Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. poszukują kandydata na stanowisko

Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji i Majątku Siedziby Spółki
Miejsce pracy: Konstancin-Jeziorna
DA/WI/GS/03/19

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

 • kierowanie i koordynacja projektów inwestycji kubaturowych,
 • optymalizacja rozwiązań projektowych i wykonawczych,
 • odpowiedzialność za przygotowanie i realizację budżetu inwestycji,
 • przygotowywanie i składanie wniosków i zawiadomień urzędowych,
 • organizacja odbiorów urzędowych związanych z nadzorowanymi inwestycjami,
 • nadzór i koordynacja przygotowania i kompletowania dokumentacji procesu inwestycyjnego,
 • negocjowanie i nadzorowanie realizacji umów z wykonawcami,
 • przygotowanie i koordynacja harmonogramów realizacji prac oraz kontrola ich wykonania,
 • nadzór i koordynacja działań wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, w tym organizacja i udział w odbiorach prac,
 • koordynacja i czynny udział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych na potrzeby procesów inwestycyjnych,
 • raportowanie postępów rzeczowo finansowych prac.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe - budownictwo lub pokrewne,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów budowlanych,
 • udokumentowana umiejętność i doświadczenie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi kubaturowymi (min. 3 lata doświadczenia),
 • umiejętność weryfikacji dokumentacji techniczno-kosztorysowej,
 • znajomość przepisów prawa dot. prawa budowlanego praz prawa zamówień publicznych,
 • dodatkowy atut: uprawnienia budowlane,
 • dobry poziom umiejętności komunikacyjnych,
 • umiejętność organizowania pracy,
 • umiejętność koordynacji zadań,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość MS Office, Ms Project, AUTOCAD, mile widziana znajomość NORMA PRO,
 • prawo jazdy kat. B.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
PSE S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Aplikuj

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Kontakt z inspektorem ochrony danych w PSE S.A. jest możliwy pod numerem telefonu
22 242 26 00 oraz za pośrednictwem poczty e – mail (adres
e – mail: daneosobowe@pse.pl). Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o zatrudnienie będą przetwarzane:
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim Ustawy Kodeks pracy (Kodeks pracy) związanych z procesem zatrudnienia – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PSE S.A. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcy systemów informatycznych, teleinformatycznych i usług IT (w szczególności platformy do przeprowadzania procesów rekrutacji).Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez PSE S.A. a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres (3) trzech lat kalendarzowych od momentu wyrażenia zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PSE S.A. prosi o wycofywanie zgód w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail (adres e-mail: daneosobowe@pse.pl).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże PSE S.A. ma prawo żądać od Pani/Pana podania danych osobowych wymaganych przepisami Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych osobowych nieuregulowanych przepisami Kodeksu pracy podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.