Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. poszukują kandydatów na stanowisko:

Dyrektor ds. Usług Sieciowych w Radomiu
Miejsce pracy: Radom
BR/DE/D/03/19

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

 • Kierowanie obszarem Usług Sieciowych w Radomiu, w celu zapewnienia poprawności realizacji wszystkich procesów, których właścicielem jest lub w realizacji których uczestniczy Departament Eksploatacji zgodnie z podległością funkcjonalną;
 • Pełnienie funkcji „Prowadzącego Eksploatację” na obiektach sieciowych PSE S.A. (stacje i linie elektroenergetyczne będące własnością PSE S.A na obszarze funkcjonowania Radomia w rozumieniu postanowień Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych;
 • Zarządzanie bezpośrednio podległymi komórkami organizacyjnymi w obszarze Usług Sieciowych w Radomiu a także (poprzez swoich zastępców) komórkami organizacyjnymi w obszarze utrzymania i realizacji;
 • Nadzór zadań i prac realizowanych przez podległe komórki organizacyjne, w zakresie m. in:

- Planowania i realizacji prac eksploatacyjnych i remontowych w zakresie majątku sieciowego,   w tym zabiegów diagnostycznych, przeglądów, konserwacji elementów sieci przesyłowej (realizowane przez własne służby DE w Radomiu oraz przez podmioty zewnętrzne),

- Bieżącej i okresowej oceny stanu technicznego oraz oceny ryzyka, identyfikacji i likwidacji stanów zakłóceniowych i awaryjnych w sieci przesyłowej,

- Realizacji prac wynikających z umów związanych z usuwaniem kolizji obiektów i urządzeń sieci przesyłowej z innymi obiektami oraz umów na udostępnianie elementów majątku sieciowego na potrzeby innych przedsiębiorstw,

- Zgłaszania inicjatyw dotyczących modernizacji sieci przesyłowej wynikających z Oceny Stanu Technicznego i potrzeb procesu utrzymania majątku sieciowego,

- Przejmowania do eksploatacji nowych lub zmodernizowanych obiektów majątku sieciowego, po przeprowadzonych odbiorach, próbach i testach końcowych (w tym SSiN),

- Rozpatrywania roszczeń związanych z posadowieniem linii elektroenergetycznych na nieruchomościach osób trzecich oraz zadań związanych z pozyskiwaniem prawa służebności dla istniejących linii elektroenergetycznych.

- Udziału w okresowej ocenie oraz bieżącej kontroli stanu technicznego obiektów sieci przesyłowej,

- Uczestnictwa w sporządzaniu rocznego planu eksploatacji,

- Opracowywania propozycji zadań remontowych do planu remontów,

- Prowadzenie, ewidencja, aktualizacja i archiwizacji dokumentacja prawnej, technicznej, eksploatacyjnej i majątkowej obiektów elektroenergetycznych,

- Opiniowania dokumentacji technicznych eksploatowanych obiektów i instalacji,

- Współpracy z organami kontroli i nadzoru przy okresowych kontrolach obiektów, organami samorządowymi i państwowymi, osobami fizycznymi i prawnymi oraz klientem PSE S.A.      w zakresie wdrażania polityki eksploatacyjnej wynikającej z zawartych umów,

- Współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi przy ocenie szkód wynikających z zakresu ubezpieczenia majątku i ryzyka ubezpieczenia Spółki od szkód wynikających  z umowy pod względem merytorycznym),

- Prowadzenia zadań operatora rezerw urządzeń i materiałów (ORUiM),

- Realizacji zadań wynikających z systemu Asset Management.

 • Prowadzenie nadzoru nad powierzonym majątkiem sieciowym oraz prowadzenie systematycznej kontroli stanu technicznego obiektów;
 • Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykonawstwa prac eksploatacyjnych i likwidacji stanów zakłóceniowych oraz awarii na powierzonych obiektach sieci przesyłowej w zakresie podpisanych umów i zleceń;
 • Nadzór nad realizacją programu rozwoju służb eksploatacyjnych w podległych komórkach organizacyjnych;
 • Nadzór nad prowadzeniem Książek Obiektów Budowlanych w obiektach majątku sieciowego.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – elektroenergetyka, elektrotechnika;
 • Posiadanie świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji („E”) oraz dozoru („D”) – powyżej 1 kV;
 • Co najmniej 6- letni staż pracy przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w sektorze elektroenergetycznym w tym, co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • Kompleksowa wiedza z zakresu zadań wykonywanych na zajmowanym stanowisku;
 • Znajomość obowiązujących przepisów w zakresie eksploatacji i BHP;
 • Znajomość funkcjonowania służb ruchu i nadzoru eksploatacji;
 • Znajomość zasad funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego;
 • Znajomość zasad organizacji bezpiecznej pracy w energetyce;
 • Umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku;
 • Fachowość i profesjonalizm w działaniach;
 • Predyspozycje do pracy na stanowisku decyzyjnym i związanym z odpowiedzialnością;
 • Umiejętności organizowania i koordynowania pracy zespołu
 • Obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność;
 • Znajomość języka obcego na poziomie min. średnim.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych.
Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
PSE S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Aplikuj

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Kontakt z inspektorem ochrony danych w PSE S.A. jest możliwy pod numerem telefonu 22 242 26 00 oraz za pośrednictwem poczty e – mail (adres e – mail: daneosobowe@pse.pl). Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o zatrudnienie będą przetwarzane:
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim Ustawy Kodeks pracy (Kodeks pracy) związanych z procesem zatrudnienia – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PSE S.A. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcy systemów informatycznych, teleinformatycznych i usług IT (w szczególności platformy do przeprowadzania procesów rekrutacji).Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez PSE S.A. a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres (3) trzech lat kalendarzowych od momentu wyrażenia zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PSE S.A. prosi o wycofywanie zgód w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail (adres e-mail: daneosobowe@pse.pl).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże PSE S.A. ma prawo żądać od Pani/Pana podania danych osobowych wymaganych przepisami Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych osobowych nieuregulowanych przepisami Kodeksu pracy podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.