Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. poszukują kandydatów na stanowisko:

Starszy Specjalista ds. SSiN i obwodów wtórnych w Wydziale Automatyk i Systemów
Miejsce pracy: Konstancin-Jeziorna
DE/WAS/SS2/03/19

Podstawowy zakres obowiązków:

 • prowadzenie analiz awaryjności obwodów wtórnych i SSiN lub ich elementów, formułowanie wniosków z przeprowadzanych analiz,
 • udział w aktualizacji, uzgadnianiu oraz weryfikacji list sygnałów SSiN, 
 • opracowywanie algorytmów działania układów automatyk systemowych i systemów SSiN oraz ich ocena,
 • formułowanie i zgłaszanie koncepcji inwestycyjnych w oparciu o prowadzone analizy awaryjności obwodów wtórnych i SSiN lub ich elementów,
 • formułowaniu ocen stanu technicznego w zakresie funkcjonowania obwodów wtórnych i SSiN lub ich elementów w stanach awaryjnych lub zakłóceniowych,
 • udział w pracach Komisji przetargowych, przygotowanie zakresów merytorycznych przedmiotu zamówienia w zakresie obwodów wtórnych i SSiN lub ich elementów, 
 • przygotowywanie propozycji badań diagnostycznych obwodów wtórnych i SSiN lub ich elementów oraz inicjowanie wdrożeń nowych rozwiązań i technologii,
 • nadzór nad dokumentacja techniczną i eksploatacyjną obwodów wtórnych i SSiN lub ich elementów. Utrzymywanie aktualności repozytoriów dokumentacji technicznej,
 • uzgadnianie i opiniowanie programów uruchamiania i testów aparatury oraz urządzeń w ramach realizacji nadzoru zadań eksploatacyjnych i remontowych,
 • nadzór nad aktualnością danych w systemach informatycznych w zakresie diagnostyki i prac eksploatacyjnych na urządzeniach obwodów wtórnych i SSiN lub ich elementów,
 • nadzór nad układami monitoringu urządzeń majątku sieciowego i poprawności ich działania (monitoringu transformatorów, rozdzielnic GIS, wyłączników, PMU, inne), Prowadzenie baz danych pomiarów i wskazań pozyskanych z układów monitoringu.
 • wsparcie w zakresie implementacji nowych rozwiązań w systemach nadrzędnych (np. WindEx),
 • określanie granic własności urządzeń EAZ i obwodów wtórnych na potrzeby uzgodnień warunków przyłączenia i umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne - elektrotechnika lub elektroenergetyka,
 • minimum 5 lat stażu pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań, preferowane doświadczenie w obrębie urządzeń SSiN i/lub obwodów wtórnych,
 • biegła znajomość zagadnień dotyczących budowy SSiN i/lub obwodów wtórnych dla stacji elektroenergetycznych 400kV i/lub 220kV i/lub 110kV,
 • mile widziana znajomość programowania SSiN dla stacji elektroenergetycznych 400kV i/lub 220kV i/lub 110kV,
 • znajomość budowy stacji NN i WN,
 • mile widziana znajomość problematyki prowadzenia zabiegów eksploatacyjnych przy urządzeniach elektroenergetycznych WN,
 • posiadanie uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji lub Dozoru dla Grupy 1 lub Grupy 2 urządzeń bez ograniczenia napięcia,
 • prawo jazdy kat. B,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych umożliwiających prowadzenie samochodu służbowego,
 • fachowość i profesjonalizm w działaniach,
 • obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność,
 • skrupulatność i dokładność w wykonywanych czynnościach,
 • wysoka komunikatywność, stanowczość oraz umiejętności negocjacyjne,
 • biegła znajomość aplikacji z pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
PSE S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Aplikuj

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Kontakt z inspektorem ochrony danych w PSE S.A. jest możliwy pod numerem telefonu 22 242 26 00 oraz za pośrednictwem poczty e – mail (adres e – mail: daneosobowe@pse.pl). Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o zatrudnienie będą przetwarzane:
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim Ustawy Kodeks pracy (Kodeks pracy) związanych z procesem zatrudnienia – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PSE S.A. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcy systemów informatycznych, teleinformatycznych i usług IT (w szczególności platformy do przeprowadzania procesów rekrutacji).Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez PSE S.A. a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres (3) trzech lat kalendarzowych od momentu wyrażenia zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PSE S.A. prosi o wycofywanie zgód w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail (adres e-mail: daneosobowe@pse.pl).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże PSE S.A. ma prawo żądać od Pani/Pana podania danych osobowych wymaganych przepisami Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych osobowych nieuregulowanych przepisami Kodeksu pracy podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.