Inżynier Systemów Informatycznych
Miejsce pracy: Szczecin

Jesteśmy liderem wśród dostawców usług internetowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Od ponad 20 lat niezawodnie wspieramy każdego, kto chce zaistnieć w sieci. I wciąż nam mało! Rozwijamy się i dbamy o to, aby zapewniać najlepszą jakość naszych usług. Jesteśmy także jednym z największych pracodawców z branży IT.

Specjalizujemy się w:
• rejestracji domen internetowych
• hostingu serwisów WWW
• tworzeniu i sprzedaży sklepów internetowych
• utrzymaniu kont poczty elektronicznej
• sprzedaży nowoczesnego oprogramowania
• reklamie internetowej

 

Szukamy osób komunikatywnych, otwartych i pozytywnie nastawionych do ludzi, które lubią chcą się rozwijać w świecie IT.

Jako Inżynier Systemów Informatycznych w naszym Zespole Backendowym, będziesz odpowiedzialny/a za utrzymanie i rozwój autorskiej platformy hostingowej i pocztowej home.pl, w zespole złożonym z architektów, developerów i testerów.

Wymagania:

 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w roli inżyniera systemów informatycznych
 • Biegła znajomość środowiska Linux (dystrybucje Arch, Centos, Debian),
 • Biegła znajomość protokołów sieciowych, umiejętność analizy ruchu sieciowego, bardzo dobra znajomość narzędzi tcpdump, wireshark etc.,
 • Bardzo dobra znajomość instalacji i konfiguracji serwerów WWW (np. Apache, Nginx) i serwerów pocztowych (np. Postfix, Dovecat),
 • Bardzo dobra znajomość sieciowych protokołów Internetowych (HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, FTP, SSH etc.) włączając umiejętności instalacji konfiguracji i optymalizacji pracy serwerów świadczących usługi na tych protokołach,
 • Bardzo dobra znajomość systemu DNS (instalacji i konfiguracji serwerów i klientów DNS, umiejętność analizy protokołu sieciowego DNS, znajomość składni podstawowych i zaawansowanych rekordów DNS),
 • Znajomość rabbitMQ, elasticsearch, redis,
 • Bardzo dobra znajomość relacyjnych baz danych MySQL, PostgreSQL, umiejętność budowy złożonych zapytań, doświadczenie w instalacji, konfiguracji, administracji i optymalizacji serwerów baz danych,
 • Umiejętności zbierania danych diagnostycznych i rozwiązywania złożonych problemów z zakresu sieci komputerowych, systemów operacyjnych Linux i aplikacji
 • Znajomość systemów kontroli wersji i pracy grupowej: gitlab, bamboo, jira, znajomość narzędzi wspomagających CI/CD

Mile widziane:

 • znajomość narzędzi: OpenExchange, Saltstack, systemu monitoringu Zabbix,
 • znajomość zagadnień Linux Kernel, kompilacja sterowników,
 • znajomość platform i narzędzi wirtualizacji na platformie Linux (KVM, Xen, QEMU, LXC, Virtuozo, Docker, Kubernetes etc.),
 • znajomość DNSSEC i PowerDNS.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę lub współpracę B2B,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Szkolenia, konferencje,
 • Opiekę medyczną, kartę sportową, angielski,
 • Kawę od Qualia Caffe, konsole, piłkarzyki.
Aplikuj
Poprzez kliknięcie pola „Aplikuj":

Potwierdzasz, że zapoznałeś się z treścią zamieszczonej poniżej informacji o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych i akceptujesz ją w całości.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH NA POTRZEBY REKRUTACJI:

Rozwiń:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252 (zwana dalej: home.pl), informuje iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest home.pl.

2) home.pl powołało Inspektora Ochrony Danych. Dane do kontaktu: adres e-mail: IODO@home.net.pl.

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 22(1) §1 kp w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO, w celu prowadzenia procesu trwającej rekrutacji, w związku z którą przekazujesz swoje dane oraz - z zastrzeżeniem pkt 7) (ii) poniżej - rekrutacji przyszłych, a także w celu wykonania ciążących na home.pl obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk.

4) Na potrzeby rekrutacji home.pl będzie przetwarzał twoje dane osobowe:

(i) określone w treści art. 22(1) §1 kp) to jest imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia (dalej: dane podstawowe) oraz

(ii) jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę – inne dotyczące Ciebie dane osobowe, w tym - twój wizerunek (dalej: dane dodatkowe). Home.pl nie wymaga od Ciebie przekazania na potrzeby rekrutacji danych dodatkowych. Dane te przekazujesz wyłącznie z własnej inicjatywy.

5) home.pl jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim:

(i) w celu zapewnienia prawidłowego i należytego wykonania czynności określonych w pkt 3), Twoje dane osobowe będą przekazane w tym trybie wyłącznie po uprzednim zawarciu przez home.pl z podmiotem, któremu dane są przekazywane (zwanym Podwykonawcą), umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

(ii) w celu wykonania obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym - uprawnionym sądom, organom i instytucjom.

6) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.

7) Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

(i) przez okres trwania rekrutacji, na potrzeby której są one przekazywane przez Ciebie do home.pl,

(ii) jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę – również przez dalszy okres – na potrzeby przyszłych rekrutacji organizowanych przez home.pl, nie dłużej jednak niż przez okres jednego rok od dnia przekazania przez Ciebie twoich danych osobowych.

8) Podanie przez Ciebie danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest dobrowolne.

9) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO, innych przepisów prawa oraz z treści pkt 10) poniżej, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W celu dokonania czynności opisanych w niniejszym punkcie, powinieneś skontaktować się z home.pl w taki sposób, w jaki przekazałeś swoje dane, a jeśli to nie będzie możliwe – w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail IODO@home.net.pl.

10) Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, cofnięcie zgody, usunięcie danych oraz skorzystanie z innych uprawnień określonych w punkcie 9), które doprowadzi do wyłączenia lub ograniczenia możliwości przetwarzania Twoich danych przez home.pl:

(i) W przypadku danych podstawowych: spowoduje wykluczenie twojej osoby z aktualnych i - w przypadkach określonych w pkt 7) (ii) - przyszłych rekrutacji.

(ii) W przypadku danych dodatkowych - nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania Ciebie i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

11) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

12) Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu archiwizacji, weryfikacji prawidłowości podanych danych, przygotowania dokumentacji związanej z zatrudnieniem. Niemniej jednak nie będzie to prowadziło do podejmowania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli home.pl będzie do tego uprawniony na podstawie przepisu prawa lub na podstawie twojej uprzedniej, wyraźnej zgody.”