Impel S.A. ,do Działu Systemów Zarządzania, poszukuje Kandydata na stanowisko:

Młodszy Specjalista Systemów Zarządzania
Miejsce zatrudnienia: Wrocław

Zadania na stanowisku:

 • Utrzymywanie, nadzorowanie, doskonalenie systemów zarządzania obowiązujących w spółkach Grupy Impel – ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 / OHSAS 18001/ ISO 45001 , AQAP, ISO 27001; oraz innych systemów zarządzania.
 • Opracowywanie i branie udziału w uzgadnianiu dokumentacji systemów zarządzania obowiązujących w spółkach Grupy Impel (np. procedury, instrukcje, analiza ryzyka i szans w poszczególnych procesach), zgodnej z wymaganiami ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 / OHSAS 18001/ ISO 45001 , AQAP, ISO 27001;
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych w spółkach Grupy Impel na terenie całego kraju zgodnie z ww. standardami oraz nadzorowanie procesu wdrażania działań naprawczych;
 • Wdrażanie nowych pracowników oraz realizacja szkoleń z zakresu systemów zarządzania w spółkach Grupy Impel;
 • Wsparcie spółek Grupy Impel podczas realizacji audytów zewnętrznych (realizowanych przez jednostki certyfikujące) w zakresie posiadanych przez nie systemów zarządzania;
 • Udzielanie informacji z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązującego w spółkach GI, zainteresowanym komórkom;
 • Praca w systemach informatycznych wspierających Zintegrowany System Zarządzania;
 • Udział w projektach związanych z doskonaleniem ZSZ oraz wdrażaniem systemów zarządzania w spółkach GI;
 • Realizacja zadań administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Działu Systemów Zarządzania.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Praktycznej znajomości przynajmniej dwóch z następujących norm lub wymagań: ISO 9001, AQAP, ISO 14001, PN-N 18001 / OHSAS 18001 / ISO 45001, ISO 27001;
 • Znajomości zagadnień z zakresu Zarządzania Jakością;
 • Doświadczenia w realizacji audytów systemów zarządzania;
 • Komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole;
 • Zdolności organizacyjnych, samodzielności, rzetelności i zaangażowania w wykonywane zadania;
 • Podejścia projakościowego;
 • Kreatywnego poszukiwania alternatywnych rozwiązań i usprawnień;
 • Umiejętności analitycznych;
 • Otwartości na nowe wyzwania oraz chęci doskonalenia zawodowego;
 • Gotowości do wyjazdów służbowych;
 • Dobrej znajomości obsługi pakietu Office;
 • Czynne prawo jazdy kat. B – mile widziane.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego lub innych uprawnień w zakresie norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 / OHSAS 18001/ ISO 45001 , AQAP, ISO 27001;
 • Posiadanie kompetencji trenerskich i/ lub doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń;
 • Znajomość branży usług świadczonych przez spółki GI;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • Posiadanie poświadczeń bezpieczeństwa;
 • Staż pracy w organizacji usługowej.

Oferujemy:

 • Pracę w dużej i dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w obszarze systemów zarządzania;
 • Udział w szkoleniach i kursach doskonalących wiedzę i kompetencję;
 • Niezbędne narzędzia do wykonywania zadań,
 • Możliwość korzystania z karty Multisport i ubezpieczenia medycznego,
 • Dostęp do lunchroomu oferującego śniadania, przekąski i obiady.
Aplikuj

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Impel S.A.).

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania przez Impel S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu Impel S.A. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

Impel S.A. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Impel S.A. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców którym Impel S.A. powierzyło przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z Impel S.A. , które świadczą takie usługi jak: obsługa kadrowo-płacowe, księgowość, doradztwo, obsługa administracyjna. Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, Impel S.A. stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Ponadto Impel S.A. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z Impel S.A.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Impel S.A. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani/Pan udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia złożenia aplikacji lub zakończenia procesu rekrutacji.

 

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych;
 • żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, czyli gdy:
  • Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • Pani/Pana dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • Pani/Pan wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ROOD wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  • Pani/Pan cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • Żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj. w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, czyli przysługuje Pani/Pana prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych między innymi w przypadkach gdy:
  • zakwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Pani/Pan sprzeciwia się w zakresie usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale Pani/Pana dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • Pani/Pan, wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, czyli przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych między innymi w przypadkach gdy:
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego; gdy moje dane są profilowane;
  • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią a moja sytuacja jest szczególna; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
 • przenoszenia dostarczonych przez Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pana że, Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:

Inspektor Ochrony Danych:

Tel: + 48 22 211 18 60 E-mail: iod@auraco.pl

Impel S.A.z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118