwarzanie Danych Osobowych następuje na rzecz i przez Przetwarzających wpisanych na listę Privacy Shield Framework dostępną pod adresem https://www.privacyshield.gov/list. O zamiarze przekazania Danych Osobowych poza EOG Administrator informuje na etapie ich zbierania.

Aplikuj