Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. poszukują kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Wydziale Eksploatacji Obwodów Wtórnych
Miejsce pracy: Katowice
BK/DE/WEOW/S/03/19

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

 • wykonywanie czynności eksploatacyjnych w zakresie: Systemów Zdalnego Sterowania i Nadzoru (SSiN); Systemów Ochrony Technicznej (SOT); przetworników pomiarowych, automatyk systemowych (ARST/ARNE); komputerów technologicznych,
 • bieżące usuwanie usterek/awarii urządzeń i systemów w ramach nadzorowanego obszaru urządzeń,
 • prowadzenie aktualizacji dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektów elektroenergetycznych w zakresie eksploatowanych urządzeń,
 • zgłaszanie propozycji wyłączeń dla realizacji prac eksploatacyjnych i remontowych,
 • współpraca w wykonywaniu ocen stanu technicznego obiektów sieci przesyłowej,
 • współpraca przy sporządzaniu rocznego planu eksploatacji, w tym przygotowywaniu i wprowadzaniu do Systemu Asset management (AM) prac eksploatacyjnych,
 • przygotowywanie wymagań technicznych niezbędnych do przeprowadzenia postępowań przetargowych i uczestniczenie w postępowaniach o udzielenie zamówień dla zadań eksploatacyjnych i remontowych,
 • opiniowanie dokumentacji technicznych w zakresie eksploatowanych urządzeń,
 • udział w pracach odbiorowych w zakresie: prac eksploatacyjnych, zadań remontowych, odbiorów gwarancyjnych,
 • udział w realizacji programów uruchamiania i testów aparatury i urządzeń w ramach realizacji zadań eksploatacyjnych i remontowych,
 • udział w próbach i testach fabrycznych urządzeń instalowanych w ramach zadań eksploatacyjnych i remontowych,
 • prowadzenie nadzoru nad realizacją prac eksploatacyjnych i remontowych realizowanych przez osoby trzecie.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (elektroenergetyka, elektrotechnika lub pokrewne),
 • preferowane min. 3 lata doświadczenia pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań,
 • znajomość budowy stacji NN i WN,
 • znajomość budowy, działania i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w szczególności w zakresie nadzorowanych urządzeń SSiN, SOT, przetworników pomiarowych oraz automatyk elektroenergetycznych,
 • znajomość budowy i zasad funkcjonowania sieci i systemów komputerowych,
 • znajomość zasad organizacji BHP w ujęciu energetyki zawodowej,
 • mile widziane doświadczenie w pracy nad dokumentacją techniczną obwodów wtórnych oraz automatyk elektroenergetycznych lub pokrewnych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • preferowane posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych E bez ograniczenia napięcia,
 • zdolność do pracy na wysokości do 3 m,
 • skuteczność w działaniu,
 • dokładność, zaangażowanie w powierzone zadania, odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych.
Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
PSE S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Aplikuj

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Kontakt z inspektorem ochrony danych w PSE S.A. jest możliwy pod numerem telefonu 22 242 26 00 oraz za pośrednictwem poczty e – mail (adres e – mail: daneosobowe@pse.pl). Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o zatrudnienie będą przetwarzane:
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim Ustawy Kodeks pracy (Kodeks pracy) związanych z procesem zatrudnienia – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PSE S.A. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcy systemów informatycznych, teleinformatycznych i usług IT (w szczególności platformy do przeprowadzania procesów rekrutacji).Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez PSE S.A. a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres (3) trzech lat kalendarzowych od momentu wyrażenia zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PSE S.A. prosi o wycofywanie zgód w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail (adres e-mail: daneosobowe@pse.pl).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże PSE S.A. ma prawo żądać od Pani/Pana podania danych osobowych wymaganych przepisami Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych osobowych nieuregulowanych przepisami Kodeksu pracy podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.