Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. poszukują kandydatów na stanowisko:

Specjalista Koordynator w specjalności aparatura łączeniowa WN/NN w Wydziale Kontroli i Eksploatacji Sieci
Miejsce pracy: Konstancin-Jeziorna
DE/WKES/SK1/03/19

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

 • prowadzenie kontroli zabiegów eksploatacyjnych realizowanych na majątku sieciowym w obszarze działalności, nadzór nad dokumentacją powykonawczą oraz okresowa sprawozdawczość w tym zakresie,
 • prowadzenie repozytorium dokumentacji eksploatacyjnej, 
 • prace w Komisji Badania Zakłóceń (KBZ), przygotowywanie protokołów KBZ i sprawozdawczość z prowadzonej działalności. Prowadzenie analiz Zakłóceń i powtarzalności zdarzeń,
 • opiniowanie Kart Zakłóceń (KZ) i prowadzanie analiz w tym zakresie, w tym również benchmarki zdarzeń,
 • prowadzenie gospodarki instrukcjami eksploatacyjnymi i stanowiskowymi,
 • przygotowywanie raportów i analiz zleconych przez przełożonego,
 • zgłaszanie inicjatyw dotyczących zadań eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych wynikających z przeprowadzonych analiz i kontroli,
 • opiniowanie projektów, instrukcji, regulaminów w tym ich aktualizacji,
 • uczestnictwo przy tworzeniu programów rozwiązywania problemów eksploatacyjnych, poprawy efektywności oraz oceny jakości pracy urządzeń i instalacji,
 • opracowywanie technicznego zakresu centralnych umów eksploatacyjnych,
 • opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych metod diagnostyki aparatury WN/NN,
 • weryfikacja odbiorów pogwarancyjnych,
 • opracowywanie dokumentacji do Umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej.

 

Wymagania:

 • wykształcenie: Wyższe, mgr inż. elektrotechnika / energetyka. Mile widziane studia podyplomowe z zakresu materiałoznawstwa / robotyki,
 • doświadczenie: 5-8 lat w obszarze eksploatacji lub serwisu aparatury WN / NN,
 • znajomość Prawa Budowlanego oraz innych aktów prawnych w tym aspektów ochrony środowiska,
 • znajomość norm adekwatnych do zakresu stanowiska,
 • znajomość zasad doboru aparatury łączeniowej WN/NN,
 • prawo jazdy kat. B, 
 • uprawnienia E i D bez ograniczenia napięcia dla urządzeń grupy G1, min. pkt. 2, 3, 10, 
 • mile widziane: Agile PM lub Prince2 lub IPMA,
 • pakiet Office w stopniu zaawansowanym,
 • znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2, w tym znajomość terminologii technicznej,
 • umiejętność indywidualnego opracowywania rekomendacji dla złożonych problemów związanych z utrzymaniem aparatów elektroenergetycznych,
 • wielozadaniowość oraz umiejętność sprawnego poruszania się po wielopoziomowej tematyce związanej z aparaturą pierwotną,
 • umiejętność organizacji i prowadzenia prac zespołów zadaniowych, prowadzenia prac w strukturze rozproszonej,
 • odporność na zmienne środowisko i otoczenie biznesowe,
 • gotowość do wyjazdów służbowych w ujęciu średnio 2-3 /miesiąc po ok. 3-4 dni na każdy wyjazd,
 • skuteczne zarządzanie czasem własnym względem postawionych celów.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych.
Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
PSE S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Aplikuj

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Kontakt z inspektorem ochrony danych w PSE S.A. jest możliwy pod numerem telefonu 22 242 26 00 oraz za pośrednictwem poczty e – mail (adres e – mail: daneosobowe@pse.pl). Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o zatrudnienie będą przetwarzane:
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim Ustawy Kodeks pracy (Kodeks pracy) związanych z procesem zatrudnienia – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PSE S.A. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcy systemów informatycznych, teleinformatycznych i usług IT (w szczególności platformy do przeprowadzania procesów rekrutacji).Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez PSE S.A. a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres (3) trzech lat kalendarzowych od momentu wyrażenia zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PSE S.A. prosi o wycofywanie zgód w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail (adres e-mail: daneosobowe@pse.pl).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże PSE S.A. ma prawo żądać od Pani/Pana podania danych osobowych wymaganych przepisami Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych osobowych nieuregulowanych przepisami Kodeksu pracy podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.