top

Tomorrow is our home.

As a leading manufacturer of home appliances and solutions, we move things forward and improve quality of life worldwide. With our global brands Bosch, Siemens, Gaggenau and Neff as well as our label brands, we are truly committed to making a difference for the future with innovative user interaction, sensor technology, robotics and more. All these things are real, they exist: in your ideas, in your abilities and in our tomorrow. Give your career a home by joining us – maybe tomorrow?

Agile Coach/Design Thinking
Workplace: Warszawa
Your responsibilities
 • Support the development, implementation and optimization of agile project and product management methods (based on SAFe - Scaled Agile Framework) in the context of consumer-facing IoT solutions
 • Initiation of strategic initiatives to increase the use of agile methods, including the further development of cross-functional and agile project teams within consumer-facing IoT development and later possibly in a larger BSH-wide context
 • Coach teams to understand and apply customer value perspective, quality assurance, development and software architecture in agile projects and coach the teams and the organization to increase understanding of agile issues as a daily task
 • Through agile mentoring, training and workshops you improve the teams continuously and help to increase the velocity of the teams through "continuous improvements" within as well as outside the teams in the entire SAFe setup
 • Support proactively the continuous communication and information flow between the agile teams & stakeholders (like product managers, business owners as well as development and operations teams of various internal & external partners)
Your profile
 • Master / Diploma in Computer Science, Information Systems or equivalent
 • At least 3 years of experience in agile software development
 • Experience as Agile Coach or Scrum Master in Software Development environment. Certification as a Certified Scrum Professional, Certified Scrum Master, SAFe 4 Scrum Master (SMM) or as Scrum Alliance Certified Enterprise Coach (CECs). Experience in facilitating Design Thinking workshops. Additional knowledge e.g. from the areas of moderation, mediation, systemic coaching are a plus
 • Enthusiasm for agility, change management and team development. Entrepreneurial thinking and acting. High personal ability to integrate and work in teams. Hands-on mentality. Very high level of autonomy and motivation. Assertiveness and resilience. Excellent communication and leadership skills. High focus on quality and intercultural competencies
 • Very good English, German would be a plus
Your benefits
 • International, well-known organization
 • Stable employment and professional work environment
 • Diversified range of implemented projects
 • Private healthcare and package of other benefits (e.g. sports package)
 • Flexible working hours, possible remote work on selected days
Further information
Please visit career.bsh-group.com. We would love to welcome you in our team! Find a new home for your professional ambitions:

Administrator danych
Informujemy, że w zależności od sytuacji administratorem Państwa danych osobowych jest jeden z następujących podmiotów:
1. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa – jeżeli są Państwo kandydatem do pracy w Centrali BSH w Warszawie,
2. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. Oddział w Łodzi przy ulicy Lodowej 103, 93-232 Łódź – jeżeli są Państwo kandydatem do pracy w tym oddziale,
3. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu przy ulicy Żmigrodzkiej 143, 51-130 Wrocław – jeżeli są Państwo kandydatem do pracy w tym oddziale,
4. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie przy ulicy Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów – jeżeli są Państwo kandydatem do pracy w tym oddziale.

Każdy z tych podmiotów jest określany poniżej jako „BSH”. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na poniższych zasadach.

Podstawa podania danych

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – określane dalej jako „RODO”, jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji i dalszych działań bezpośrednio z nią związanych. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Państwa wyraźnej zgody, a brak takiej zgody nie wywoła żadnych negatywnych konsekwencji wobec Państwa.

Cel i podstawa prawna przetwarzania
Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • przepisów prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także w celach związanych z zatrudnieniem, jeśli zostanie nawiązany stosunek pracy tj. w celach niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę i ewentualnej realizacją tej umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np. regulujących proces zatrudniania pracowników (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 • BSH przetwarza Państwa dane osobowe także w celach administracyjnych, prowadzenia wewnętrznej polityki kadrowej (w tym poprzez realizację programu „Rekrutuj z BSH” dla pracowników i osób spoza BSH), planowania finansowego, badania wydajności, bezpieczeństwa, weryfikacji przestrzegania wewnętrznych procedur i prawa oraz monitorowania realizacji obowiązków służbowych, obrony przed roszczeniami i naruszeniami prawa, jak również celach analitycznych i statystycznych, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów BSH (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Państwa zgody w przypadku: (i) innych danych osobowych niż te, których BSH może wymagać w celu rekrutacji na podstawie przepisów prawa lub (ii) gdy BSH przetwarza Państwa dane osobowe w związku z innymi postępowaniami rekrutacyjnymi, niż to w ramach którego przekazali Państwo swoje pierwsze zgłoszenie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W powyższych przypadkach oraz w innych przypadkach, gdy BSH prosi Państwa o zgodę na przetwarzanie danych i wyrazili Państwo dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w zgodzie. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadkach gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zostaną Państwo poinformowani o skutkach nieudzielenia lub wycofania zgody.

Okres przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji procesu rekrutacji, a następnie przez dalszy okres 3 lat (z związku z przepisami dotyczącymi roszczeń cywilnoprawnych) lub – w zakresie danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu cofnięcia przez Państwa tej zgody na przetwarzanie tych danych, które zostały przez Państwa podane ponad dane, których podanie jest określone prawem. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w celu przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres 3 lat od momentu wyrażenia zgody w tym zakresie.

Państwa prawa
Zgodnie z zasadami określonymi w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach statystycznych i analitycznych.

Brak profilowania
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Organ ochrony danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dane kontaktowe
Jeżeli będą mieli Państwo pytania lub będą chcieli zrealizować przysługujące Państwu prawa dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt z powołanym przez BSH inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: DATA-PROTECTION-PL@BSHG.COM . Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się również wysyłając korespondencję na adres: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa. Wycofania (odwołania) zgody na przetwarzanie danych można dokonać w każdym czasie poprzez wysłanie w tym zakresie oświadczenia e-mailem na adres DATA-PROTECTION-PL@BSHG.COM .

Bezpieczeństwo danych
BSH podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych. Środki bezpieczeństwa wdrożone przez BSH są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i są zgodne z przyjętymi przez BSH ramami bezpieczeństwa informatycznego oraz korporacyjnymi zasadami i procedurami zarządzania.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności odziały lub inne jednostki organizacyjne BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. oraz podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z BSH, stanowiące m.in. spółki dominujące i spółki zależne lub spółki powiązane w stosunku do BSH, które mają siedziby w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi w zakresie call center, podmioty świadczące usługi medyczne, podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony osób i mienia, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu BSH na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi i biegli rewidenci, prawnicy, organy administracji, sądy oraz inne organy uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. BSH jednak nie wyklucza, że Państwa dane mogą zostać przekazane do takich Państw w przyszłości. W takim przypadku BSH podejmie odpowiednie kroki w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych np. implementując Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub stosując inne rozwiązania (kopię zastosowanych przez BSH zabezpieczeń będą wówczas Państwo mogli uzyskać kontaktując się ze BSH).

Informacje o zmianach
W przypadku przyszłych zmian w zakresie Państwa danych osobowych BSH zachęca do informowania jej o takich zmianach, zwłaszcza w przypadku aktualizacji danych przekazanych w złożonym przez Państwa CV i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach.

DANE PRZETWARZANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA
Uprzejmie informujemy, że na podstawie przepisów prawa (art. 22(1) §1 Kodeksu pracy), BSH w związku z rekrutacją, uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) dane kontaktowe wskazane przez kandydata;
4) wykształcenie;
5) kwalifikacje zawodowe;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DODATKOWYCH DANYCH
Jeśli chcą Państwo podać dodatkowe dane, informujemy, że BSH będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Państwa dobrowolnej zgody.

W takim przypadku prosimy o umieszczenie na CV i podpisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. [oddział w ____________]* moich danych osobowych, które zostały przeze mnie podane (w szczególności w CV oraz w przesłanych przeze mnie dokumentach), a które wykraczają poza katalog danych, które BSH może przetwarzać na podstawie przepisów prawa, dla potrzeb rekrutacji (w tym wdrożenia pracowniczego, jeżeli zostanę przyjęty do pracy), w związku z którą ubiegam się o zatrudnienie w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.”

Prosimy o uzupełnienie nazwy oddziału, jeżeli ubiegają się Państwo o pracę w oddziale.

Udzielnie takiej zgody jest dobrowolne. Odmowa wyrażenia zgody lub wycofanie zgody spowoduje, że BSH nie będzie mogła przetwarzać podanych przez Państwa dodatkowych danych osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH
Jeżeli chcą Państwo , abyśmy przechowywali Państwa dane na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o umieszczenia na CV i podpisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. [oddział w ____________]* moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (w tym wdrożenia pracowniczego, jeżeli zostanę przyjęty do pracy), które odbywać się będą w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. w okresie 3 lat od dnia wyrażenia przeze mnie niniejszej zgody.”

Prosimy o uzupełnienie nazwy oddziału, jeżeli ubiegają się Państwo o pracę w oddziale.

Udzielnie takiej zgody jest dobrowolne. Odmowa wyrażenia zgody lub wycofanie zgody spowoduje, że Państwa kandydatura nie będzie brana pod uwagę w ewentualnych przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez BSH i będą Państwo musieli indywidualnie aplikować na wolne stanowiska.