top
Specjalista ds. Utrzymania Procesów Logistycznych
Miejsce pracy: Plewiska (pow. poznański)
top

Twoje obowiązki:

 • utrzymanie wdrożonych nowych funkcjonalności
 • tworzenie dokumentacji poprojektowej
 • testowanie wdrażanych rozwiązań
 • rozwój istniejących rozwiązań w logistyce
 • tworzenie map procesów
 • analizowanie wąskich gardeł w obecnie funkcjonującym procesie

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia wyższego (preferowane studia logistyczne lub ekonomiczne)
 • minimum rocznego doświadczenia w logistyce - sieć dystrybucyjna FMCG
 • bardzo dobrej znajomości Ms Office w szczególności Excel
 • znajomości systemów klasy WMS np. SAP eWM,  Qguar;
 • znajomość systemu SAP ERP będzie dodatkowym atutem
 • znajomość Microsoft Visio; DWG DRAFTSIGHT lub AUTOCAD  będzie dodatkowym atutem
 • mile widziana znajomość SQL
 • znajomości języka angielskiego
 • odporności na stres
 • umiejętności analitycznego myślenia
Oferujemy:
top
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie (wynagrodzenie zasadnicze + premia + dodatek transportowy)
 • perspektywy rozwoju zawodowego w gronie profesjonalistów
 • pracę w Centrum Logistycznym należącym do Spółki o ugruntowanej pozycji na rynku FMCG
 • niezbędne narzędzia pracy
 • wybrane przez Ciebie atrakcyjne benefity pozapłacowe (pakiet sportowy, pakiet medyczny, ubezpieczenie grupowe)
Aplikuj

KLAUZULA INFORMACYJNA O DANYCH OSOBOWYCH – REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań.
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: personalny@zabka.pl, formularz kontaktowy pod adresem: https://zabka.pl/pl/o-zabce/kontakt, telefonicznie pod numerem: + 48 618 563 700 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: IOD@zabka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w zakresie wynikającym z Art. 22 1.
Kodeksu Pracy tj. :
a) imię (imiona) i nazwisko;
b) datę urodzenia;
c) dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana;
d) wykształcenie;
e) kwalifikacje zawodowe;
f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
przy czym dane wskazane w punkcie 4 d), e), f) Administrator będzie żądał i przetwarzał, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) prowadzenia procesów rekrutacyjnych,
b) prowadzenia bazy danych potencjalnych kandydatów na potrzeby przyszłych rekrutacji,
c) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed roszczeniami.
6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 221 Kodeksu Pracy) – w celu określonym w pkt 5 a),
b) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w celu określonym w pkt 5 b),
c) prawnie uzasadniony interes administratora - w celu określonym w pkt 5c).
7. Obowiązek prawny ciążący na administratorze wynika z przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.)
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora:
a) Doradcy Personalni/Agencje Pracy,
b) Firmy Konsultingowe,
c) Dostawcy usług IT,
d) Współpracownicy administratora.
9. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie ciążącego na administratorze prawnego obowiązku – Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
10. W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
11. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
12. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych oparte jest na Pani/Pana zgodzie ma Pani / Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
13. W związku z tym, że podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora (w zakresie określonym w pkt 5 c powyżej), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
14. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim UE Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
15. Podanie danych osobowych jest w celu określonym w pkt 5 a) obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanej powyżej podstawy prawnej.
16. Podanie danych osobowych w celu określonym w pkt 5 b) jest dobrowolne.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii
Zamieszczając w dokumentach aplikacyjnych swój wizerunek lub dane osobowe wskazane w art. 9 ust 1 RODO (dane szczególnych kategorii) niniejszym wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora.
Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ma Pani / Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

zabkapolska.pl