eurobank powstał z pasji młodego polskiego przedsiębiorcy, który postanowił stworzyć bank przyjazny i innowacyjny. Szybko staliśmy się częścią Société Générale, jednej z największych europejskich grup w sektorze finansowym. Jednak wciąż do Zarządu zwracamy się na „ty”, a atmosfera pozostaje atutem podkreślanym konsekwentnie przez naszych pracowników. Stawiamy też na rozwój zawodowy – każda rekrutacja rozpoczyna się wewnątrz firmy. Wierzymy, że bankowość może być fajna :)

Scrum Master
Miejsce pracy: Wrocław
dolnośląskie
Numer Referencyjny:

Nasze wyzwania dla Ciebie:

 • szerzenie wiedzy o metodykach zwinnych (prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla zespołów scrumowych)
 • wsparcie w zespołach przy wykorzystaniu technik metod zwinnych
 • prowadzenie zespołów scrumowych przy projektach wytwarzanych na wewnętrzne potrzeby biznesowe z dbałością o efektywność ich pracy
 • szerzenie wiedzy w organizacji na temat metodyk zwinnych i możliwości ich wykorzystania w doskonaleniu wytwarzanych produktów

Masz to coś?

 • posiadane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • bardzo dobra orientacja we framework'u Scruma 
 • doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń z metodyk zwinnych
 • silne umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów z dużą dbałością o szczegóły
 • doskonała komunikacja i umiejętności interpersonalne
 • rozwinięte techniki komunikacyjne
 • umiejętność współpracy z zespołem w zmiennym otoczeniu

W zamian oferujemy:

 • możliwość tworzenia standardów dla procesu wytwarzania oprogramowania w banku z wykorzystaniem metod zwinnych, w szczególności framework'u Scrum
 • dużą różnorodność prowadzonych zespołów i kontekstów biznesowych
 • praca z zespołami stacjonarnymi, złożonymi z doświadczonych specjalistów
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • prywatną opiekę medyczną
 • możliwość zakupu karty sportowej
 • zniżki na rozrywkę i lokalną gastronomię
 • atrakcyjną lokalizację -  wrocławski Rynek

Informacja dla kandydatów do pracy

Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe oraz inne informacje uzyskane w toku procesu rekrutacyjnego będą przetwarzane przez Bank, jako administratora danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”). Informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Bank przedstawione są poniżej.

Informacje dotyczące przetwarzania przez Bank danych osobowych:

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 50-126; ul. św. Mikołaja 72 (Bank).

 

Inspektor ochrony danych

W Banku wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@eurobank.pl lub pisemnie pod adresem ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Banku w celach:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i Pani/Pana w niej udziału – podstawą prawną jest Pani/Pana zgoda.
 • statystycznych, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na doskonaleniu procesu rekrutacji i obsługi kandydatów do pracy oraz monitorowanie ryzyka związanego z procesem rekrutacyjnym.
 • archiwalnych (dowodowych) – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenie się przed różnego rodzajami zarzutami i twierdzeniami.

W przypadku, w którym wyraził(a) Pani/Pan odrębną zgodę na przetwarzanie danych w przynajmniej w celu udziału w kolejnych rekrutacjach w Euro Bank S.A., podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Okres, przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów:

 • dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i Pani/Pana w nim udziału – do czasu zakończenia procesu rekrutacji;
 • dla celów statystycznych – do czasu zakończenia procesu rekrutacji;
 • dla celów archiwalnych (dowodowych) – do momentu przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych z Pani/Pana udziałem w procesie rekrutacji.

 

Jeśli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w celu udziału w kolejnych rekrutacjach w Euro Bank S.A., Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat liczonych od dnia wyrażenia zgody.

 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez Bank podmiotom współpracującym z Bankiem w zakresie obsługi procesu rekrutacji, w tym dostawcom usług informatycznych, oraz podmiotom współpracującym z Bankiem w zakresie obsługi komunikacji z Panią/Panem.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które Pani/Pan dostarczyła tj. prawo do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych oraz zażądać przesłania danych przez Bank bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.

 

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w procesie rekrutacyjnym. Skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym.

 

Wyrażenie zgody na udział w rekrutacji na wskazane wyżej stanowisko

 

Kliknięcie przycisku „Wyślij” oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji.