top
Pracownik Magazynowy
Miejsce pracy: Szałsza (pow. tarnogórski)
top

Twoje zadania:

 • przyuczanie do pracy na stanowisku operatora wózka widłowego
 • sortowanie i przewożenie opakowań kaucyjnych
 • odpowiedzialność za dokumentację magazynową
 • udział w inwentaryzacji towaru na magazynie
 • praca w systemie III zmianowym

Oczekujemy od Ciebie:

 

 • gotowości do pracy w systemie III zmianowym
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole
 • dokładności, odpowiedzialności i uczciwości
 • umiejętności pracy pod presją czasu
Oferujemy:
top

 

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjny system wynagrodzeń (stawka zasadnicza + premia miesięczna, dodatek transportowy, podwyżki stażowe w przypadku pozytywnej oceny okresowej)
 • nie wymagamy uprawnień UDT do obsługi wózka widłowego - wyrabiamy je w trakcie zatrudnienia
 • przejrzystą ścieżkę rozwoju (w tym szkoleń pracowniczych)
 • wybrane przez Ciebie benefity pozapłacowe (pakiet sportowy, pakiet medyczny i ubezpieczenie grupowe)
 • możliwość budowania wyjątkowej atmosfery pracy
Aplikuj

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań.

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: personalny@zabka.pl, formularz kontaktowy pod adresem: https://zabka.pl/pl/o-zabce/kontakt, telefonicznie pod numerem: + 48 618 563 700 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: IOD@zabka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy tj:

 • Imię (imiona) i nazwisko
 • Imiona rodziców
 • Datę urodzenia
 • Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
 • Wykształcenie
 • Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 • Inne jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) prowadzenia procesów rekrutacyjnych,

b) prowadzenia bazy danych potencjalnych kandydatów na potrzeby przyszłych rekrutacji,

c) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed roszczeniami.

6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 221 Kodeksu Pracy) – w celu określonym w pkt 5 a),

b) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w celu określonym w pkt 5 b),

c) prawnie uzasadniony interes administratora - w celu określonym w pkt 5c).

7. Obowiązek prawny ciążący na administratorze wynika z przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917).

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora:

a) Doradcy Personalni/Agencje Pracy,

b) Firmy Konsultingowe,

c) Dostawcy usług IT,

d) Współpracownicy administratora.

9. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie ciążącego na administratorze prawnego obowiązku – Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

10. W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

11. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

12. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych oparte jest na Pani/Pana zgodzie ma Pani / Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

13. W związku z tym, że podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora (w zakresie określonym w pkt 5 c powyżej), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

14. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim UE Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

15. Podanie danych osobowych jest w celu określonym w pkt 5 a) obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanej powyżej podstawy prawnej.

16. Podanie danych osobowych w celu określonym w pkt 5 b) jest dobrowolne.

zabkapolska.pl