Impel Cyber Sp. z.o.o., jedna ze spółek Grupy Impel - lidera usług outsourcingowych, poszukuje osób na stanowisko:

Analityk Security Operations Center
Miejsce zatrudnienia: Warszawa

hcesz sięgać po największe wyzwania i stać na straży prawa w walce z zagrożeniami cybernetycznymi?

Chcesz z nami budować odporność naszych Klientów?

Dołącz do Zespołu Impel Cyber

 

Twoimi głównymi zadaniami będą:

 • pogłębiona analiza incydentów wykonywana poprzez korelację danych z różnych źródeł,
 • umiejętność zdefiniowania i pozyskania niezbędnych danych do analizy incydentu,
 • ocena czy incydent był skuteczny, ocena ewentualnych skutków i zakresu strat,
 • tworzenia zaleceń i rekomendacji dla postępowania z trwającym atakiem, po ataku,
 • wsparcie L1 w tym regularna analiza/przegląd zamkniętych przez L1 analiz i incydentów,
 • przekazywanie incydentów wymagających szerszej analizy, lub działań dochodzeniowych lub naprawczych do L3,
 • opracowywanie i tworzenie dokumentacji dla obsługi incydentów,
 • opracowywanie i tworzenie schematów postepowania w tym obsługi narzędzi wykorzystywanych w SOC,
 • strojenie systemu SIEM i systemów IDS/HIDS,
 • wskazywanie potrzeb w zakresie monitorowanych systemów i systemów monitorujących u klienta,
 • rozwój własny.

Nasze oczekiwania:

 • doświadczenie w obsłudze klientów (zdalnie, on site),
 • doświadczenie i znajomość zagadnień IT , HelpDesk,
 • doświadczenie w pracy na systemach klasy SIEM, IDS, HIDS,
 • wiedza specjalistyczna w dziedzinie IT i bezpieczeństwa w zakresie systemów operacyjnych WIN/UNIX,
 • chęć rozwoju i poszerzania horyzontów oraz wiedzy odporność na stres,
 • doświadczenie w obsłudze i analizie złożonych incydentów bezpieczeństwa,
 • zadaniowość i odpowiedzialność, samodzielność w prowadzeniu podjętych działań,
 • dociekliwość i dążenie do celu,
 • zdolności komunikacyjne.

Mile widziane:

 • wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu analizy incydentów, w tym z zakresu działań typu forensic,
 • wiedza praktyczna pozwalająca na prowadzenie analiz w sieci (network forensic) oraz na hostach (host-based forensic) z wykorzystaniem różnego typu narzędzi,
 • umiejętność analizy i oceny zdarzenia / incydentu pod kątem wykrycia intruza/działania wrogiego przy użyciu dostarczonych narzędzi i własnej pracy na pozyskanych lub przekazanych informacjach (intrusion detection),
 • dobra znajomość zasad pracy sieci,
 • zaawansowana obsługa systemów klasy SIEM, analiza danych zebranych przez system, budowa zapytań regularnych (RegEx),
 • znajomość systemów HIDS, w tym obsługa alertów, obsługa błędów, analiza zgłoszonych anomalii i zdarzeń, umiejętność wykorzystania narzędzi typu HIDS przy analiza zdarzeń/zgłoszeń,
 • dobra znajomość niezbędnych narzędzi i systemów operacyjnych przydatnych w analizie zdarzeń,
 • podstawowa umiejętność analizy malware / analizy materiału niebezpiecznego.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej, nastawionej na rozwój organizacji biznesowej,
 • czynne uczestnictwo w kreowaniu nowego obszaru biznesowego jakim jest cyberbezpieczeństwo,
 • przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole,
 • możliwość korzystania z karty Multisport i prywatnej opieki medycznej.
Aplikuj

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IMPEL Cyber Sp. z. o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania przez IMPEL Cyber Sp. z. o.o. Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu IMPEL Cyber Sp. z. o.o. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

IMPEL Cyber Sp. z. o.o. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz IMPEL Cyber Sp. z. o.o. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców którym IMPEL Cyber Sp. z. o.o. powierzyło przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z IMPEL Cyber Sp. z. o.o., które świadczą takie usługi jak: obsługa kadrowo-płacowe, księgowość, doradztwo, obsługa administracyjna. Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, IMPEL Cyber Sp. z. o.o. stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Ponadto IMPEL Cyber Sp. z. o.o. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z IMPEL Cyber Sp. z. o.o. 

 

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

IMPEL Cyber Sp. z. o.o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani/Pan udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia złożenia aplikacji lub zakończenia procesu rekrutacji.

 

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych;
 • żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, czyli gdy:
  • Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • Pani/Pana dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • Pani/Pan wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ROOD wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  • Pani/Pan cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • Żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj. w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, czyli przysługuje Pani/Pana prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych między innymi w przypadkach gdy:
  • zakwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Pani/Pan sprzeciwia się w zakresie usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale Pani/Pana dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • Pani/Pan, wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, czyli przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych między innymi w przypadkach gdy:
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego; gdy moje dane są profilowane;
  • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią a moja sytuacja jest szczególna; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
 • przenoszenia dostarczonych przez Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pana że, Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:

Inspektor Ochrony Danych:

Tel: + 48 22 211 18 60 E-mail: iod@auraco.pl

IMPEL Cyber Sp. z. o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118